Lyssna på sidan Lyssna

Kullsta 2

Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 100 hyres-lägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan

Illustration tre flerbostadshus längs med rälsen.

Vy av de föreslagna husen med Nynäsgård station i förgrunden och Centralgatan med Telehusen i bakgrunden. Observera att illustrationerna enbart är en redovisning av placering och höjd. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration: White arkitekter AB

Fastigheterna ligger vid Nynäsgårds station och avståndet till Nynäshamns centrum är cirka 1 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäs Gårds station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 100 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan.

Planförslaget ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen föreslås anpassas i höjd till de befintliga husens nockhöjd så att ny bebyggelse inte dominerar intrycket från Centralgatan. De nya byggnaderna anpassas också i placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande får utblickar mot stationsområdet och så att de kan upplevas från stationen under årstider där vegetationen inte döljer husen.

Detaljplanen innebär också att privat mark som använts för allmänna ändamål övergår till allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens åtkomst till pendeltågsstationen.

Kommunens översiktsplan anger bland annat att nya bostadsområden så långt som möjligt ska integreras med andra funktioner så som arbetsplatser, service och kultur. Översiktsplanen anger också att all ny bebyggelse ska lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 1000 meter från en pendeltågsstation. Kommunen bedömer bland annat med hänvisning till ovanstående att detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Aktuellt med detaljplanen

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 21 januari 2020 godkänt detaljplan för Kullsta 2, Nynäshamn 2:13 och del av Nynäshamn 2:1 och överlämnat till kommunfullmäkte för antagande den 12 mars 2020.

Planhandlingar finns under rubrik dokument

Tidpil

Fakta

Var: Nynäsgårds station mellan Centralgatan och tågspåret
Vad: tre flerbostadshus med cirka 100 lägenheter i 4-6 våningar och verksamheter i bottenplan.
Planerad boendeform: hyresrätt
Möjlig byggstart: 2020
Aktuell detaljplan: Kullsta 2 med flera
Byggaktör: Nynäshamnsbostäder. Om du vill anmäla intresse för de planerade bostäderna, kontakta byggaktören.

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Karta över planområdet
Sidan granskad 2020-02-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp