Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Frågor och svar om förhandlingarna med regeringen


Varför blev det inget avtal?
Vi har inte fått igenom våra krav vilket gör att vi inte är villiga att skriva på något intentionsavtal. För att en ny stadsdel av den storlek som diskuterats ska kunna utvecklas på ett hållbart sätt med konkurrenskraftiga alternativ till bilen måste turtätheten öka från 30- till 15-minuterstrafik vilket inte är möjligt med dagens enkelspår. Vi har helt enkelt inte rätt förutsättningar för att kunna skriva på intentionsavtalet.

Vilka krav ställde kommunen?
Vi hade tre huvudkrav som vi inte kan ge vika på. Det är dubbelspår på Nynäsbanan mellan Hemfosa och Nynäsgård, en ny sträckning av Segersängsvägen samt förmånliga statliga lån för att finansiera framtunga investeringskostnader i VA-system, gator samt gång- och cykelvägar.

Varför gick regeringen inte med på kommunens krav?
När det gäller en utbyggnad av Nynäsbanan finns det idag varken någon kapacitets- eller kostnadskalkyl. Regeringen kan inte ta ställning till det kravet innan en så kallad åtgärdsvalsstudie (ÅVS) tagits fram och det hinner man inte göra på så här kort tid. Utredarnas uppdrag ska slutredovisas 31 december.
Regeringens förhandlare erbjöd att staten skulle betala en ny dragning av Segersängsvägen, men inte förrän 2026-27. Fram till dess skulle kommunen behöva ligga ute med pengarna, vilket vi kunde tänka oss att göra under förutsättning att de andra två kraven tillgodosågs.
Regeringen har i dagsläget inte möjlighet att ge några garantier för att överbrygga det likviditetsproblem en sådan här satsning skulle innebära för kommunen.
 
Vad innebär avsiktsförklaringen?
Avsiktsförklaring innebär att dialogen om långsiktig utveckling av infrastruktur och bostadsbyggande fortsätter, dock utan juridiskt bindande krav.
Staten åtar sig då att göra en utredning av trafiksystemet med förslag på åtgärder. När den utredningen är klar vet parterna vad varje åtgärd kostar, och vi kan förhandla om att finansiera dem inför nästa nationella plan som tas 2022.

Som motprestation lovar kommunen att ta med de perspektiv och tankar kring hållbarhet som arbetats fram under hösten i det översiktsplaneringsarbete som nu pågår. En ny översiktsplan ska tas fram till 2019.
 
Hur långt var staten beredd att gå?/Vilka motbud fick kommunen?
Staten erbjöd sig att betala för en ny dragning av Segersängsvägen från år 2026-27, om kommunen förskotterade kostnaden från 2021. Vidare erbjöd statens förhandlare att Trafikverket skulle göra en åtgärdsvalsstudie för att undersöka behovet av dubbelspår söder om Hemfosa, men man kunde inte garantera att dubbelspåret skulle byggas. När det gäller framtunga investeringar hänvisar de till Kommuninvest, men det är inte tillräckligt förmånligt för att det ska vara aktuellt. För kommunens del var det inte tillräckligt.

Vad innebär det för kommunen att det inte blir något nu?
Det innebär att vi fortsätter arbetet med en ny översiktsplan som ska vara färdig hösten 2019. Vi har inte släppt tanken på en större förtätning i Segersäng, men nu får vi längre tid på oss att utreda förutsättningar, möjligheter och behov i enlighet med kommunens samhällsbyggnadsprocess.
Utveckling av kommunen kommer fortsätta oavsett om avtalet blir undertecknat eller inte.

Inom de kommande åren finns planer på 2000 bostäder i Nynäshamns stad och ytterligare 2000 bostäder i Ösmo.

Innebär det här att det inte blir några fler bostäder i Segersäng?
Nej. Kommunens ambition är fortfarande att förtäta området runt Segersäng men i en mindre omfattning än det som diskuterades med staten.

Vad händer med SMÅA:s planer för Segersäng?
Intentionsavtalet med SMÅA har löpt ut men vi hoppas att de även framöver är intresserade av att utveckla Segersäng.

Vad händer med det tidigare Program Segersäng?
Program Segersäng har legat vilande sedan augusti då förhandlingarna med regeringen inleddes. Beslut har ännu inte tagits om hur vi går vidare med den processen.

Tillbaka >>länk till annan webbplats

Sidan granskad 2017-12-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp