Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Apotekaren 24

Detaljplan för Apotekaren 24 i Nynäshamns centrum föreslår påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.

Volymskiss av Elding Oscarsson, vy från Alkärrsplan

Volymskiss av Elding Oscarsson, vy från Alkärrsplan

Planområdet är fastigheten Apotekaren 24 i Nynäshamns centrala delar längs Centralgatan och Lövlundsvägen. Planområdet är cirka 2400 kvadratmeter stort och består av ett befintligt hus med handel i bottenvåningen och bostäder i tre våningar ovanför samt en bergsknalle. Den nya detaljplanen för Apotekaren 24 medger att sex våningar får byggas på den del av fastigheten där det idag endast får byggas fyra våningar. Planförslaget medger ca 1500 kvadratmeter utökad yta för bostadsändamål mot tidigare gällande detaljplan för fastigheten.

Syftet med detaljplanen är att öka det tillåtna våningsantalet på fastigheten Apotekaren 24 från fyra våningar till sex våningar för att möjliggöra fler bostäder i centrala Nynäshamn.

Aktuellt med detaljplanen

Planen har varit ute på utställning under perioden 27 november 2018 till och med den 13 januari 2019. Nu sammanställs yttranden och bemöts i ett granskningsutlåtande. Antagandehandlingar arbetas fram.

Fakta

Var: Centralgatan/Lövlundsvägen i Nynäshamn
Vad: påbyggnad av radhus på taket till befintlig byggnad.
Planerad boendeform: bostadsrätt
Möjlig byggstart: -
Aktuell detaljplan: Apotekaren 24
Byggaktör: -

Observera att detaljplanen är ett förslag och kan komma att förändras. Möjlig byggstart är preliminär och beroende av när planen vinner laga kraft samt när byggherren beslutar att starta byggnationen.

Planskede

1. Planbesked

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar om planbesked. Det betyder att kommunen påbörjar ett planarbete.

2. Samråd

Kommunens tjänstemän tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget.

3. Granskning/Utställning

Efter samrådet bearbetar kommunen planförslaget utifrån de synpunkter som inkommit. Därefter läggs förslaget ut för granskning. Nu kan du återigen lämna synpunkter. Efter granskningen gör kommunen ett granskningsutlåtande. Det innehåller en sammanställning av de synpunkter som inkommit samt kommunens förslag utifrån synpunkt

4. Antagande

Det slutgiltiga förslaget tillsammans med utlåtandet behandlas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, som godkänner planen. Planen går sedan till kommunstyrelsen för godkännande och antas slutligen av kommunfullmäktige.

5. Laga kraft

Om detaljplanen inte överklagas eller överklaganden avslås i de högre instanserna vinner detaljplanen laga kraft.

Sidan granskad 2019-01-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp