Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Nynäshamns klimat- och miljömål

Nynäshamns klimat- och miljömål antogs av kommunfullmäktige i juni 2018. Målen är direkt kopplade till kommunens mål och budget vilket innebär att klimat- och miljöfrågor ska genomsyra hela den kommunala organisationen.

Så funkar klimat- och miljömålen

Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella klimat- och miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling Målet är att Sverige år 2020 ska ha uppnått en god miljö att överlämna till kommande generationer samt att nettoutsläppen av växthusgaser ska vara noll till år 2045. De svenska kommunerna bär ansvaret att bryta ner målen till kommunnivå. Syftet med Nynäshamns klimat- och miljömål är att fokusera på hur kommunen kan bidra till en mer hållbar utveckling i Nynäshamn.


Bild
Figuren ovan visar sambandet mellan de internationella överenskommelserna och kommunens lokala åtaganden. Den röda figuren är de nya sammanslagna klimat- och miljömålen för Nynäshamn.

Nynäshamns lokala klimat- och miljömål

Antalet mål och indikatorer som berör biologisk mångfald och giftfri miljö har utökats jämfört med tidigare planer. En annan viktig skillnad är att de nya målen har en tydligare koppling till kommunens mål och budget och de nationella miljö- och hållbarhetsmålen.

Klimat- och miljömålen är indelade i fyra övergripande målområden som är speciellt viktiga för Nynäshamns kommun. Till varje målområde finns ett antal mätbara delmål som är uppföljningsbara. De fyra klimat- och miljömålsområdena är:

  1. Klimat, energi och luft.
  2. Hållbar planering och god bebyggd miljö.
  3. Fungerande kretslopp och friska vatten.
  4. Giftfria och resurssnåla kretslopp.

Mer information om klimat- och miljömålen finns i dokumentet Klimat- och miljömål Nynäshamns kommun 2018-2021 som hittas under Dokument.

Fotograf Henrik Trygg

Uppföljning av lokala miljömål 2010-2016

Kommunen följer årligen upp de indikatorer som är kopplade till miljömålen. Syftet är att undersöka om vi kommer närmare eller uppnår målen. Nedan presenteras de målområden som användes i tidigare planer med tillhörande sammanfattning av resultaten. Hela uppföljningen finns att läsa under Dokument.

  • Effektivare användning av energi och transporter – Målet ej uppnått/mycket svårt att uppnå även om ytterligare åtgärder sätts in.
  • Hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö Målet uppnått/möjligt att uppnå inom tidsram.
  • Friska vatten Målet ej uppnått/mycket svårt att uppnå även om ytterligare åtgärder sätts in.
  • Giftfria och resurssnåla kretslopp Målet delvis uppnått/möjligt att uppnå om ytterligare åtgärder sätts in.

Uppföljning av lokala klimat- och miljömål 2018-2021

Även de nya klimat- och miljömålen med tillhörande indikatorer kommer att följas upp på årsbasis. Då målen precis har blivit antagna kommer resultaten från den första uppföljningen att presenteras först 2019.

Sidan granskad 2019-08-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp