Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Behöver jag bygglov?

Här kan du se om det du tänker göra kräver bygglov. Vi förklarar även en del andra begrepp. Besök Boverkets hemsidalänk till annan webbplats för fler definitioner och aktuella lagar och regler

Altan

En altan som är en tillbyggnad eller väsentligt ändrar byggnadens fasad kräver bygglov. Om den är högre än 1,2 meter ska du skicka in bygglovsansökan för bedömning av om det krävs bygglov eller inte. Bifoga ritningar och gärna fotografier. Vid osäkerhet, skicka in en skiss och fotografier.

Observera att inom detaljplanerat område behöver byggnader och andra anläggningar än byggnader följa detaljplanen, även om de inte är lov eller anmälningspliktiga (enbart så kallade Friggebods- och Attefallsåtgärder är undantagna).

Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad av altan utan bygglov.

Vid osäkerhet, skicka in en skiss och fotografier.

För inglasning av altan se längre ner på sidan under rubriken Inglasning av befintlig uteplats.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Attefallshus, komplementbostadshus, max 25

Inget bygglov krävs för nybyggnad av ett maximalt 25 m² stort fristående komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, om det ska användas som permanentbostad. Du måste dock göra en anmälan och invänta startbesked innan byggnationen kan starta.

Läs mer om komplementbostadshus och vilka handlingar som krävs här.

Vänligen observera villkoren gällande avlopp för komplementbostadshus. Det gäller för ett fristående Attefallshus som är avsett att bo i, har toalett, kokmöjlighet och separat ingång.

Inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver en anläggningsavgift samt brukningsavgift betalas för komplementbostadshuset.  Läs mer om VA-taxan här.

Komplementbostadshus med enskilt vatten och avlopp behöver söka tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta ett avlopp. Läs här för mer information om enskilt vatten och avlopp.


Svaret är uppdaterat 2018-05-29.

Attefallshus, komplementbyggnad, max 25

Inget bygglov krävs för nybyggnad av en maximalt 25 m² stor fristående komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, exempelvis för användning som garage, förråd eller gäststuga. Du måste dock göra en anmälan och invänta startbesked innan byggnationen kan starta.

Läs mer om komplementbyggnad och vilka handlingar som krävs här.

Svaret är uppdaterat 2018-05-18

Attefallstillbyggnad, tillbyggnad upp till 15 m²

Du behöver inte söka bygglov för en tillbyggnad med maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus. Du måste dock göra en anmälan och invänta startbesked innan byggnationen kan starta.

Läs mer om tillbyggnad upp till 15 m² här.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Balkong, burspråk

Att göra en tillbyggnad kräver bygglov. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Ett av dessa undantag är att man inom ett område med detaljplan får göra en liten tillbyggnad i form av en balkong, burspråk eller uppstickande byggnadsdel utan bygglov på en- och tvåbostadshus. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det. I vissa fall får en sådan tillbyggnad dock inte göras utan bygglov. Det gäller på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Det gäller även om kommunen i en detaljplan har bestämt att bygglov krävs.

Besök Boverkets hemsida för mer information om mindre tillbyggnader och uppstickande byggnadsdelarlänk till annan webbplats

Uppförande av balkonger eller inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus kräver alltid bygglov. Bygglovet kan sökas enskilt eller gemensamt för alla boende i huset. Tillstånd behövs från fastighetsägare det vill säga hyresvärd eller bostadsrättsförening, vid enskild ansökan.

Svaret är uppdaterat 2018-11-27

Bastu

En friliggande bastubyggnad räknas som en komplementbyggnad. Komplementbyggnader kan vara lovbefriade om de är så kallade friggebods- eller Attefallsåtgärder. Se mer information om om bygglovbefriade åtgärder här.

För vedeldad bastu krävs anmälan för installation av eldstad. Anmälan krävs även vid väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp. Tänk även på risken för brandspridning mellan byggnader. För aktuella bestämmelser, se Boverkets byggregler kap 5. 

Om bastun placeras inom strandskyddat område krävs normalt dispens från strandskyddet, men det finns undantag.

Läs mer om strandskydd här.

Läs mer om undantag från strandskydd här.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Bilar, båtar och containrar - permanent uppställning

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Se även längre ner på sidan under rubriken Uppställning av båt, husvagn eller husbil.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Båt, husvagn eller husbil - tillfällig uppställning

Det krävs inte bygglov för att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar, förutsatt att uppställningen är av säsongskaraktär. Uppställningen får dock inte ske utan bygglov vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns en utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns

Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika, det kan till exempel vara gräns mot gata, tomtgräns eller fastighetsgräns.

Tänk på att ta hänsyn och se till så att båten inte stör grannar, medför fara eller påverkar brand- och trafiksäkerheten.

Om man vill förvara båten på tomten under en längre tid än normal vinterperiod ska man ansöka om bygglov. 

För mer information om uppställning av båtar, husvagnar och husbilar och eventuellt behov av bygglov, besök Boverkets hemsidalänk till annan webbplats

Svaret är uppdaterat 2018-11-27

Byte av fasad- eller takmaterial samt färg på byggnad

I områden med detaljplan eller inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att byta färg på byggnader eller vid byte av fasad- eller taktäckningsmaterial som innebär att husets eller områdets karaktär väsentligt förändras. Bygglov krävs om byggnaden är av kulturhistoriskt värde eller ligger inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Anmälan kan krävas om konstruktionen ändras på grund av byte till nytt material till exempel från plåttak till betongpannor som kräver en mer bärkraftig konstruktion.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om en byggnad under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Svaret är uppdaterat 2018-11-27

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är inte bygglovpliktiga annat än inom områden med detaljplan. Undantaget gäller bara de byggnader som direkt behövs för den aktuella näringen. För andra anläggningar eller byggnader för annan verksamhet krävs bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Eldstad, braskamin, vedspis eller rumsvärmare

Generellt sett krävs endast anmälan för installation av eldstad. Anmälan ska innehålla:

- En enkel situationsplan som visar byggnadens placering på fastigheten.
- En planritning som visar eldstadens placering i byggnaden.
- Förslag till kontrollplan.
- Prestandadeklaration
- En fasadritning som visar skorstenens höjd och placering i skala 1:100.

Bygglov kan krävas om eldstaden behöver en ny skorsten som ska placeras på fasaden.

Eldstad kan vara kakelugn, braskamin, bastukamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning.

Du måste invänta beslut om startbesked innan du kan påbörja installationen. Efter installationen ska eldstaden och rökkanalen godkännas av fackman, vanligtvis en skorstensfejarmästare. En kopia på besiktningsprotokollet skickas till bygglovavdelningen i samband med begäran om slutbesked. Efter det kan du börja använda eldstaden. Läs mer om anmälan för installation av eldstad här.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Friggebod eller mindre komplementbyggnad

Det är tillåtet att utan bygglov bygga en mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Det finns ingen begränsning i antalet, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Höjden får vara högst tre meter från mark till taknock och byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Den får placeras närmare gränsen om grannen godkänner. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I vår kommun är strandskyddat område ofta 300 meter från strandlinjen. I dessa fall krävs strandskyddsdispens innan du får bygga.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Byta kulör på fasaden

Inom detaljplan krävs bygglov för att byta färg på fasaden inklusive taket om det innebär att husets yttre utseende eller områdets karaktär blir väsentligt annorlunda. På många håll i kommunen är enskilda byggnader eller hela miljön kulturhistoriskt värdefull. Där gäller det att vara extra försiktig.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om en byggnad under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

För flerbostadshus krävs normalt bygglov för att byta färg på fasaden, men det finns undantag. För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns ett undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Undantaget gäller alltså bara fasader och tak som vetter mot kringbyggd gård. Med kringbyggd gård avses inte bara helt slutna kvarter, utan även gårdar som i huvudsak är kringbyggda. Undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Svaret är uppdaterat 2018-11-27

Inglasning av befintlig uteplats

Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver normalt bygglov inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad utan bygglov.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Markarbete och schaktning

Marklov behövs om du ändrar marknivån mer än 0,5 meter på fastighet inom detaljplan. Utanför planlagt område krävs generellt inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.

Det krävs ändå marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att undvika besvär för grannar! Du ska också klara av att ta hand om din egen vattenavrinning.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Markiser

Bygglov behövs inte för rörliga eller infällbara markiser vid privata bostäder. Men, ofta har bostadsrättsföreningar och hyresvärdar egna regler om form och färg. Kontakta bostadsrättsföreningens styrelse eller din hyresvärd för att få veta vad som gäller i ditt fall. På många håll i kommunen är enskilda byggnader eller hela miljön kulturhistoriskt värdefull. Där gäller det att vara extra försiktig. Kontakta först kommunens bygglovavdelning för rådgivning.

För markiser med reklamtext, företagsnamn eller logotyp krävs alltid bygglov. Dessa utgör en viss påverkan på gatubilden och är därför bygglovpliktiga. Tillstånd från fastighetsägaren kan också behövas för markisens färgsättning och utformning. Större markiser med stödben (vid uteserveringar) kräver också bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Mur eller stödmurar

Inom detaljplan krävs normalt bygglov för murar som överstiger 0,5 m . En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du bygga murar i omedelbar närhet av bostadshuset utan bygglov. Dock måste reglerna i 2 och 8 kapitlet i plan- och bygglagen följas om hänsyn till landskapsbilden samt bevarande av kultur- och naturvärden.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Ny användning av en byggnad

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Observera att inom strandskyddat område kan även strandskyddsdispens krävas, exempelvis vid ändrad användning från sjöbod till bastu eller båthus till gäststuga.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Nybyggnad och tillbyggnad

Att bygga en helt ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll. Utanför sammanhållen bebyggelse finns vissa lovbefriander åtgärder, för mer och aktuell information besök Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Även husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid räknas som byggnader eller upplag. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Parabolantenn

Du behöver inget bygglov för att sätta upp en mindre parabol avsedd för din egna fastighets behov. För större paraboler kontakta bygglov för mer information.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Parkeringsplats

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Du behöver inget bygglov för parkeringsplats för en- eller tvåbostadshus men du ska klara att ta hand om din egen vattenavrinning på tomten. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att parkeringsplatsen ska vara undantagen från bygglov:

 • på fastigheten finns det endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus
 • parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov
 • att parkeringsplats inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området
Svaret är uppdaterat 2018-12-07Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Pergola och spaljé

Genomsiktliga konstruktioner som pergola eller spaljé kräver inte bygglov vid enbostadshus. Observera att inom detaljplanerat område behöver byggnader och andra anläggningar än byggnader följa detaljplanen, även om de inte är lov eller anmälningspliktiga (enbart så kallade Friggebods- och Attefallsåtgärder är undantagna).

För flerbostadshus krävs dock normalt bygglov för att kunna säkerställa att den estetiska helheten inte förändras. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerbostadshus ansvarar för att åtgärder är enhetlig utformade.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Pool

Du behöver inte bygglov för en helt nedgrävd pool. Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter har stödmur eller tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas bygglov för dessa. Det kan även krävas en servisanmälan om poolen ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet. I områden med vattenbrist rekommenderas att sjö- eller havsvatten används i poolen eller fylls med vatten från tankbil. Kraven på säkerhetsanordningar kring poolanläggningar har skärpts. Tänk på säkerheten (exempelvis poolskydd eller andra erforderliga fallskydd). Flyttbara pooler som inte är inbyggda och som plockas ner efter sommarsäsongen kräver inget bygglov. Tänk dock på placeringen av en pool som har reningsverk och pump så att inte grannarna störs.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Skärmtak

Om skärmtaket sitter på ett en- eller tvåbostadshus, är placerat över altan, balkong, entré eller skyddad uteplats samt minst 4,5 meter från tomtgränsen så krävs inget bygglov. De skärmtak som har anordnats på tomten får dock inte vara större än 15 kvadratmeter tillsammans. Skärmtak utöver denna area kräver bygglov.

Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under ett bygglovbefriat skärmtak kräver således bygglov.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Skyltar och strålkastare

Det krävs bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Trafikverket och eller från Länsstyrelsen. Det finns även undantag för lovplikt för vissa skyltar. Läs mer om bygglov för skylt och undantagen härlänk till annan webbplats.

Läs mer i "Riktlinjer för skyltning".PDF

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Solceller, solfångare och solpaneler

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Läs mer om villkoren för solpaneler och solceller på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Tips! Du kan söka bidrag om du vill investera i solceller eller solpaneler. Läs mer om statligt stöd för solceller hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Använd solkartan för att visa hur mycket solen strålar på ditt tak. 

För mer information om energi och klimat ta kontakt med Energi- och klimatrådgivningen.

Svaret är uppdaterat 2018-09-05

Staket och plank

För staket krävs inget bygglov men däremot för plank. Ett till större delen genomsiktligt staket får vara 1,1 meter högt annars räknas det som plank.

Du får också anordna en skyddad uteplats med plank i anslutning till en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta gäller såvida planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter. När du sitter i en bil har du vanligtvis ögonen i höjden 80 centimeter och staket som är högre än det skymmer sikten. Detta gäller även vegetation som till exempel häckväxter.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Takkupor (Attefallsåtgärd)

Det krävs inte bygglov för att bygga upp till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor, men det krävs anmälan och startbesked.

För lovbefriade takkupor gäller att:

 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att så kallade attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området
 Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Trädfällning

Ibland krävs det marklov för att få fälla träd. Marklov behövs bara inom detaljplanerat område om så är föreskrivet i detaljplan. Utanför planlagt område krävs generellt inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.

Det krävs ändå marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

I de fall det krävs marklov vill vi att du skickar med en situationsplan där du har markerat trädet som du vill fälla. Beskriv vad det är för slags träd, tall, ek etcetera och motivera varför du vill fälla trädet. Dessutom vill vi att du markerar trädet på plats. Skicka gärna med ett fotografi på trädet.

Observera att inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd om det kan avhålla allmänheten och eller förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Upplag eller materialgårdar - uppförande, flytt eller ändring

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Bygglov krävs inte om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Placering får ske närmre än 4,5 meter om berörda grannar medger det.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Ventilationsanläggning och OVK

När du installerar en ny ventilationsanläggning eller gör en väsentlig ändring av en ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan och få startbesked innan installationen får påbörjas. Vid nybyggnad och ombyggnad finns regler i Boverkets byggregler. Dessutom gäller förordningen om ventilationskontroll (OVK) för flerbostadshus, verksamhetsbyggnader och dylikt. I Nynäshamn ska berörda fastighetsägare skicka protokoll från genomförd ventilationskontroll till kommunens bygglovavdelning. Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en fastighet har.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Vindkraftverk

Bygglov krävs för uppförande, flyttning eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som uppfyller minst ett av följande kriterier:

 • är högre än 20 meter över markytan,
 • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
 • monteras fast på en byggnad, eller
 • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.
Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Värmepump

För värmepump behövs inget bygglov men tillstånd behövs för pump som utvinner värme ur jord, berg, yt- och grundvatten. Inom vattenskyddsområden tillåts inte värmepumpar. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Du ansöker om tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.länk till annan webbplats

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Växthus

Friliggande växthus tillhörande ett en- eller tvåbostadshus räknas som en komplementbyggnad. Läs mer om de olika bygglovbefriade åtgärderna för komplementbyggnader och tillbyggnader här. Att bygga växthus mot husvägg blir en tillbyggnad. Om de bygglovbefriade åtgärderna redan är nyttjade, eller byggnadsarean överstiger vad som är tillåtet inom de bygglovbefriade åtgärderna krävs bygglov.

Anmälan krävs för nytt vatten- och avlopp, eller vid väsentlig ändring av vattenförsörjning eller avlopp.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Ytterligare en bostad i enbostadshus

Det krävs inget bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Du måste däremot göra en anmälan och få ett startbesked innan åtgärden kan påbörjas.

Läs mer om att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus här.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Yttre och inre ändringar av en byggnad

Om byggnaden ligger i ett detaljplanelagt område behöver du generellt bygglov för att:

 • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd
 • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker.

Du får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt.

Svaret är uppdaterat 2018-12-07

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2019-01-08

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp