Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Ny plan för Nynäshamns stad

Nynäshamn växer. Fram till år 2030 väntas Nynäshamns stad växa från 13 000 till minst 17 000 invånare. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny plan för Nynäshamns stad. 

Nynäshamn sett från gästhamnen

Aktuellt med planen

Den 16 januari-28 februari 2017 var förslag till fördjupad översiktsplan utsänt för granskning. Planen har bearbetats utifrån de synpunkter som inkom. Planen har antagits av kommunfullmäktige. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft i början av oktober.

Nynäshamn växer. Fram till år 2030 väntas Nynäshamns stad växa från dagens 13 000 till minst 17 000 invånare. Det ger möjlighet att skapa fler arbetsplatser och mer handel och service i staden. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny plan för Nynäshamns tätort.

Utvecklingen av Nynäshamn fram till år 2030

Den fördjupade översiktsplanen beskriver kommunens viljeriktning för hur Nynäshamns stads mark- och vattenområden ska utvecklas fram till 2030. Planen uttrycker kommunens vilja kring bebyggelseutveckling i staden, vilka kvaliteter som ska bevaras och utvecklas och vilken slags stad som är önskvärd att utveckla.

Fyra strategier

Planen innehåller fyra bärande stadsbyggnadsstrategier som ska vara vägledande vid all planering och förändring av den fysiska miljön inom staden. Dessa strategier är:

  • Inifrån och ut
  • Stärka
  • Variera
  • Koppla

Så har planen arbetats fram

Arbetet med planen påbörjades vid årsskiftet 2011-2012. Den första tiden ägnades åt analyser och insamling av kunskapsunderlag. Under 2012 och 2013 genomfördes flera olika dialogaktiviteter som syftade till att höra hur nynäshamnarna ser på stadens utveckling och vilka kvaliteter som är viktiga att bevara och utveckla.Synpunkterna har tillsammans med utredningar samt kommunala och regionala mål legat till grund för planförslaget. Förslaget var på samråd (remiss) under perioden 1 juli-31 oktober 2014. Under samrådstiden fick kommunen in omkring 90 yttranden från myndigheter, intresseorganisationer och privatpersoner.Under våren 2015 sammanställdes alla synpunkter. Planförslaget justerades därefter utifrån inkomna synpunkter och kompletteras med ny information. Mellan 16 januari–28 februari 2017 var förslaget utsänt på granskning. Totalt kom 25 yttranden in. Under våren och sommaren 2017 bearbetades planförslaget med de synpunkter som kommit in och ett granskningsutlåtande upprättades. Planen står nu inför antagande som beräknas ske hösten 2017.

Dialog med Nynäshamnarna

  • Appen nya.nynashamn.se med enkäter om stadens utveckling.
  • Växthuset i korsningen Fredsgatan-Centralgatan där alla invånare och besökare under september och oktober 2014 kunde ta del av planförslaget när som helst på dygnet och vid cirka 20 tillfällen även träffa tjänstemän och politiker för att diskutera stadens utveckling.
  • Dialog på stan då kommunens planerare, arkitekter och näringslivsutvecklare besökte stadens tre största matbutiker i juni 2013 för att möta folk i vardagen och diskutera stadens utveckling.
  • Dialogdag i september 2013 då gator stängdes av för bilar och stadskärnan omvandlades till en mer levande plats med aktiviteter för boende och besökare. Kommunen hade en lokal vid Fredstorget med aktiviteter och möjlighet till diskussion om stadens framtid.
  • Medborgarprojektet där Nynäshamns kommun som en av tolv pilotkommuner medverkat. Projektet drivs av Sveriges ungdomsråd för att öka ungas inflytande i sina kommuner.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp