Lyssna på sidan Lyssna

Vanliga frågor och svar om bygglov

Här hittar du den vanligaste frågorna om svaren om att bygga nytt, ändra eller riva.

Behöver jag bygglov?

Om du behöver bygglov eller inte beror på vad du ska göra. Även om det inte krävs bygglov kan du behöva göra en anmälan enligt plan- och bygglagen. Här kan du se vad som gäller för de vanligaste typerna av åtgärder.

Hur lång tid tar det att få beslut om bygglov?

​Handläggningstiden för bygglov, förhandsbesked och rivningslov ska enligt plan- och bygglagen vara maximalt tio veckor. Tiden räknas från det datum då alla handlingar som behövs för att pröva ditt ärende har kommit in, det vill säga när din ansökan är komplett. Om en ansökan behöver kompletteras ska du få information om detta inom tre veckor. Om din ansökan behöver kompletteras kan det alltså ta längre tid än tio veckor.

För bygglov, marklov och rivningslov gäller också att du måste vänta ytterligare fyra veckor från att beslutet kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplatslänk till annan webbplats även om du har fått ett startbesked. Under den tiden har allmänheten möjlighet att överklaga beslutet.

För anmälningsärenden gäller att beslut om startbesked ska fattas inom fyra veckor från att du har lämnat in ett komplett ärende. Om en ansökan behöver kompletteras ska du få information om detta inom tre veckor.

För anmälningsärenden får du börja bygga direkt när du har fått ditt startbesked.

Vad kostar bygglovet/anmälan?

Avgiften tas ut enligt en taxa som är bestämd av kommunfullmäktige. Här hittar du taxan. Lägsta avgift för hantering av ärendet är 1000 kr.

När får jag börja bygga?

För bygglov gäller att du får börja bygga när du har fått ett skriftligt startbesked från kommunen. Från och med 1 juli 2018 gäller även att bygglov, marklov och rivningslov får verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts på Post- och Inrikes Tidningars webbplatslänk till annan webbplats. Under den tiden har allmänheten rätt att överklaga beslutet.

För anmälningsärenden gäller att du får börja bygga när du har fått ett skriftligt startbesked från kommunen.

Räcker det med en anmälningsblankett för att bygga ett attefallshus eller en attefallstillbyggnad?

Nej, det behövs fler handlingar än en anmälningsblankett. Det behövs handlingar som redovisar bland annat mått, placering, utseende och konstruktion av åtgärden. Här hittar du mer information om attefallshus och andra attefallsåtgärder.

Vad händer om jag bygger utan bygglov eller startbesked?

Då kan du få betala en sanktionsavgift utöver avgiften för bygglov eller bli tvungen att riva det du har byggt.

Var hittar jag information om fastighetsgränsen för min fastighet?

Om du är osäker på var din fastighetsgräns går, kontakta Lantmäterietlänk till annan webbplats.

Vad får grannarna tycka till om?

Om den åtgärd du vill göra stämmer med gällande detaljplan tillfrågas inte grannarna.

Om den åtgärd du vill göra avviker från detaljplanen ska grannarna få möjlighet att yttra sig innan beslut om bygglov fattas. Berörda grannar och andra sakägare underrättas också alltid om ett beviljat lov och har då möjlighet att överklaga beslutet.

Hur mycket och vad får jag bygga på min tomt?

Hur du får bygga på din tomt står i detaljplanen för din fastighet. Du hittar gällande detaljplan i kommunens karttjänst.

Sök detaljplan på karta här.länk till annan webbplats
1. Klicka i "detaljplaner" under "Kartmeny" längst upp till vänster.
2. Sök på aktuell adress eller fastighetsbeteckning under förstoringsglaset längst upp till höger.

Information om hur du läser en detaljplan.

Vilken detaljplan gäller för min fastighet?

Du hittar gällande detaljplan i kommunens karttjänst.

Sök detaljplan på karta här.länk till annan webbplats
1. Klicka i "detaljplaner" under "Kartmeny" längst upp till vänster. 
2. Sök på aktuell adress eller fastighetsbeteckning under förstoringsglaset längst upp till höger.

Information om hur du läser en detaljplan.

Vad är en detaljplan?

Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du och andra får bygga inom planområdet.

Sök detaljplan på karta.länk till annan webbplats
Information om hur du läser en detaljplan.

Vilka områdesbestämmelser gäller för min fastighet?

Du hittar gällande områdesbestämmelser i kommunens karttjänst.

Sök områdesbestämmelser på karta här.länk till annan webbplats
1. Klicka i "detaljplaner" under "Kartmeny" längst upp till vänster.
2. Sök på aktuell adress under förstoringsglaset längst upp till höger.

Vad betyder de olika begreppen i ansökan?

Sökande/byggherre: Den som undertecknar blanketten och till vilken kommunens faktura för bygglovet kommer att ställas.

Fastighetsägare: Den som är lagfaren.

Ärende: Det huvudsakliga ändamålet med denna ansökan.

Nybyggnad: Uppförande av en ny byggnad eller flyttning av en tidigare uppförd byggnad till en ny plats.

Tillbyggnad: Ändring av en byggnad som innebär en ökning av byggnadens volym.

Ombyggnad: Ändring av en byggnad som innebär att hela byggnaden eller en betydande och avgränsad del av byggnaden påtagligt förnyas.

Ändring av byggnad: En eller flera åtgärder som ändrar en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende eller kultur-historiska
värde.

Underhåll: En eller flera åtgärder som vidtas i syfte att bibehålla eller återställa en byggnads konstruktion, funktion, användningssätt, utseende
eller kulturhistoriska värde.

Rivningsorsak: Till exempel nybyggnad av bostäder, brand, uthyrningssvårigheter med mera.

Annat: Kort beskrivning som kan förtydligas i rutan Beskrivning av projektet.

Byggnad: Vilken typ av byggnad ansökan avser.

Enbostadshus: Ett friliggande bostadshus med en bostadslägenhet.

Enbostadshus i grupp: Minst två friliggande enbostadshus som är avsedda att försäljas, hyras ut eller upplåtas med bostadsrätt.

Parhus: Två direkt sammanbyggda enbostadshus med skilda ingångar från det fria.

Radhus: Tre eller flera direkt sammanbyggda enbostadshus.

Kedjehus: Två eller flera enbostadshus, sammanbyggda med varandra via garage, förråd eller liknande.

Tvåbostadshus: Ett friliggande bostadshus med två bostadslägenheter antingen belägna i skilda plan eller bredvid varandra och i det senare
fallet med gemensam ingång från det fria.

Fritidshus: Ett hus med planerad huvudsaklig användning för fritidsboende.

Flerbostadshus: Den sammanfattande benämningen på bostadshus med tre eller flera bostadslägenheter. Hit räknas även sammanbyggda tvåbostadshus.

Studentbostadshus: Hus avsett att vara varaktigt förbehållet studerande vid universitet eller högskola.

Hus för äldre eller personer med funktionsnedsättning: Hus avsett för äldre och för personer med funktionsnedsättning där boendet är förenat
med service, stöd och/eller personlig omvårdnad.

Annat specialbostadshus: Hus avsett för annat ändamål än hus för äldre eller funktionshindrade och studentbostadshus. Dessa bostäder är
avsedda för temporärt boende och hyrs ut med reducerat besittningsskydd.

Vad är skillnaden på bygglov och anmälan?

Bygglovsärenden, exempelvis en tillbyggnad av ett hus, prövas mot bestämmelserna i detaljplanen. Det innebär en längre process där bland annat grannarna ska höras i ärendet. Vid en anmälan, till exempel installation av ny eldstad, tar man enbart ställning till om åtgärden uppfyller de byggkrav som lagen ställer på åtgärden.

För vissa anmälningspliktiga ärenden är dock skillnaden i praktiken mycket liten. Hit hör till exempel attefallshus och andra attefallsåtgärder. För att kommunen ska kunna bedöma anmälan i dessa fall behöver du skicka in samma typ av handlingar som vid ett bygglovsärende.

En skillnad är också att handläggningstiden skiljer sig. Ett bygglovsärende ska ta max tio veckor. En anmälan får ha en handläggningstid på max fyra veckor.

Frågor och svar om ritningar

Var kan jag hitta ritningar på mitt hus?

I kommunens arkiv finns bygglovsritningar för de flesta byggnader som finns i Nynäshamns kommun. Du kan beställa ritningar på fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar och beskrivningar samt situationsplaner.
Mejla msn@nynashamn.se eller ring 08-520 680 00.

Observera att de ritningar som finns i arkivet inte alltid kan godkännas som underlag för en ny ansökan.

Exempelritningar för bygglov.
Exempelritningar för anmälan enligt plan- och bygglagen.

Vad är en situationsplan, planritning, fasadritning, sektionsritning och konstruktionsritning?

Plan-, fasad- och sektionsritningar och situationsplanen måste stämma överens med varandra.

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten) och byggnaderna ovanifrån. Situationsplanen ska visa alla befintliga byggnader, hur marken är använd och var nya byggnader eller tillbyggnader ska placeras. Du ska också markera om något ska rivas.

Ny- och tillbyggnader ska mått- och lägesbestämmas. Det betyder att du ska markera mått för byggnadens alla sidor och ange markhöjder och golvhöjd.

Ritningarna ska vara fackmannamässigt gjorda.

Som underlag till situationsplanen behövs ett baskarteutdrag eller en nybyggnadskarta. Här hittar du mer information om vilken karta du behöver och hur du beställer den.

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån (ett horisontellt snitt) med rumsindelning, dörrar, fönster, skorsten, trappor, altaner med mera. Varje våning visas separat, till exempel entréplan, övre plan och källarplan.

När du ska ansöka om bygglov eller göra en anmälan enligt plan- och bygglagen behöver du lämna in en planritning. Skalan ska vara 1:100.

Fasadritning

När du söker bygglov ska du lämna in en eller flera fasadritningar för de fasader som påverkas av din planerade byggnation.

En fasadritning är en ritning som visar byggnadens fasader rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader och du behöver göra en ritning på alla fasader som påverkas av byggnationen. Förutom den utvändiga väggen ska ritningen också visa takvinkel och byggnadshöjd, tak, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, ramper, takkupor med mera. Marknivån redovisas med ny och befintlig marknivå.

Skalan ska vara 1:100.

Sektionsritning

När du ansöker om bygglov ska du lämna in en sektionsritning om du ska bygga nytt, bygga till eller om du ska göra en förändring som påverkar konstruktionen.

En sektionsritning visar en genomskärning av byggnaden från sidan med golv, bjälklag, tak, skorsten etc.

En sektionsritning ska visa:

  • rumshöjder
  • byggnadshöjd
  • bjälklagens placering
  • taklutning
  • hur byggnaden ansluter till marken

Sektionsritningen ska vara i skala 1:100. Genomskärningen ska vara markerad på planritning. Tak- och våningshöjd ska vara måttsatt. Om eldstad ska installeras ska ritningen visa dess läge i byggnaden.

Konstruktionsritning

En konstruktionsritning eller en teknisk beskrivning visar hur en specifik del av en byggnad är konstruerad. Konstruktionsritningen innehåller detaljerade anvisningar om hur olika konstruktionsdelar ska uppföras och behövs för att vi ska kunna bedöma om en tillbyggnad kan antas komma att uppfylla relevanta krav. Vilken skala som används varierar beroende på vad ritningen visar.

Exempel på vad en konstruktionsritning kan visa är grund-konstruktionen, stommen, avväxlingar i väggar eller takstolar. Det kan gälla ett helt byggsystem eller bara detaljer. I de flesta fall behövs en eller flera konstruktionsritningar i samband med anmälan eller ansökan. De tas fram av en konstruktör eller en arkitekt och ska vara fackmannamässigt redovisade.

Sidan granskad 2019-10-15

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp