Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Processen för översiktsplanering

En översiktsplan ska vara aktuell och spegla den politiska majoritetens uppfattning om hur mark och vatten ska användas på lång sikt. Så går det till att ta fram en ny översiktsplan.

Aktualitetsprövning

Minst en gång per mandatperiod ska kommunfullmäktige ställning till om översiktsplanen är aktuell. Om planen bedöms vara aktuell fortsätter den att gälla. Om planen behöver uppdateras fattar kommunfullmäktige beslut om att revidera eller ta fram en ny översiktsplan. Så här går det till att ta fram en ny översiktsplan.

Program

Programskedet är inte ett krav enligt PBL men en möjlighet att tidigt föra en bred dialog och få in tankar och idéer kring kommunens utveckling. Programmet belyser bakgrunden samt ett antal framtidsfrågor som bedöms vara viktiga att diskutera i det kommande arbetet. Programmet har som syfte att tidigt väcka intresse och förankring i det kommande arbetet. Det finns möjlighet att komma med nya idéer och förslag på hur planen ska utformas.

Samråd

Ett förslag till översiktsplan arbetas fram. För att kunna påverka utformningen av planen är det viktigt att väcka intresse hos en bred allmänhet. Därför arrangeras ett antal möten med allmänheten, organisationer, föreningar, myndigheter med flera. Detta mynnar i en samrådsutställning där synpunkter kan lämnas på förslaget.

Granskning

Efter samrådet görs ändringar och kompletteringar med anledning av de synpunkter som kommit fram under samrådet. Därefter ska kommunen ställa ut/hålla tillgängligt för granskning översiktsplaneförslaget under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på förslaget till ny översiktsplan ska göra detta skriftligen under granskningstiden. I detta skede handlar det främst om att granska om de synpunkter som lämnats in till kommunen har påverkat förslaget.

Antagande

Kommunen sammanställer de synpunkter som inkommit vid utställningen i ett utlåtande och redovisar sina ändringar. Synpunkter som inte kan tillgodoses bör motiveras särskilt. Det reviderade planförslaget lämnas till kommunfullmäktige för antagande. Kommunfullmäktige fattar beslut om antagande av översiktsplanen.

Laga kraft

Efter kommunfullmäktiges beslut att anta planen så anslås fullmäktiges protokoll på anslagstavla i kommunhuset. I detta skede har man tre veckor på sig att överklaga beslutet genom så kallat kommunbesvär. När överklagandetiden löpt ut utan att någon har överklagat eller när eventuella överklaganden har prövats slutgiltigt och avslagits så fastställs beslutet och planen vinner laga kraft.

Därefter sprids översiktsplanen till kommunens olika förvaltningar, myndigheter, regionala organ/aktörer samt till Länsstyrelsen för att tillämpas vid olika beslut.

Sidan granskad 2017-10-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp