Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Utsläpp i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har stora utsläpp av växthusgaser. Genom att minska på utsläppen är kommunen med och bidrar till de internationella klimatavtalen men även till att nationella och lokala miljö- och klimatmål uppnås.

Utsläpp av växthusgaser i Nynäshamns kommun

Nynäshamns kommun har ovanligt stora utsläpp beroende på oljeraffinaderiet och värmeverkets verksamheter. Dessa två står för cirka hälften av koldioxidutsläppen i kommunen och omfattas av EU:s handel med utsläppsrätter (även kallat EU-ETS). Räknar man bort raffinaderiet och värmeverkets utsläpp, är det istället transportsektorn som är den största utsläppskällan i Nynäshamn.

Utsläppstatistik Nynäshamns kommun

Konsumtionsperspektivet

I figuren ovan illustreras Nynäshamns kommuns utsläpp av växthusgaser ur ett geografiskt perspektiv. Det geografiska perspektivet inkluderar utsläpp från all produktion som sker inom kommunen, inklusive varor som exporteras. Ett annat sätt att beräkna utsläpp är att utgå ifrån de utsläpp som genereras av det vi konsumerar. De utsläpp som kan knytas till vår konsumtion kallas för konsumtionsbaserade klimatutsläpp. Konsumtionsbaserade utsläpp inkluderar en produkts alla utsläpp som sker i alla led innan den konsumeras, oavsett var dessa utsläpp sker.

Enligt uppgifter från Naturvårdsverket ligger de konsumtionsbaserade växthusgasutsläppen runt 10 ton per person och år i Sverige. Av dessa utsläpp står hushållen för två tredjedelar och resten utgörs främst av offentlig konsumtion och privata investeringar utomlands, se figur nedan.

Cirkeldiagram konsumtionsbaserade utsläpp

Mål för att minska utsläpp av växthusgaser

Inom både EU och Sverige har utsläppsmål satts upp för att minska påverkan på klimatet som ger upphov till växthuseffekten. Även Nynäshamn har satt upp utsläppsmål för att bidra till att uppnå de nationella målen. Enligt kommunens klimat- och miljömål ska utsläppen per invånare i kommunen minska med 40 % till 2020 jämfört med år 1990.

Om statistiken

Statistiken har hämtats från länsstyrelsernas nationella emissionsdatabas. Uppgifterna i databasen utgår från Sveriges officiella utsläppsstatistik, som rapporteras bland annat till FN:s klimatkonvention. Det tar tid att sammanställa statistiken på kommunnivå, vilket gör att utsläppen för 2017 är de senaste siffrorna som finns över utsläpp i Nynäshamn.

Kommunen arbetar på olika sätt för att minska utsläppen. Några exempel går att läsa om under rubriken Klimatarbeten i kommunen. Även ditt hushåll kan bidra till att minska utsläppen av växthusgaser, du hittar tips och idéer under rubriken Så kan du minska din klimatpåverkan.

Sidan granskad 2019-12-18

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp