Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Miljöeffekter av båtlivet

Östersjön är ett unikt hav. Det är det största bräckvattenhavet i världen, en blandning av både salt- och sötvatten. Blandningen gör dock att havet både är artfattigt och ekologiskt sårbart.

Östersjöns arter är få och extra känsliga för föroreningar eftersom de redan lever på gränsen till vad de tål. Det beror på att havet är ungt och arterna inte har hunnit specialisera sig tillräckligt ännu. De arter som lever i Östersjön är både salt- och sötvattensarter som helst vill ha bara sött eller bara salt vatten, inte det bräckta vatten som finns i Östersjön idag. Ett hav som har få arter är i allmänhet känsligare än ett med många arter - därför måste Östersjön hanteras mycket varsamt.

Båtar liggandes vid brygga

Förbud mot utsläpp av toalettavfall

Den 1 april 2015 infördes ett förbud mot att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet, som genomförs av Transportstyrelsen på uppdrag av regeringen, omfattar svenskt sjöterritorium i sin helhet och gäller alla fritidsbåtar förutom de som är k-märkta. Läs mer i informationsbroschyren från Transportstyrelsen under Dokument.

I Nynäshamns gästhamn finns en latrintömningsstation där båtägare kan göra sig av med toalettavfallet.

Påväxt på båtbotten

Många växter och djur i havet vill ha en hård yta att växa på, exempelvis stenar, bryggor och båtskrov. När ett båtskrov får mycket påväxt av till exempel havstulpaner, musslor och alger bromsas båten i vattnet och det går åt mer bränsle för att ta sig fram.

Nedan listas miljövänliga metoder för att förhindra påväxt på din båt: 

  • Anmäl dig till Havstulpanvarningen!
    Havstulpanernas larver sätter sig på båtbottnarna under en relativt kort period som varierar från år till år beroende på bland annat temperatur. Om båtbotten tvättas under denna period finns goda möjligheter att begränsa problemet. Havstulpanvarningen är en gratis sms-tjänst som meddelar dig när det är dags att tvätta båtbotten. Skicka havstulpan start till 711 20 för att anmäla dig.

Nu när du vet när du ska åtgärda din båtbotten kan följande metoder vidtas:

  • Tvätta för hand. Du kan enkelt och gratis ta en simtur och skrubba bort påväxten för hand.
  • Besök en båtbottentvätt. Dessa fungerar ungefär som en biltvätt med särskilt utformade borstar som båten kan passera. Havstulpaner och alger borstas bort, resterna samlas upp och tas om hand. I Nynäshamn finns en båtbottentvätt i Gästhamnenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster där du kan tvätta din båt.
  • Torrsättning. Om du har möjlighet, torrsätt båten om du vet att du inte ska använda den på ett tag. Du kan också ta upp båten tillfälligt för att på spolplatta ta bort påväxten.
  • Skrovduk. En skrovduk på båtplatsen skyddar skrovet mot påväxt på två olika sätt beroende på duk.  Vissa dukar gnuggar bort påväxten, medan andra sluter tätt runt båtskrovet och skapar en mörk och syrefattig miljö där varken djur eller alger trivs. På hösten tas duken upp och spolas ren.

Den minst rekommenderade metoden för att förhindra påväxt är den som används mest idag, det vill säga målning av båtbotten med färg som är giftig för de organismer som vill sätta sig på skrovet, men som också är giftig för många andra havslevande organismer. Flertalet av färgerna är förbjudna i Östersjön som är klassat som ett särskilt känsligt hav. De färger som ska väljas är i första hand de som är biocidfria eller epoxifärg utan koppar. I andra hand kan de av kemikalieinspektionen godkända hårda färgerna med låg kopparhalt väljas. Dessa får än så länge tvättas i borsttvättar med bassäng.

Var försiktig när du målar eller tar bort färg!

Täckande klädsel, handskar och munskydd bör användas för att skydda den egna hälsan från slipdamm när du tar bort gammal färg från ditt båtskrov. Slipdamm och färgrester är farligt avfall och ska samlas upp och lämnas till närmaste miljöstation, helst tillsammans med förpackningen.

Farligt avfall

Det är viktigt att inte slänga farligt avfall i naturen eller i de vanliga soporna. Farligt avfall kan till exempel vara förpackningar för tändvätska, lysfotogen, insektsmedel, batterier och oljespill. På en miljöstation kan du lämna in ditt farliga avfall. Då tas det om hand på rätt sätt och kommer inte ut och gör skada i miljön. Om din båtklubb inte tar emot farligt avfall kan du ta kontakt med klubbens miljöombud eller styrelse. I Nynäshamns kommun kan du lämna in farligt avfall på SRVs återvinningscentraler i Nynäshamn (Hammarhagen) och Sorunda (Sunnerby). Se information om återvinningscentralerna under Länkar.

Buller

Allt fler människor vill vistas i skärgården och för att det ska fungera bra måste vi alla visa hänsyn. Snabba och bullrande båtar stör andra skärgårdsbesökare och stör djur- och fågellivet, särskilt på våren under häckningsperioden. Ljudet sprids effektivt över vatten och påverkar därför områden på betydligt större avstånd än på land. Visa hänsyn genom att undvika höga hastigheter i trånga sund och känsliga grunda vikar, håll avstånd från öar och respektera hastighetsbegränsningar. Undvik tomgångskörning och låt inte leken med snurran pågå i timmar. Sjölagen förbjuder att man i onödan stör sin omgivning genom att exempelvis köra för fort och för nära andra. Upplever du hänsynslösa båtförare kan du kontakta sjöpolisen eller kustbevakningen för att göra en anmälan.

Alkylatbensin

Alkylatbensin är en renare form av motorbränsle än vanlig bensin. Avgaser från vanlig bensin innehåller ämnen som är farliga för både dig och miljön. Vissa av ämnena är cancerframkallande. Alkylatbensin minskar de mest skadliga utsläppen med 80-90 %. Dessutom minskar utsläppen av försurande och hälsofarliga kväveoxider med 30-60 %. Det är extra viktigt att använda alkylatbensin i tvåtaktsmotorer, eftersom de släpper ut 25-30 % av bensinen helt oförbränd. I Nynäshamns kommun finns tyvärr inte alkylatbensin på pump. Fråga efter detta hos din bensinstation för att uppmärksamma dem om efterfrågan!

Motorkonserveringsmedel

Istället för vanligt glykol rekommenderar kommunen att båtägare använder miljövänligt propylenglykol som motorkonserveringsmedel. Den ska passa alla motortyper och är en likvärdig ersättare till vanligt glykol. Vanligt glykol räknas som farligt avfall och ska lämnas på en återvinningscentral. Se information om återvinningscentralerna under Länkar.

Skrota båten - hur gör jag?

Tyvärr finns det inget etablerat system för att återanvända, återvinna och deponera båtar idag. Därför är också möjligheterna att skrota en båt begränsade. I Nynäshamns kommun går det tyvärr inte att lämna in uttjänta båtar på återvinningscentralerna. Istället kan man kontakta Båtskroten. Tillsammans med Swe Boat och Stena Recycling har Båtskroten byggt ett nationellt återvinningssystem för fritidsbåtar. Se även information i SRV Återvinnings sorteringsguide om hur du ska går tillväga med gummibåtar, båtmotorer med mera.

Sidan granskad 2020-06-23

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp