Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Förhandsbesked

Du kan söka förhandsbesked innan du ansöker om bygglov. Förhandsbeskedet ger svar på om det du planerar att bygga är möjligt på just den plats du tänkt dig.

Syftet med ett förhandsbesked är att den som planerar att bygga ska kunna undvika onödig projektering om det inte finns möjlighet att få bygglov.

Förhandsbeskedet visar om platsen är lämplig att bygga på

Bedömningen görs utifrån flera olika aspekter. Bland annat prövas

  • hur den nya byggnaden kommer att ansluta till områdets övriga bebyggelse och karaktär,
  • hur vatten och avlopp, vägar och tillfarter kan anordnas
  • hur allmänna intressen berörs.

I samband med prövningen får berörda grannar möjlighet att yttra sig, dessutom hörs myndigheter och organisationer. Den sammanlagda bedömningen görs mot bland annat Plan- och bygglagen, Miljöbalken, Nynäshamns kommuns översiktsplan, kustplan och eventuell fördjupad översiktsplan.

Ett positivt förhandsbesked gäller i två år

Om platsen är lämplig att bygga på får du ett positivt förhandsbesked. Beslutet är bindande för kommunen i två år under förutsättning att du ansöker om bygglov inom den tiden.

Sök förhandsbesked om du vill bygga utanför detaljplanerat område

Det vanligaste är att söka förhandsbesked för att bygga ett nytt hus på en obebyggd tomt utanför detaljplanerat område. Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet kan det också vara lättare om du har ett positivt förhandsbesked. Avstyckningen behöver vara cirka 1500-2000 kvm för enbostadshus eller fritidshus vid ansökan om förhandsbesked.

I tätorter finns oftast detaljplaner som bestämmer vad marken får användas till och vilken typ av bebyggelse som får byggas. Då är en ansökan om förhandsbesked oftast onödig.

Beslut om förhandsbesked

Det är tjänstemän som bereder ärendet och skriver ett tjänsteutlåtande, men sedan beslutar politiker i arbetsutskottet eller miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i ärendet. Politikerna sammanträder normalt en gång i månaden. Tjänsteutlåtandet behöver ofta invänta svar från olika remissinstanser och grannyttranden, vilket innebär att förhandsbesked ofta tar längre tid att avgöra än den som söker förväntat.

Ansökan om förhandsbesked

Dessa handlingar ska du skicka med i din ansökan:

  • Ansökningsblankett​
  • Situationsplan upprättad på ett utdrag ur baskartan i skala 1:1000
    där avstyckning av tomt samt platsen för nybyggnad finns markerade. Märk även ut platsen för enskilt avlopp och vatten eller brunn, tillfarter och eventuella ledningar.
  • Enkla ritningar, till exempel typritningar, som visar storlek och utformning av tänkt byggnad.
  • Fotografier av befintligt markområde.

Vad kostar det?

Se gällande taxa för mer information om avgift för förhandsbesked.

Styckning

Lantmäteriet utför styckning av fastigheter. Ett positivt beslut om förhandsbesked krävs oftast för att Lantmäteriet ska kunna handlägga ärendet. Kontakta Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster vid fler frågor om styckning eller fastighetsdelning.

Sidan granskad 2019-01-14

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp