Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Vansta 5:28 med flera vid Sara Carolinas torg

Intill bussterminalen i Ösmo föreslås förtätning med flerbostadshus och möjlighet till verksamheter i bottenvåningen.

Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet att förtäta med flerbostadshus i centrala Ösmo samt att skapa möjlighet till verksamheter i bottenvåningen. Platsen intill bussterminalen och pendeltågsstationen är strategiskt viktigt för utvecklingen av Ösmo, Nynäshamns kommuns näst största tätort. Projektet ska förstärka platsen som entré till Ösmo för kollektivtrafiksresenärer och bidra till att tydliggöra stråket mellan Ösmos två viktigaste målpunkter, Ösmo pendeltågsstation och Ösmo centrum.

Aktuellt med detaljplanen

Startmöte har varit den 8 mars 2018, där representanter från kommunen och fastighetsägaren fanns på plats för att informera om projektet och tog emot era tankar, funderingar och frågor. Just nu pågår utredningsarbete för att kartlägga förutsättningarna på platsen.

Fakta

Var: Körundavägen/Nyblevägen intill bussterminalen och pendeltågstationen i Ösmo
Vad: förtätning med flerbostadshus
Planerad boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: -
Aktuell detaljplan: området saknar detaljplan
Byggaktör: Trähjulet, Ösmo bostäder AB

Planområdet ritat med röd linje på ortofoto i Ösmo

Programskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2019-06-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp