Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Planerna kring ny stadsdel vid Segersäng

I augusti 2017 blev Segersäng ett av nio utpekade områden som regeringen anser som lämpliga för anläggande av nya hållbara stadsdelar som ska lösa delar av framtidens bostadsbrist. Under hösten 2017 pågick förhandlingar med ambitionen att skriva ett intentionsavtal mellan staten och kommunen innan årets slut.

Regeringen kunde dock inte möta upp mot kommunens tre huvudkrav vilket gjorde att förhandlingarna avslutades i december utan avtal.

Vid kommunstyrelsens möte den 13 december 2017 beslöts dock att kommunen ställer sig positiv till att fortsätta samtalen med regeringen om en möjlig framtida så kallad avsiktsförklaring, förutsatt att kommunens tre huvudkrav finns med i den dialogen.

Kommunens huvudkrav

Kommunens huvudkrav, som regeringen alltså inte kunde möta upp mot inom avsatt tid, handlar om förmånliga statliga lån för att finansiera infrastruktursatsningar, en utbyggnad av Nynäsbanan till dubbelspår och en ny dragning av Segersängsvägen, inklusive en planskild korsning.

Avsiktsförklaring

Samtal kommer nu inledas om möjligheten att ta fram en avsiktsförklaring mellan parterna. För regeringens del kan en avsiktsförklaring innebära ett löfte om att ta fram en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för Nynäsbanan och för kommunens del kan det betyda att kommunen lovar ta med de perspektiv och tankar kring hållbarhet som arbetats fram under hösten i det översiktsplaneringsarbete som nu pågår.

Marken i Segersäng

I närheten av pendeltågsstationen i Segersäng äger kommunen 400 hektar exploaterbar mark som är lämplig för bostäder. Området ligger strategiskt bra i närheten av kollektivtrafik vilket är en förutsättning för att kunna bygga en hållbar stad.

Detta har diskuterats

Under hösten arbetade kommunen fram en ambitionsinriktning för Segersäng. Delar av de tankar och idéerna kommer tas med i arbetet med en ny översiktsplan som ska vara klar hösten 2019.

Ambitionsförklaringen handlade kortfattat om att Segersäng skulle bli en förebild för hållbar stadsutveckling, både ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Stadsdelen skulle ha tydliga inslag av ny teknik och innovationer och de boende ska kunna leva klimatsmart och nära naturen men samtidigt med storstaden inom räckhåll.

Totalt handlar förhandlades det om uppförande av 7 000 – 10 000 nya bostäder med en blandning av hyresrätter, bostadsrätter, radhus och villor som skulle attrahera en mångfald av människor med olika bakgrunder.

Den tänkta nya bebyggelsen planerades framförallt ligga i västra Segersäng, i anslutning till pendeltågsstationen, samt norr om Segersäng by. Det planerades inte att byggas fler bostäder inne i nuvarande Segersäng by, men att byn skulle kunna expandera i sydvästlig riktning.

Tillbaka till föregående sida


Sidan granskad 2018-07-26

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp