Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Strandskydd

Tack vare strandskyddet har vi möjlighet att promenera längs stränderna, bada, fiska, åka skridskor och lägga till med båt. Strandskyddet skyddar också djur och växter.

Vy över vatten och klipphällar inom strandskyddat område

 

Strandskyddet gäller

  • samtliga stränder vid havet, insjöar och vattendrag oavsett storlek
  • 100 meter från strandkanten både på land och i vattenområdet även miljön under vattnet (på vissa platser är det utökat till 300 meter)
  • både i tätort och i glesbygd
  • oavsett vilka naturtyper eller arter som finns

Strandskyddet finns till för att värna om allemansrätten och friluftslivet och skydda växt- och djurlivet på land och i vattenområden som är biologiskt värdefulla.

På några platser, till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget.

Bo och bygga inom strandskyddsområde

Du som har en fastighet inom strandskyddat område får inte utvidga din privata zon på allmänhetens bekostnad. Inom strandskyddsområdet är det förbjudet att uppföra nya anläggningar och byggnader, ändra befintliga anläggningar och byggnader, ändra användningsområde för byggnaderna och att gräva eller förbereda byggnationer.

Hemfridszon och tomtplatsavgränsning

Det finns bestämmelser om hur nära allmänheten får närma sig en privat tomt. Varje tomt- och fastighetsägare har rätt till en tomtplats och en hemfridszon.

Hemfridszonen är det område kring ett bostadshus där allemansrätten upphör att gälla, alltså en privat zon. Hemfridszonen varierar beroende på typen av byggnad, placering och terrängförhållande. Ett hus som ligger öppet har större hemfridszon än ett hus som ligger inbäddat i skog.

Hemfridszon och tomtplats kan vara mer eller mindre överlappande, ofta är de samma yta men inte alltid. När ett beslut om dispens från strandskyddet lämnas av kommunen beslutas det samtidigt om tomtplatsavgränsning, det vill säga hur stort område runt byggnaderna eller anläggningarna som får tas i anspråk som tomt eller på annat sätt användas för ändamålet.

Kom ihåg att det även inom hemfridszon och tomtplats krävs strandskyddsdispens när man vill bygga eller anlägga något i ett strandskyddat område.

Dispens från strandskyddet

Byggnadsnämnden och Länsstyrelsen kan i vissa fall bevilja dispens från strandskyddet. Du kan få dispens om det går att visa att varken allemansrätten eller naturen störs av förändringarna och att det finns ett så kallat särskilt skäl. Läs mer om de sex särskilda skälen härlänk till annan webbplats.

Vänligen observera

Generellt gäller dock att de strandskyddsområden som idag är orörda även i fortsättningen ska kunna nyttjas av allmänheten inom ramen för allemansrätten.

Beslut om strandskyddsdispens

Det är tjänstemän som bereder ärendet och skriver ett tjänsteutlåtande, men sedan beslutar politiker i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden om strandskyddsdispens ska beviljas. Politikerna sammanträder normalt en gång i månaden. Tjänsteutlåtandet behöver ofta invänta svar från olika remissinstanser, vilket innebär att strandskyddsärenden ofta tar längre tid att avgöra än den som söker förväntat.

Även om strandskyddsdispens beviljas av nämnden kan Länsstyrelsen överpröva beslutet, det vill säga fatta ett annat beslut än nämnden. I sådana fall gäller inte kommunens beslut. När strandskyddsdispens beviljas skickas det till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har då tre veckor på sig att granska beslutet, räknat från den dag då det kom in till myndigheten.

Ansökan om strandskyddsdispens

De här handlingarna ska du skicka in med din ansökan:

  • Ansökningsblankett
  • Beskrivning av och motivering till din önskade åtgärd
  • Situationsplan som bygger på utdrag ur baskarta med samtliga byggnader och anläggningar inritade i skala 1:400 eller 1:500. Ange syfte "strandskyddsdispens" vid beställning.
  • Plan- och fasadritningar, i skala 1:100 (vid nybyggnation och tillbyggnad)
  • Ritning på brygga och uppgifter om bryggans konstruktion och material
  • Fotografier över området där du vill ha dispens

Använd checklista för ansökan om strandskyddsdispens innan du lämnar in ansökan. Checklistan finns under Dokument.

Exempel på vanliga ärenden som kräver strandskyddsdispens:

Ny huvudbyggnad

För att uppföra ny huvudbyggnad krävs att platsen redan är ianspråktagen av en befintlig huvudbyggnad som rivs eller ändras till komplementbyggnad. Det är alltså inte möjligt att uppföra en ny byggnad eller anläggning på en obebyggd fastighet.

Svaret är uppdaterat 2016-01-26

Ersättningsbyggnad

Att återuppföra en nedbrunnen eller riven byggnad fordrar förutom bygglov även dispens från strandskyddsbestämmelserna. Dispens kan som regel medges för ett återuppförande av en byggnad för samma ändamål och i huvudsakligen samma storlek och utförande på samma plats som den tidigare om ansökan görs inom ett år efter branden eller rivningen. Vid ersättning av förfallen byggnad måste man ta hänsyn till om allemansrätten återinträtt på platsen.

Svaret är uppdaterat 2016-01-26

Komplementbyggnad

Med komplementbyggnad avses bastu, gäststuga, friggebod eller liknande. Byggnaden skall placeras i nära anslutning till huvudbyggnaden och bilda en sammanhållen enhet tillsammans med huvudbyggnaden och andra befintliga byggnader. Komplementbyggnaden ska vara underordnad huvudbyggnaden avseende placering, storlek och volym.

Svaret är uppdaterat 2016-01-26

Tillbyggnad av befintligt hus

Att bygga till ett hus kan kräva dispens, beroende på utformning och omfattning. Rådgör med kommunen.

Svaret är uppdaterat 2016-01-26

Brygga

Bryggan ska placeras så att livsvillkoren för djur och växter inte väsentligt förändras. Förändringen får inte privatisera platsen och hindra allmänheten. Gemensamma bryggor rekommenderas. Bryggan ska vara till för angöring med båt, dispens för soldäck medges i regel inte. Strandskyddsdispens krävs även när du ska riva en brygga och ersätta den med en ny på samma plats, eller utöka en befintlig brygga.

Det kan även krävas en anmälan om vattenverksamhet vid byggande eller ändring av brygga. Ska det muddras krävs även en anmälan om muddring. Läs mer om vattenverksamhetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svaret är uppdaterat 2018-05-29

Trädfällning

Inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd om det kan avhålla allmänheten och/eller förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv. Kontakta kommunen vid frågor.

Svaret är uppdaterat 2016-01-26

Avgift

Se gällande taxa för mer information om avgift för strandskyddsdispens.

Undantag från strandskydd för kompletteringsåtgärder

Läs mer här om vilka förutsättningar som behövs för undantag från strandskydd för kompletteringsåtgärder.

Sidan granskad 2019-01-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp