Lyssna på sidan Lyssna

Plandokument

Till en detaljplan hör olika handlingar och dokument. Här kan du läsa vad de olika dokumenten innehåller.

Planbeskrivning

Planbeskrivningen redovisar förutsättningar och syften bakom detaljplanen och är till för att underlätta förståelsen av den färdiga planen. Bakgrunden till olika avvägningar som gjorts i arbetet med planen kan också redovisas.

Plankarta

På plankartan anges exakt vad som gäller inom hela det område detaljplanen omfattar. För all mark anges "användning" och "egenskaper". Alla planbestämmelser redovisas tillsammans med plankartan, oftast även på samma plansch. Det är detaljplanekarta som är den juridiskt bindande handlingen.

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivningen ska, som namnet säger, redovisa de praktiska åtgärder som måste genomföras för att planen ska kunna förverkligas. Den tar upp ekonomiska, tekniska, organisatoriska och fastighetsrättsliga frågor.

Miljökonsekvensbeskrivning

I förekommande fall skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. I MKBn skall det framgå om en föreslagen åtgärd innebär betydande påverkan på människors hälsa och säkerhet, på miljön eller på allmänna intressen. Konsekvenserna av förslaget ska jämföras med ett så kallade noll-alternativ, det vill säga att förändringen inte blir av.

Illustrationsplan

Med hjälp av en illustrationsplan kan kommunen på ett enkelt sätt åskådliggöra planförslaget för allmänheten. Med hjälp av en karta kan man visa till exempel hur tillkommande bebyggelse kan komma att placeras. Illustrationsplanen är inte juridiskt bindande.

Samrådsredogörelse

I samrådsredogörelsen som upprättas efter samrådsskedet, sammanställs alla synpunkter som framförts under samrådstiden. Varje synpunkt kommenteras och bemöts av kommunen. Samrådsredogörelsen ska finnas tillgänglig när detaljplanen ställs ut, men har ingen formell betydelse när planen antagits.

Utlåtande

En sammanställning görs också över de synpunkter som lämnats i samband med granskningsskedet. Detta utlåtande bifogas planhandlingarna när detaljplanen ska antas. Efter antagandet saknar den, liksom samrådsredogörelsen, betydelse för hur planen ska genomföras.

Sidan granskad 2019-08-21

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp