Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kalvö industriområde

Vid Kalvö industriområde i norra Nynäshamn planeras för plats för fler verksamheter och industrier.

Detaljplanens syfte är att ge förutsättningar för utveckling av Kalvö industriområde genom att möjliggöra nya industri- och verksamhetstomter. Inom planområdet kommer det att finnas möjlighet att etablera industri, skrymmande handel, verksamheter och drivmedelsförsäljning. Utökningen kommer ske delvis inom befintligt industriområde och delvis på oexploaterade ytor i anslutning till industriområdet. Placering av nya byggrätter och vägar ska anpassas efter topografi och naturkvaliteteter i området.

Illustration trähus

Aktuellt med detaljplanen

Ett förslag till detaljplan för del av Nynäshamn 2:154 m. fl.,Kalvö industriområde har varit ute för samråd under perioden 15 december 2017 - 22 januari 2018. Samrådshandlingar och utredningar finns under Dokument.

Nu sammanställs inkomna yttranden i ett samrådredogörelse och granskningshandlingar arbetas fram.

Fakta

Var: Kalvö industriområde, norra Nynäshamn
Vad: utveckling av Kalvö industriområde med fler verksamheter
Möjlig byggstart: -
Aktuell detaljplan: Nynäshamn 2:154 med flera

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Information om att söka bygglov under pågående planarbete.

Vid ansökan om lov i pågående detaljplaner

Medan arbetet med detaljplanen pågår beslutas det i regel om anstånd för ansökningar om lov. Anståndsbeslut innebär att beslut i ärendet skjuts upp för att underlätta planarbetet. Senast två år efter att ansökan kommit in måste dock kommunen fatta ett beslut i ärendet även om den nya detaljplanen inte är klar.

Sidan granskad 2019-09-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp