Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Frågor och svar om Stockholm Norvik Hamn och logistik- och företagsparken

Här besvarar Stockholms Hamnar och NCC frågor om Stockholm Norvik Hamn samt Norvik logistik- och företagspark.

Visionsbild för hamnen.

Stockholms Hamnars visionsbild för hamnen fullt utbyggd.

Varför behövs den nya hamnen?

Det finns tre huvudskäl :

Stockholm växer
Norvik behövs för att trygga effektiv varuförsörjning till den växande Stockholm-Mälardalsregionen. Befolkningsutvecklingen i kombination med ökad handel i Östersjöområdet kräver kraftfulla förstärkningar av befintlig och framtida infrastruktur.

Fartygen blir större
Norvik möter framtidens krav på ökade godsvolymer och större fartyg med en djup och kort inseglingsled som effektiviserar transporterna till och från Stockholmsregionen.

En modern hamn för miljöns skull
Norvik följer Sveriges och EU:s ambitioner att öka andelen transporter till sjöss eftersom sjöfarten är miljömässigt överlägsen andra transporter och avlastar den redan i dag hårt belastade väg och järnvägen.

Stockholms Hamnar kommer att bygga ett cirka 3,4 kilometer nytt industrispår ut till den nya godshamnen.

Hur stor blir hamnen respektive logistik- och företagsparken?

Fullt utbyggd kommer Stockholm Norvik att ha totalt 1 400 meter kaj. Ytan för containerhamnen är cirka 250 000 kvadratmeter och för rorohamnen cirka 100 000 kvadratmeter.

För Norvik logistik- och företagspark har NCC en exploaterbar yta på 410 000 kvadratmeter varav cirka hälften beräknas kunna utgöras av byggnader.

Vem ska driva hamnen?

Stockholms Hamnar kommer själva att driva rorohamnen medan en av världens största terminaloperatörer Hutchison Port Holdings ska driva containerterminalen.

Vad innebär det för kommuninvånarna att hamnen byggs?

Den ger nya affärsmöjligheter och arbetstillfällen både i och i anslutning till hamnen. Det lokala näringslivet kan exempelvis bli underentreprenörer men påverkas även eftersom det blir fler människor som handlar, går på restauranger, bor på hotell, med mera.

När det gäller arbetstillfällen ser NCC att den färdigutbyggda logistik- och företagsparken kommer att innehålla 1 000 - 3 000 arbetstillfällen beroende på vilka som  etablerar sig i området. Hamnen däremot kommer inte att ge så väldigt många jobb när den är klar.

Under byggtiden beräknas hamnen och företagsparken ge hundratals arbetstillfällen.

Hur påverkas närboende under byggtiden?

Som vid alla stora byggprojekt kommer det att märkas att det byggs lokalt i Norvik som stängs för allmänheten. Men alla regelverk gällande bullernivåer, tider på dygnet, etcetera kommer att följas.

Vattenkvaliteten påverkas inte negativt. Besökare och boende i Nynäshamn kommer att kunna fiska, bada och använda vattnet i Nynäshamn för fritidsnöjen precis som vanligt även under byggtiden. Utom precis vid byggområdet.

Norvik är en unik plats i det avseendet eftersom hamnen ligger i den växande stockholmsregionen samtidigt som det endast finns enstaka fritidsboende som kan komma att direkt påverkas av bland annat ljud.

Kommer möjligheten att bada och fiska att förändras i framtiden?

De platser och vatten som i dag används för bad, fiske och rekreation i kommunen kommer inte att förändras när hamnen finns.

Kommer möjligheten att ta sig fram med små fritidsbåtar bland stora fartyg att begränsas kraftigt?

Stockholms Hamnar kommer att märka ut en särskild led för fritidsbåtar. Det kan vara bra att komma ihåg att det fungerar bra att blanda olika typer av båtar, fartyg och trafik i Stockholms innerstadshamnar.

Även om Stockholm Norvik är en stor hamn handlar det heller inte om att det är stora fartyg som går skytteltrafik till och från hamnen, det handlar som mest om några fartyg per dag.

Flyttar dagens persontrafik i Nynäshamn och godstrafik i Frihamnen i Stockholm till Norvik?

Stockholm Norvik kommer inte att ta emot passagerare. Gotlandstrafiken kommer därför inte att flytta dit. Det är inte bestämt om någon av de övriga färje- eller rorokunderna i Nynäshamn flyttar till Stockholm Norvik. Däremot flyttar hela containerterminalen i Frihamnen till Norvik så snart hamnen öppnar.

Varför är det bättre för miljön att bygga en ny hamn istället för att använda de som finns idag?

Hamnen ligger i Sveriges största marknad, Stockholm-Mälardalsregionen. Det gör att landtransporterna blir korta jämfört med andra storhamnar till exempel i Västsverige. Det minskar miljöpåverkan i form av lägre energiförbrukning och lägre koldioxidutsläpp.

I en ny hamn kan dessutom den senaste tekniken användas och hamnen kan anpassas efter moderna krav och möjligheter. Vidare gör hamnens läge att fartygen inte behöver ta långa omvägar, vilket är miljöeffektivt.

Den ökande godsmängden och de allt större fartygen ställer betydligt högre krav på effektivitet; kort och säker insegling, tillräckligt djup, stora kranar, gott om manöverutrymme i hamnen och plats för snabb och effektiv omlastning och lagring . Idag finns det inget riktigt bra alternativ på Ostkusten.

Kommer det att bli en järnväg ut till godshamnen?

Ja, järnvägen är en viktig del av Stockholm Norvik. Från Nynäsbanan bygger Stockholms Hamnar ett cirka 3,4 kilometer nytt industrispår ut till den nya godshamnen.

När kommer hamnen att vara klar?

Arbeten med att stabilisera markytan på Norvikudden påbörjades i april 2016.  Själva bygget startade med muddring och så kallad masshantering hösten 2016. Under 2017 avslutades muddringen och kajbyggnation påbörjades.

Stockholms Hamnar räknar med att ta emot det första fartyget i maj 2020.

När kommer logistik- och företagsparken att vara klar?

Under 2016 påbörjades arbeten med infrastruktur, bergarbeten för järnvägsanslutning och framtagande av mark för olika verksamheter. Utvecklingen av området kommer att pågå 15-20 år.

Vilken typ av företag kommer att finnas i logistik och företagsparken?

Företag som ser fördelar att etablera sig i anslutning till hamnen och samtidigt ha möjlighet till både väg och järnväg för anslutande transporter. Tänkbara intressenter är företag med hög hållbarhetsprofil då logistik- och företagsparken samt hamnverksamheten ska ligga i framkant ur ett hållbarhetsperspektiv.

Sidan granskad 2020-01-07

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp