Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Bygglov steg för steg

Vi har delat in bygglovprocessen i sju steg, från förberedelser till inflyttning eller användning.

1. Förbered

Vilka regler finns för just ditt område?

Finns det en detaljplan som gäller för fastigheten, pågår planarbete eller ligger den utanför område med detaljplan? Sök på din adress i webbkartan för att se pågående och gällande detaljplaner.länk till annan webbplats

Vem äger huset eller fastigheten?

Om någon annan äger huset eller fastigheten måste du ha ett godkännande från ägaren/ägarna innan du till exempel bygger något, river en bärande vägg eller sätter upp en skylt. Bor du i en bostadsrätt så måste du ha ett godkännande från bostadsrättsföreningen.

Kartor

För de flesta åtgärder behövs en situationsplan upprättad på ett kartunderlag. Läs mer här för information om vilken typ av karta som behövs och för beställning av karta.

Tänk på att kontrollera om det är ett pågående detaljplanearbete på din fastighet. Sök på din adress i webbkartan för att se pågående och gällande detaljplaner.länk till annan webbplats En nybyggnadskarta kan behöva revideras i framtiden om pågående detaljplanearbete avslutas inom två år från inlämnad ansökan om lov. Det kan innebära extra kostnader för dig.

Var går fastighetsgränsen?

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går, kontakta Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Behövs strandskyddsdispens för åtgärden?

Strandskyddet gäller vid alla hav, sjöar och vattendrag och sträcker sig 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet. På vissa platser är det utvidgat till 300 meter. Läs mer om strandskydd och vilka åtgärder som omfattas av strandskydd här.

Behövs tillstånd eller anmälan för vatten och avlopp?

Mer information om kommunalt vatten och avlopp, VA-taxa och information om enskilt avlopp finns via länken här.

För att säkra tillgången och kvalitén på grundvatten, minska miljöpåverkan och hälsorisker från enskilda avlopp samt öka möjligheten till kretslopp av näringsämnen har nya riktlinjer och krav för enskilda avlopp tagits fram. Läs mer om vad som gäller för enskilt vatten och avlopp och de nya riktlinjerna här

Ritningar

Du får själv göra din bygglovritning men kravet är att den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi råder dig att anlita en fackman, gärna en arkitekt. Se exempel på ritningar under Dokument.

Tekniska frågor

Vi kontrollerar att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter. Omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du har valt granskas. Det kan till exempel handla om vilket material ditt hus byggs med, att balkongen konstrueras så att den inte trillar ner, att huset är tillgänglighetsanpassat och att vatten- och ventilationsfrågorna är planerade och genomtänkta.

För att kunna säkerställa detta, kräver vi in handlingar från dig. I många fall behöver du anlita en kontrollansvarig, som hjälper dig med detta.

Svaret är uppdaterat 2018-12-06

2. Skicka in ansökan

När du söker bygglov eller andra lov och tillstånd behövs olika typer av handlingar. Processen går snabbare om din ansökan är komplett från början.

Dessa handlingar ska du skicka med i din ansökan

Se  exempelritningar under Dokument.

Svaret är uppdaterat 2018-02-16

3. Ansökan behandlas

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Du får en bekräftelse på detta via brev eller e-post.

Handläggaren granskar din ansökan och ser om den följer gällande bestämmelser samt uppfyller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen. Vi kontaktar dig om din ansökan avviker eller om den inte är komplett.

I vissa fall måste remisser skickas till grannar eller sakkunniga innan ärendet avgörs. De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Avvikande och komplicerade ärenden beslutas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Nämnden beslutar bland annat om strandskyddsdispenser och förhandsbesked. Delegationsordningen styr vilka beslut som handläggaren själv får ta och vilka som måste beslutas av nämnden.

Svaret är uppdaterat 2018-05-17

4. Beslut

Beslutet om bygglov skickas till dig och övriga berörda. Du måste dock vänta tills du har fått startbeskedet innan du får börja bygga. Vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet.

Nya regler om verkställighet av lovbeslut från 1 juli 2018

De nya reglerna innebär att lovpliktiga åtgärder inte får påbörjas trots att startbesked har getts, förrän tidigast fyra veckor efter det att lovbeslutet har kungjorts i Post- och inrikes tidningar. Det gäller för bygglov, marklov och rivningslov med startbesked.

För att få startbesked krävs i vissa fall ett tekniskt samråd (se Före byggstart nedan). Vad kostar det? 

Svaret är uppdaterat 2018-07-09

5. Före byggstart


Tekniskt samråd

Senast vid det tekniska samrådet ska du eller din kontrollansvarige lämna in de tekniska handlingar som krävs för att få ett startbesked. På mötet går vi tillsammans igenom hur projektet ska genomföras på ett bra sätt. Det är viktigt att veta vem som ska ha vilket ansvar. Vid enkla ärenden behövs inget samråd och vi meddelar dig detta i beslutet.

Startbesked

Efter samrådet skriver handläggaren protokoll och du får ett startbesked. Ibland kan det hända att de tekniska handlingarna måste kompletteras innan du får startbeskedet. När du har fått startbeskedet kan du påbörja åtgärden, förutsatt att det har gått fyra veckor sedan lovet kungjordes och inhibiton inte är begärd.

Svaret är uppdaterat 2018-07-09

6. Under byggtiden

Handläggaren gör som regel minst ett arbetsplatsbesök tillsammans med byggherren och den kontrollansvarige (om tekniskt samråd hållits). Under besöket går ni igenom kontrollplanen och ser till att bygglovet följs. Ni diskuterar även de ändringar som behöver göras och hur ni ska gå tillväga. Efter mötet skriver handläggaren ett protokoll som du får ta del av.

Svaret är uppdaterat 2016-03-29

7. Före inflyttning eller användning

Meddela oss i god tid när ditt byggprojekt börjar bli färdigt så bokar vi in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts. När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner vi byggprojektet med ett slutbesked. Du får inte börja använda byggnaden eller åtgärden innan du har fått slutbeskedet.

Svaret är uppdaterat 2016-03-29
Sidan granskad 2019-02-13

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp