Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bygglovsbefriade åtgärder

Du får göra en del mindre byggnadsåtgärder utan bygglov. Det finns dock begränsningar i den rätten, till exempel att det bara gäller tomter som är bebyggda med en- och tvåbostadshus. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

Skyddad uteplats

Du får anordna en skyddad uteplats med mur eller plank inom 3,6 meter från ett en- och tvåbostadhus. Planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter och inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannarna medger så kan det placeras närmare. En skyddad uteplats får endast anordnas vid bostadshuset, man får alltså inte anordna en sådan vid en komplementbyggnad.

Svaret är uppdaterat 2016-06-23

Skärmtak

Du får bygga skärmtak för en- och tvåbostadshus och tillhörande fristående uthus, garage och andra små byggnader utan bygglov. Den sammanlagda arean skärmtaken får dock inte överskrida 15 m². Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré. Skärmtaket får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om grannarna medger så kan det placeras närmare.

Skärmtaket ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Europeiska konstruktionsstandarderna.

Svaret är uppdaterat 2016-06-23

Komplementbyggnad maximalt 15 m², så kallad friggebod 

Du får bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i anslutning till ett en- eller tvåbostadhus utan bygglov.

Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 3 meter. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till nocken. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Observera att kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte kan ge ett sådant medgivande.

Byggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Komplementbostadshus eller komplementbyggnad maximalt 25 m², så kallat Attefallshus 

Du behöver inget bygglov för att bygga en maximalt 25 m² stor komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, så kallat attefallshus. Du måste däremot göra en anmälan till kommunen.

Den sammanlagda byggnadsarean av attefallshusen får inte vara större än 25 m². Byggnaden får ha en taknockshöjd på högst 4 meter. Denna höjd beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till dess nock. Byggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Observera att kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte kan ge ett sådant medgivande.

Byggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder. Däremot får byggnaden strida mot detaljplanen.

Att ändra en komplementbyggnad till att bli ett komplementbostadshus kräver inte heller bygglov men är en anmälningspliktig åtgärd (förutsatt att den nya byggnaden klarar lagkraven).

Ett startbesked krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att få ta byggnaden i bruk. Om en byggnad uppförs utan anmälan eller startbesked räknas den som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Till skillnad från friggeboden får attefallshuset inredas som fritids- eller permanentbostad, så kallat komplementbostadshus. Det är också möjligt att använda attefallshuset som komplementbyggnad, till exempel uthus, garage, förråd, växthus, gäststuga, bastu eller båthus. Det är också möjligt att dela upp den maximala byggnadsarean på olika användningar, till exempel 3 m² förråd och 22 m² bostad, förutsatt att bostaden uppfyller kraven för bostäder i Boverkets Byggregler.

När en anmälan görs är det viktigt att det framgår vad byggnaden är tänkt att användas till. Detta för att byggnadsnämnden ska kunna avgöra vilka lagkrav som behöver uppfyllas.

Upplysning

Vänligen observera villkoren gällande avlopp för komplementbostadshus. Det gäller för ett fristående Attefallshus som är avsedd att bo i, har toalett, kokmöjlighet och separat ingång.

Inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver en anläggningsavgift samt brukningsavgift betalas för komplementbostadshuset. Läs här för mer information om gällande VA-taxa.

Komplementbostadshus med enskilt vatten och avlopp behöver söka tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta ett avlopp. Läs här för mer information om enskilt vatten och avlopp.

 

Handlingar som du ska skicka in för att få startbesked för komplementbyggnad

Handlingar som du ska skicka in för att få startbesked för komplementbostadshus

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Tillbyggnad maximalt 15 m²

Du får göra högst en tillbyggnad på max 15 m² på ett en- eller tvåbostadhus utan bygglov. Tillbyggnaden får inte placeras närmare tomtgräns mot granne än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. Observera att kommunen som ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte kan ge ett sådant medgivande.

Tillbyggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder. Däremot får tillbyggnaden strida mot detaljplanen.

Du måste skicka in en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked innan du kan påbörja bygget. Slutbesked krävs innan tillbyggnaden får tas i bruk. Om en tillbyggnad uppförs utan anmälan eller startbesked räknas den som olovlig byggnation, så kallat svartbygge.

Handlingar som ska skickas in för att få startbesked

Svaret är uppdaterat 2016-06-23

Takkupor

Du får bygga upp till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus utan bygglov. Däremot krävs att du gör en anmälan och får ett startbesked innan du kan påbörja bygget.

Bygglov krävs dock för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion eller om huset redan har två takkupor.

Handlingar som ska skickas in för att få startbesked

Svaret är uppdaterat 2016-06-23

Inreda ytterligare en bostad i enbostadshus

Du kan inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus utan bygglov. Men du måste göra en anmälan till kommunen.

Handlingar som ska skickas in för att få startbesked

Svaret är uppdaterat 2016-06-23

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2019-02-13

Sidansvarig:

Checklistor för vanliga anmälningspliktiga åtgärder

Läs här för att se checklistor för vanliga bygglovbefriade, men anmälningspliktiga åtgärder.

 

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp