Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Lyngsta 2:2

Bostadsbebyggelse utanför Stora Vika

Lyngsta 2:2 är beläget en knapp kilometer nordöst om Stora Vika. Här planeras för bostadsbyggnation och förbättrad gång- och cykelförbindelse mellan Bodavägen och det nya området. Planområdet är cirka 6 hektar stort.

Planområdets läge i Ösmo

Aktuellt med detaljplanen

Förvaltningen fick december 2018 i uppdrag att upprätta en detaljplan över området. Planen befinner sig just nu i skedet innan samråd vilket beräknas ske vintern 2019/2020.

Fakta

Var: Planområdet ligger cirka 1 kilometer nordöst om Stora Vika längs Sjöviksvägen. Området omfattar i huvudsak den västra delen av fastigheten Lyngsta 2:2 men även en del av Lyngsta 2:26 ingår i sitt västra hörn.
Vad: Bostäder
Planerad boendeform: enbostadshus, kedje- eller radhusbebyggelse
Möjlig byggstart: cirka 2020/2021
Byggaktör: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning/Utställning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2019-10-01

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp