Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Översiktsplan för Nynäshamns kommun

Översiktsplanen är den långsiktiga vision om hur kommunens mark- och vattenområden ska användas och om hur bebyggelsen ska utvecklas i hela Nynäshamns kommun.

Nynäshamns kommun är till ytan en stor kommun som rymmer både stads- och landsbygdsmiljöer. Vi har idag en befolkning på cirka 28 000 invånare och fram till år 2030 siktar vi mot att bli 35 000 invånare. Det innebär att drygt 4 200 nya bostäder samt en hel del nya arbetsplatser, service och handel behöver tillkomma.

Översiktsplanen beskriver utvecklingen på lång sikt

Kommunen har många viktiga kvaliteter som ska bevaras samtidigt som de utmaningar som finns behöver hanteras. Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som uttrycker kommunens långsiktiga viljeinriktning vad gäller samhällsplanering och utveckling av den fysiska miljön. Den beskriver i stora drag hur bebyggelse, mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras för att skapa ett hållbart Nynäshamn.

Översiktsplanen vägleder

Översiktsplanen är vägledande när kommunen:

  • planerar för ny bebyggelse
  • ger bygglov i områden  utanför detaljplan eller områdesbestämmelser
  • tar fram fördjupningar av översiktsplanen (FÖP)
  • gör tematiska tillägg

Översiktsplanen i korthet

Översiktsplanen utgår från den övergripande visionen att Nynäshamns kommun ska vara den mest attraktiva kommunen i storstadsregionen Stockholm. Det som ska känneteckna kommunen för att vi ska nå visionen sammanfattas i fyra mål;

  • en öppen och tillgänglig kommun
  • en ledande tillväxtkommun
  • en kommun med god livsmiljö
  • en resurseffektiv kommun

Tre strategier för hållbar utveckling

För att skapa en attraktiv kommun ska planeringen utgå från tre övergripande strategier. Strategierna tar tillvara på kommunens kvaliteter och hanterar de utmaningar som finns i de olika kommundelarna så att alla platser utvecklas utifrån sina unika förutsättningar.

Strategi 1: En bärkraftig ortsstruktur

En bärkraftig ortsstruktur innebär att kommunen främst växer i de befintliga åtta tätorterna - Nynäshamn, Ösmo, Sunnerby-Spångbro, Segersäng, Stora Vika, Grödby, Landfjärden och Lidatorp. För att nå en hållbar utveckling ska ny bebyggelse lokaliseras där det finns goda förutsättningar att använda och stärka befintlig service och infrastruktur.

Strategi 2: Hållbart ort- och stadsliv

Ett hållbart stads- och ortsliv innebär i korthet att orterna ska vara trygga och varierade. Det ska finnas förutsättningar för all den service och mångfald som förväntas i en levande ort. Bostäder, verksamheter och arbetsplatser ska finnas sida vid sida. Ny bebyggelse ska tillåtas vara avtryck av sin tid samtidigt som den tar hänsyn till befintliga miljöer och hus. Det ska vara attraktivt att promenera, cykla och att resa med kollektivtrafik. Park- och grönområden ska bevaras och utvecklas.

Strategi 3: Levande landsbygd och skärgård

Landsbygden och skärgården är viktiga element i kommunens identitet och skapar möjlighet att bevara och utveckla kulturlandskapet med värden för kulturmiljö, rekreation och biologisk mångfald. Med en levande landsbygd och skärgård finns bättre förutsättningar att utveckla besöksnäring och lokala aktiviteter.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2020-03-04

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp