Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kullsta 2

Vid Nynäsgårds station planeras för cirka 80 hyreslägenheter med verksamhetslokaler i bottenplan.

Fyra nya flerbostadshus med cirka 80 lägenheter planeras på området mellan Nynäsgårds station och Telehusen på Centralgatan. I bottenplan finns möjlighet till butik, café eller andra mindre verksamheter. Parkering föreslås i carports närmast järnvägen.

Allmänheten ska kunna ta sig genom området från Centralgatan till Nynäsgårds station.

Området som tidigare använts för parkeringsändamål, är det första entréläget för de som reser kollektivt med pendeltåget till Nynäshamn. Att förädla området med bostäder kan göra stationsområdet mer attraktivt att vistas i och tryggare att passera. Samtidigt ger det möjlighet för invånare i Nynäshamn att bo kvar och bidrar till en mer blandad befolkning. Dessutom stärks underlaget för befintlig kollektivtrafik och service vilket ger goda förutsättningar till ett
minskat behov av transporter med bil.

Aktuellt med detaljplanen

Mark- och miljödomstolen har den 28 mars 2019 beslutat att upphäva antagandet av detaljplan för Kullsta 2 med flera, bostäder vid Nynäs Gård. Kommunen har valt att inte överklaga domstolens beslut. Detaljplanen kommer att arbetas om. Mer information om upphävandet av detaljplanen

Fakta

Var: Nynäsgårds station mellan Centralgatan och tågspåret
Vad: fyra flerbostadshus med cirka 80 lägenheter i 4-8 våningar och verksamheter i bottenplan.
Planerad boendeform: hyresrätt
Möjlig byggstart: 2018
Aktuell detaljplan: Kullsta 2 med flera
Byggaktör: Nynäshamnsbostäder. Om du vill anmäla intresse för de planerade bostäderna, kontakta byggaktören.

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Karta över planområdet

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2019-10-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp