Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Information om risker kopplat till pågående torka

Här har vi samlat information om konsekvenskerna av det torra vädret. Länkar till mer information om:

Apotekaren 24

Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.

Illustration trähus

Planområdet är fastigheten Apotekaren 24 i Nynäshamns centrala delar längs Centralgatan och Lövlundsvägen. Planområdet är cirka 2400 kvadratmeter stort och består av ett befintligt hus med handel i bottenvåningen och bostäder i tre våningar ovanför samt en bergsknalle. Den nya detaljplanen för Apotekaren 24 medger att sex våningar får byggas på den del av fastigheten där det idag endast får byggas fyra våningar. Planförslaget medger ca 1500 kvadratmeter utökad yta för bostadsändamål mot tidigare gällande detaljplan för fastigheten.

Syftet med detaljplanen är att öka det tillåtna våningsantalet på fastigheten Apotekaren 24 från fyra våningar till sex våningar för att möjliggöra fler bostäder i centrala Nynäshamn.

Aktuellt med detaljplanen

Detaljplan för Apotekaren 24 finns nu ute för samråd under perioden
26 juni - 26 augusti 2018.

Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset och på biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn under ordinarie öppettider. Här på webbplatsen finns planhandlingarna under rubrik Dokument.

Samrådsmöte

Välkommen till samrådsmöte, där kommer dels en presentation av förslaget hållas och det kommer även finnas möjlighet att ställa frågor till tjänstepersoner på kommunen.

Datum: torsdagen den 16 augusti 2018
Plats: Folkets hus i Nynäshamn, Stadshusplatsen 3, Nynäshamn
Tid: 17:00-19:00

Synpunkter på detaljplanen

Sunpunkter på detaljplanen skrivs i ett undertecknat yttrande med namnförtydligande, adress och fastighetsbeteckning. Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
eller e-post till miljo-och-samhallsbyggnadsnamnden@nynashamn.se

Senast söndag den 26 augusti 2018 ska synpunkter ha kommit in till miljö-och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Fakta

Var: Centralgatan/Lövlundsvägen i Nynäshamn
Vad: påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.
Planerad boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: -
Aktuell detaljplan: Apotekaren 24
Byggaktör: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2018-06-20
Sidansvarig: Lena Wallin

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp