Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2017-12-12

Förhandlingarna med regeringen avslutade

Förhandlingarna mellan Nynäshamns kommun och regeringen om ett avtal kopplat till Segersäng är nu avlutade. Kommunens förhandlingsgrupp föreslår att kommunstyrelsen i dagsläget inte tecknar något avtal med regeringen, men ställer sig samtidigt positiv till att senare återuppta förhandlingen med staten i form av en avsiktsförklaring. Den 13 december tar kommunstyrelsen ställning till förhandlingsgruppens förslag.

I oktober inleddes förhandlingar mellan kommunen och av regeringen utsedda samordnare. Ambitionen från regeringens sida har varit att teckna ett så kallat civilrättsligt avtal med kommunen innan årets slut. I förhandlingarna har Nynäshamns kommun haft tre huvudkrav som regeringens samordnare inte kan möta upp mot inom avsatt tid. Det handlar om förmånliga statliga lån för att finansiera stora infrastrukturkostnader i samband med stadsutvecklingen, dubbelspår på Nynäsbanan mellan Hemfosa och Nynäsgård, samt en ny sträckning av Segersängsvägen.

- För det första skulle ett kommunalt bifall sätta kommunen i en mycket osäker situation. Riskerna utifrån framförallt ett ekonomisk perspektivet är alldeles för höga. För det andra måste det byggas ett dubbelspår för att en ny stad i Segersäng ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Utan dubbelspåret blir ordet ”hållbart” bara ett vackert ord utan tillräckligt innehåll, säger Mikael Gustafsson, planeringschef och förhandlingsledare.


Parterna för långt ifrån varandra

Staten har genom Trafikverket möjlighet att helt eller delvis finansiera en utbyggnad av Segersängsvägen om kommunen förskotterar pengar, men avtalet saknar en maxnivå för hur mycket den förskotteringen får uppgå till. Samordnaren kan också delvis tillmötesgå kommunens krav gällande Nynäsbanan, men endast i form av en utredning som inte ger några garantier på en faktisk utbyggnad av dubbelspår. Regeringens samordnare har heller inte mandat att kunna avtala om förmånliga statliga lån och på så sätt garantera att dagens skattebetalare i Nynäshamn inte drabbas av investeringen.

Parterna har i förhandlingarna helt enkelt konstaterat att skillnaderna i krav mellan stat och kommun är för stora för att det ska vara möjligt att underteckna ett avtal med dagens förutsättningar.


Möjligt samarbete längre fram

Viljan att samarbeta på längre sikt kring en ny stadsdel i Segersäng finns dock både hos regeringen och hos kommunstyrelseförvaltningen. Därför föreslår kommunens förhandlingsgrupp att kommunstyrelsen ska ställa sig positiva till att återuppta förhandlingen om en möjlig så kallad avsiktsförklaring mellan parterna.

- Vi har diskuterat möjligheten att skriva en avsiktsförklaring som skulle innebär ett ömsesidigt löfte om att undersöka möjligheten att senare kunna teckna ett mer detaljerat avtal. Det har av tidsskäl inte varit möjligt att få fram ett sådant förslag innan mandattiden för regeringens samordnare löper ut den 31 december, men vi vill med den skrivningen öppna upp för möjligheten till fortsatt dialog, säger Mikael Gustafsson.

För regeringens del kan en avsiktsförklaring innebära ett löfte om att ta fram en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Nynäsbanan och för kommunens del kan det betyda att kommunen lovar ta med de perspektiv och tankar kring hållbarhet som arbetats fram under hösten i det översiktsplaneringsarbete som nu pågår.


Arbetet med ny översiktsplan fortsätter

Arbetet med en ny översiktsplan för Nynäshamns kommun som påbörjades under hösten fortsätter nu. Under 2018 kommer flertalet dialoger och samråd med medborgare äga rum. Arbetet beräknas vara klart hösten 2019.

Text: Emma Ny

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2018-09-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp