Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Handläggningstid för lov och anmälan

Vi handlägger ditt ärende inom tio veckor från det datum vi fått in din ansökan med kompletta handlingar.

Bygglov bygger om

För att öka tillgängligheten och förbättra nöjdheten ser vi just nu över våra rutiner och arbetssätt. Det kan innebära att vissa bygglov- och strandskyddsärenden tillfälligtvis får längre handläggningstid. Vi hoppas på förståelse för detta.

Det är byggnadsnämnden som fattar beslut om lov och förhandsbesked. De ska fatta beslut i ditt ärende inom tio veckor. För anmälningsärenden gäller att beslut om startbesked ska fattas inom fyra veckor.

Observera att tiden räknas från den dag då en komplett ansökan kom in till byggnadsnämnden. Det innebär att om din ansökan behöver kompletteras räknas handläggningstiden från den dag alla nödvändiga kompletteringar har kommit in till byggnadsnämnden. Detsamma gäller om en sökande på eget initiativ lämnar in kompletterande handlingar.

Om en ansökan behöver kompletteras ska byggnadsnämnden meddela den sökande detta inom tre veckor. Om byggnadsnämnden dröjer mer än tre veckor räknas handläggningstiden istället från den dag då den första ansökan kom in.

Genom att lämna in de handlingar som krävs redan från början snabbar du upp processen.

Vem handlägger mitt ärende?

Vissa ärenden får bygglovhandläggaren själv besluta om och i andra mer komplicerade ärenden fattar miljö-och samhällsbyggnadsnämnden beslutet. Dessa ärenden tar lite längre tid eftersom nämnden sammanträder en gång i månaden. Beslut i strandskyddsärenden och förhandsbesked fattas vanligen av miljö-och samhällsbyggnadsnämnden.

Ansök i god tid om du tänker bygga på våren eller sommaren

Under vissa tider på året ökar antalet ansökningar drastiskt och därmed handläggningstiden. Planerar du att bygga under våren eller sommaren så rekommenderar vi att du skickar in din ansökan under hösten innan du har tänkt att börja bygga.

Nya regler om verkställighet av lovbeslut från 1 juli 2018

Tänk på att de nya reglerna innebär att lovpliktiga åtgärder inte får påbörjas trots att startbesked har getts, förrän tidigast fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Det gäller för bygglov, marklov och rivningslov med startbesked.

Sidan granskad 2019-02-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp