Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Behöver jag bygglov?

Här kan du se om det du tänker göra kräver bygglov. Vi förklarar även en del andra begrepp.

Altan

En altan som är en tillbyggnad eller väsentligt ändrar byggnadens fasad kräver bygglov. Om den är högre än 1,2 meter ska du skicka in bygglovsansökan för bedömning av om det krävs bygglov eller inte. Bifoga ritningar och gärna fotografier.

Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad av altan utan bygglov. Kommunens bygglovavdelning kan upplysa om den åtgärd som ska göras är att betrakta som en bygglovsbefriad mindre tillbyggnad.

För inglasning av altan se längre ner på sidan under rubriken Inglasning av befintlig uteplats.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Attefallshus, komplementbostadshus

Inget bygglov krävs för nybyggnad av ett maximalt 25 m² stort fristående komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, om det ska användas som permanentbostad. Du måste dock göra en anmälan och invänta startbesked innan byggnationen kan starta.

Läs mer om komplementbostadshus och vilka handlingar som krävs här.

Vänligen observera villkoren gällande avlopp för komplementbostadshus. Det gäller för ett fristående Attefallshus som är avsedd att bo i, har toalett, kokmöjlighet och separat ingång.

Inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp behöver en anläggningsavgift samt brukningsavgift betalas för komplementbostadshuset.  Läs mer om VA-taxan här.

Komplementbostadshus med enskilt vatten och avlopp behöver söka tillstånd från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund för att inrätta ett avlopp. Läs här för mer information om enskilt vatten och avlopp.

Svaret är uppdaterat 2018-05-29.

Attefallshus, komplementbyggnad

Inget bygglov krävs för nybyggnad av en maximalt 25 m² stor fristående komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, för användning som garage, förråd eller gäststuga. Du måste dock göra en anmälan och invänta startbesked innan byggnationen kan starta.

Läs mer om komplementbyggnad och vilka handlingar som krävs här.

Svaret är uppdaterat 2018-05-18

Balkong

Inom detaljplanelagt område krävs bygglov för balkong eftersom det räknas som fasadändring. Inglasade balkonger, uppstolpade balkonger samt balkonger med tak kräver alltid bygglov då de räknas som tillbyggnader. I områden utanför detaljplan krävs inte bygglov för balkonger.

Uppförande av balkonger eller inglasning av befintliga balkonger på flerbostadshus kräver alltid bygglov. Bygglovet kan sökas enskilt eller gemensamt för alla boende i huset. Tillstånd behövs från fastighetsägare det vill säga hyresvärd eller bostadsrättsförening, vid enskild ansökan.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Bastu

Om bastun är större än 15 kvadratmeter så krävs bygglov. En friliggande bastubyggnad räknas som mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod. Byggnaden ska ligga inom en radie av max 25 meter från bostadshuset annars krävs det bygglov. För vedeldad bastu krävs anmälan för installation av eldstad. Anmälan krävs även för anordningar av vattenförsörjning eller avlopp. Tänk även på de brandskyddsregler som gäller för byggnader som är större än 10 kvadratmeter och som placeras närmare bostadshuset än fyra meter. Om bastun placeras nära vattnet kan det krävas dispens från strandskyddet.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Bilar, båtar och containrar - permanent uppställning

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Se även längre ner på sidan under rubriken Båtuppställning.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Byte av fasad- eller takmaterial samt färg på byggnad

I områden med detaljplan eller inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att byta färg på byggnader eller vid byte av fasad- eller taktäckningsmaterial som innebär att husets eller områdets karaktär väsentligt förändras. Bygglov krävs om byggnaden är av kulturhistoriskt värde eller ligger inom kulturhistoriskt värdefulla områden. Anmälan kan krävas om konstruktionen ändras på grund av byte till nytt material till exempel från plåttak till betongpannor som kräver en mer bärkraftig konstruktion.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Båtuppställning

För vinteruppläggning av enstaka båtar på den egna tomten krävs inget bygglov. Om man vill förvara båten på tomten under en längre tid än normal vinterperiod ska man ansöka om bygglov.  Det här gäller så länge man tar hänsyn till vad som är lämpligt med hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena vid uppläggningsplatsen. Det betyder att man måste se till så att båten inte stör grannar, medför fara eller påverkar brand- och trafiksäkerheten.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Ekonomibyggnader

Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är inte bygglovpliktiga annat än inom områden med detaljplan. Undantaget gäller bara de byggnader som direkt behövs för den aktuella näringen. För andra anläggningar eller byggnader för annan verksamhet krävs bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Eldstad

Generellt sett krävs endast anmälan för installation av eldstad. Anmälan ska innehålla:

- En enkel situationsplan som visar byggnadens placering på fastigheten.
- En planritning som visar eldstadens placering i byggnaden.
- Förslag till kontrollplan.
- En fasadritning som visar skorstenens höjd och placering i skala 1:100.

Bygglov krävs om eldstaden behöver en ny skorsten som ska placeras på fasaden.

Eldstad kan vara kakelugn, braskamin, bastukamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning.

Du måste invänta beslut om startbesked innan du kan påbörja installationen. Efter installationen ska eldstaden och rökkanalen godkännas av sakkunnig besiktningsman, vanligtvis en skorstensfejarmästare. En kopia på besiktningsprotokollet skickas till bygglovavdelningen i samband med begäran om slutbesked. Efter det kan du börja använda eldstaden. Läs mer om anmälan för installation av eldstad här.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Friggebod eller mindre komplementbyggnad

Det är tillåtet att utan bygglov bygga en mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Det finns ingen begränsning i antalet, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Höjden får vara högst tre meter från mark till taknock och byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns till granne. Den får placeras närmare gränsen om grannen godkänner.

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I vår kommun är strandskyddat område oftast 300 meter från strandlinjen. I dessa fall krävs dispens innan du får bygga.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Byta kulör på fasaden

För flerbostadshus krävs bygglov för att byta färg på fasaden. Inom detaljplan krävs bygglov för att byta färg på fasaden inklusive taket om det innebär att husets yttre utseende eller områdets karaktär blir väsentligt annorlunda. På många håll i kommunen är enskilda byggnader eller hela miljön kulturhistoriskt värdefull. Där gäller det att vara extra försiktig.

Svaret är uppdaterat 2018-06-19

Hårdgjord yta och parkeringsplats

Du behöver inget bygglov för parkeringsplats för en- eller tvåbostadshus men du ska klara att ta hand om din egen vattenavrinning på tomten. För fler än två parkeringsplatser krävs bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Inglasning av befintlig uteplats

Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver normalt bygglov inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad utan bygglov. Kommunens bygglovavdelning kan ge mer upplysningar.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Markarbeten och murar

Marklov behövs om du ändrar marknivån mer än 0,5 meter på fastighet inom detaljplan. Utanför planlagt område krävs inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.

Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att undvika besvär för grannar! Du ska också klara av att ta hand om din egen vattenavrinning.

Inom detaljplan krävs normalt bygglov för murar som överstiger 0,5 m . En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du bygga murar i omedelbar närhet av bostadshuset utan bygglov. Dock måste reglerna i 3 kapitlet i plan- och bygglagen följas om hänsyn till landskapsbilden samt bevarande av kultur- och naturvärden.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Markiser

Bygglov behövs inte för rörliga eller infällbara markiser vid privata bostäder. Men, ofta har bostadsrättsföreningar och hyresvärdar egna regler om form och färg. Kontakta bostadsrättsföreningens styrelse eller din hyresvärd för att få veta vad som gäller i ditt fall. På många håll i kommunen är enskilda byggnader eller hela miljön kulturhistoriskt värdefull. Där gäller det att vara extra försiktig. Kontakta först kommunens bygglovavdelning för rådgivning.

För markiser med reklamtext, företagsnamn eller logotyp krävs alltid bygglov. Dessa utgör en viss påverkan på gatubilden och är därför bygglovpliktiga. Tillstånd från fastighetsägaren kan också behövas för markisens färgsättning och utformning. Större markiser med stödben (vid uteserveringar) kräver också bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Ny användning av en byggnad

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Nybyggnad och tillbyggnad

Att bygga en helt ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll.

Även husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid räknas som byggnader. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Parabolantenn

Du behöver inget bygglov för att sätta upp en mindre parabol avsedd för din egna fastighets behov. För större paraboler kontakta bygglov för rådgivning.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Pergola och spaljé

Genomsiktliga konstruktioner som pergola eller spaljé kräver inte bygglov vid enbostadshus. För flerbostadshus krävs dock bygglov för att kunna säkerställa att den estetiska helheten inte förändras. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerbostadshus ansvarar för att åtgärder är enhetlig utformade.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Pool

Du behöver inte bygglov för en helt nedgrävd pool. Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter har stödmur eller tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas bygglov för dessa. Det kan även krävas en servisanmälan om poolen ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet. I områden med vattenbrist rekommenderas att sjö- eller havsvatten används i poolen eller fylls med vatten från tankbil. Kraven på säkerhetsanordningar kring poolanläggningar har skärpts. Tänk på att anordna staket samt poolskydd. Flyttbara pooler som inte är inbyggda och som plockas ner efter sommarsäsongen kräver inget bygglov. Tänk dock på placeringen av en pool som har reningsverk och pump så att inte grannarna störs.

Jämför med marklov, läs mer om marklov här.

Svaret är uppdaterat 2018-06-27

Skärmtak

Om skärmtaket sitter på ett en- eller tvåbostadshus, är placerat över altan, balkong, entré eller skyddad uteplats samt minst 4,5 meter från tomtgränsen så krävs inget bygglov. De skärmtak som har anordnats på tomten får dock inte vara större än 15 kvadratmeter tillsammans. Skärmtak utöver denna area kräver bygglov. Observera att radhus eller kedjehus som är upplåtna i bostadsrättsform definieras som flerbostadshus.

Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under ett bygglovbefriat skärmtak kräver således bygglov.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Skyltar och strålkastare

Det krävs bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Trafikverket och/eller från Länsstyrelsen. Det finns även undantag för lovplikt för vissa skyltar. Läs mer om bygglov för skylt och undantagen härlänk till annan webbplats.

Läs mer i "Riktlinjer för skyltning".PDF

Svaret är uppdaterat 2018-03-26

Solceller, solfångare och solpaneler

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

  • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
  • de ska följa byggnadens form
  • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
  • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
  • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Läs mer om villkoren för solpaneler och solceller på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Tips! Du kan söka bidrag om du vill investera i solceller eller solpaneler. Läs mer om statligt stöd för solceller hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats

Svaret är uppdaterat 2018-09-05

Staket och plank

För staket krävs inget bygglov men däremot för plank i anslutning till en- och tvåbostadshus. Ett till större delen genomsiktligt staket får vara 1,1 meter högt annars räknas det som plank. Räcken runt trappor eller uteplatser bör vara 1,1 meter högt om höjden från marknivå till golv är cirka ett våningsplan, annars räcker ett 0,9 meter högt räcke.

Du får också anordna en skyddad uteplats med plank runt i anslutning till en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta gäller såvida planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter. När du sitter i en bil har du vanligtvis ögonen i höjden 80 centimeter och staket som är högre än det skymmer sikten. Detta gäller även vegetation som till exempel häckväxter.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Takkupor

Det krävs inte bygglov för att bygga upp till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor. Bygglov krävs dock fortfarande för takkupor som innebär ingrepp i husets bärande konstruktion.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Tillbyggnad upp till 15 m²

Du behöver inte söka bygglov för en tillbyggnad med maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus. Det krävs däremot en anmälan.

Läs mer om tillbyggnad upp till 15 m² här.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Trädfällning

Ibland krävs det marklov för att få fälla träd. Kontakta kommunens bygglovavdelning om du är osäker på vad som gäller för din fastighet.

I de fall det krävs marklov vill vi att du skickar med en situationsplan där du har markerat trädet som du vill fälla. Beskriv vad det är för slags träd, tall, ek etcetera och motivera varför du vill fälla trädet. Dessutom vill vi att du markerar trädet på plats. Skicka gärna med ett fotografi på trädet.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Upplag eller materialgårdar - uppförande, flytt eller ändring

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Ventilationsanläggning

När du installerar en ventilationsanläggning räcker det att göra en anmälan. Vid nybyggnad och ombyggnad finns regler i Boverkets byggregler. Dessutom gäller förordningen om ventilationskontroll (OVK) för flerbostadshus, offentliga byggnader och dyl. I Nynäshamn ska berörda fastighetsägare skicka protokoll från genomförd ventilationskontroll till kommunens bygglovavdelning. Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en fastighet har.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Vindkraftverk eller vindsnurra

Bygglov krävs för vindkraftverk med en diameter på mer än 2 meter. Även om vindkraftverket är mindre än 2 meter i diameter och ska monteras på taket, en mast eller en stolpe som sitter på huset, så måste man söka bygglov. Små vindkraftverk med en diameter på högst 2 meter får man uppföra på sin fastighet utan bygglov. Det får dock inte vara placerad närmare tomtgränsen än höjden på vindkraftverket. Det innebär i praktiken att om masten eller stolpen som det sitter på läggs ned eller faller åt vilket håll som helst från sin plats så hamnar det inte utanför fastigheten. Vindkraftverket får inte heller monteras fast på själva huset.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Värmepump

För värmepump behövs inget bygglov men tillstånd behövs för pump som utvinner värme ur jord, berg, yt- och grundvatten. Inom vattenskyddsområden tillåts inte värmepumpar. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Du ansöker om tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.länk till annan webbplats

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Växthus

Friliggande växthus räknas som mindre komplementbyggnad. Läs mer om de olika bygglovbefriade åtgärderna för komplementbyggnader och tillbyggnader här. Att bygga växthus mot husvägg blir en tillbyggnad. Om de bygglovbefriade åtgärderna redan är nyttjade, eller byggnadsarean överstiger vad som är tillåtet inom de bygglovbefriade åtgärderna krävs bygglov.

Anmälan krävs för nytt vatten- och avlopp, eller vid väsentlig ändring av vattenförsörjning eller avlopp.

Svaret är uppdaterat 2018-04-11

Ytterligare en bostad i enbostadshus

Det krävs inget bygglov för att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus. Du måste däremot göra en anmälan.

Läs mer om att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus här.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Yttre och inre ändringar av en byggnad

Om byggnaden ligger i ett detaljplanelagt område behöver du bygglov för att:

  • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd
  • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
  • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

Du behöver inte bygglov för att ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak. Du måste dock lämna in en anmälan till byggnadsnämnden om du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning. Detsamma gäller om den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker.

Du får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt.

Svaret är uppdaterat 2016-01-18

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Berätta vad vi kan göra bättre på den här sidan.
Klicka på sidansvarig här nedan för att lämna dina synpunkter.

Sidan granskad 2018-10-30

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Kontakta kommunen
Telefon: 08-520 680 00

Fax: 08-520 140 08

E-post: kontaktcenter@nynashamn.se

Besöksadress:
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp