Lyssna på sidan Lyssna

Vad ska du bygga?

Här hittar du information om vilka lov och andra tillstånd du behöver för de vanligaste byggnadsåtgärderna.

Altan

Du behöver: åtgärden är bygglovsbefriad  eller bygglov

Kriterier för att en altan ska vara bygglovbefriad:

 • Altanen ska byggas på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadshus.
 • Altanen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset eller komplementbostadshuset.
 • Altanen får vara högst 1,8 meter över marken. Observera att plank eller mur räknas med i den totala höjden.
 • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från gräns. Om grannen har godkänt bygget genom ett grannmedgivande så är det dock okej att placera altanen närmare än 4,5 meter. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • Du får inte använda altanen som något annat än uteplats.
 • Du får inte glasa in altanen.
 • Du får inte bygga altanen vid byggnad eller på område som är särskilt värdefull. Då måste en bedömning av det enskilda fallet göras för att reda ut om du behöver bygglov.

Om alla kriterier uppfylls behöver altanen inte följa bestämmelserna i detaljplanen.

Då krävs det bygglov

Om kriterierna inte uppfylls behöver du bygglov för en altan om:

 • altanen är högre än 1,2 meter och
 • altanen är en nybyggnad, tillbyggnad eller väsentligt ändrar byggnadens fasad.

Om altanen inte uppfyller kriterierna för att vara bygglovbefriad enligt ovan måste detaljplanen följas även om altanen inte är lov- eller anmälningspliktig.

Undantag utanför detaljplanelagt område

Om fastigheten ligger i ett område utan detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad av altan utan bygglov.

Guide för regler kring altan

På Boverket webbplats finns en bra guide om att bygga altaner, uteplatser och uterum.länk till annan webbplats

För inglasning av befintlig uteplats gäller andra regler.

Attefallshus, komplementbostadshus, max 30

Du behöver: anmälan attefallsåtgärd

Du måste göra en anmälan för:

 • att bygga en maximalt 30 kvadratmeter stor komplementbostadshus i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus.

Du måste ansöka om strandskyddsdispens om:

 • fastigheten ligger inom strandskyddat område

Tänk på innan du planerar vidare:

 • du måste invänta startbesked innan du kan börja bygga.
 • kontrollera villkor och kostnad för vatten och avlopp för komplementbyggnad. Om du ska ansluta byggnaden till vatten och avlopp blir det ofta en stor del av kostnaden för bygget.

Attefallshus, komplementbyggnad, max 30

Du behöver: anmälan attefallsåtgärd

Du måste göra en anmälan för:

 • nybyggnad av en maximalt 30 kvadratmeter stor fristående komplementbyggnad i omedelbar närhet till ett befintligt en- eller tvåbostadshus, exempelvis för användning som garage, förråd eller gäststuga.

Du måste ansöka om strandskyddsdispens om:

 • fastigheten ligger inom strandskyddat område

Tänk på innan du planerar vidare:

 • du måste invänta startbesked innan du kan börja bygga.
 • kontrollera villkor och kostnad för vatten och avlopp för komplementbyggnad. Om du ska ansluta byggnaden till vatten och avlopp blir det ofta en stor del av kostnaden för bygget.

Attefallstillbyggnad, tillbyggnad upp till 15 m²

Du behöver: anmälan attefallsåtgärd

Du måste göra en anmälan för

 • en tillbyggnad med maximalt 15 kvadratmeter bruttoarea till ett en- eller tvåbostadshus.

Du måste också invänta startbesked innan du kan börja bygga.

Balkong, burspråk

Du behöver: bygglov  i vissa fall

Ja, du måste ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en stor tillbyggnad i form av en balkong eller burspråk på en- eller tvåbostadshus.
 • Du ska glasa in en balkong.
 • Du ska uppföra balkong, burspråk eller inglasning av befintlig balkong på flerbostadshus. Bygglovet kan sökas enskilt eller gemensamt för alla boende i huset. Tillstånd behövs från fastighetsägare det vill säga hyresvärd eller bostadsrättsförening, vid enskild ansökan.

Nej, du behöver inte ansöka om bygglov om:

 • Du ska göra en liten tillbyggnad i form av en balkong eller burspråk på en- och tvåbostadshus. Tillbyggnaden får inte placeras närmare gräns än 4,5 meter, om inte de grannar som berörs medger det.

Finns det undantag?

Ja, du kan behöva ansöka om bygglov om:

 • Byggnaden är placerad inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.
 • Detaljplanen bestämmer att bygglov krävs.

Vad innebär stor respektive liten balkong?

Det beror på karaktären på den aktuella byggnaden och den planerade byggnationen. I de flesta fall behöver du göra en ansökan för att vi ska kunna ta ställning till frågan.

Bastu

Du behöver: anmälan attefallsåtgärd eller bygglov.
Strandskyddsdispens i strandskyddat område.

När du ska bygga en bastu kan du behöva ansöka om bygglov eller göra en anmälan enligt plan- och bygglagen beroende på vilken typ av bastu du planerar. Vissa typer av åtgärder är bygglovsbefriade.

Du måste ansöka om bygglov om:

Du måste göra en anmälan om:

 • du bygger en komplementbyggnad enligt reglerna för attefallsåtgärd.
 • du ska installera eldstad i vedeldad bastu.
 • du ska ändra anordningar för vattenförsörjning eller avlopp väsentligt.

Din åtgärd är bygglovsbefriad om:

Du måste också ansöka om strandskyddsdispens om:

 • fastigheten ligger inom strandskyddat område

Du måste också ta hänsyn till risken för brandspridning mellan byggnader. Läs mer om aktuella regler på Boverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Bilar, båtar och containrar - permanent uppställning

Du behöver: bygglov

Du måste ansöka om bygglov för att:

 • anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Byta kulör på fasaden

Du behöver: bygglov vid väsentlig förändring

En- och tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader

Inom detaljplan krävs bygglov för att byta färg på fasaden inklusive taket om det innebär att husets yttre utseende eller områdets karaktär blir väsentligt annorlunda. På många håll i kommunen är enskilda byggnader eller hela miljön kulturhistoriskt värdefull. Där gäller det att vara extra försiktig.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om en byggnad under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Flerbostadshus

För flerbostadshus krävs normalt bygglov för att byta färg på fasaden, men det finns undantag.

För andra byggnader än en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader finns ett undantag från lovplikten. För dessa byggnader krävs det inte bygglov för att färga om fasad eller tak som vetter mot kringbyggd gård. Med kringbyggd gård avses inte bara helt slutna kvarter, utan även gårdar som i huvudsak är kringbyggda. Undantaget gäller dock inte om åtgärden vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt.

Byte av fasad- eller takmaterial samt färg på byggnad

Du behöver: bygglov eller anmälan

I områden med detaljplan eller inom sammanhållen bebyggelse krävs bygglov för att byta färg på byggnader eller vid byte av fasad- eller taktäckningsmaterial som innebär att husets eller områdets karaktär väsentligt förändras. Bygglov krävs även om byggnaden är av kulturhistoriskt värde eller ligger inom kulturhistoriskt värdefulla områden.

Anmälan kan krävas om konstruktionen ändras på grund av byte till nytt material till exempel från plåttak till betongpannor som kräver en mer bärkraftig konstruktion.

För en- och tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader inom område med detaljplan krävs det inte bygglov för att färga om en byggnad under förutsättning att det inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Sådana ändringar får inte strida mot den detaljplan som gäller för området.

Båt, husvagn eller husbil - tillfällig uppställning

Du behöver: bygglov i vissa fall

Du behöver inte bygglov för:

 • att i omedelbar närhet av ett en- och tvåbostadshus ställa upp högst två fritidsbåtar, husvagnar och/eller husbilar, förutsatt att uppställningen är av säsongskaraktär.

Du behöver bygglov om:

 • Uppställningen ska ske vid en särskilt värdefull byggnad eller inom ett särskilt värdefullt område eller om det finns utökad lovplikt i detaljplan eller områdesbestämmelser.

Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns

Uppställningen ska göras minst 4,5 meter från gräns. Det är dock möjligt att placera båten, husvagnen eller husbilen närmare gränsen än 4,5 meter om de grannar som berörs medger det. Vilken gräns som avses kan vara olika, det kan till exempel vara gräns mot gata, tomtgräns eller fastighetsgräns.

Tänk på att ta hänsyn och se till så att båten inte stör grannar, medför fara eller påverkar brand- och trafiksäkerheten.

Om du vill förvara båten på tomten under en längre tid än normal vinterperiod ska du ansöka om bygglov. 

För mer information om uppställning av båtar, husvagnar och husbilar och eventuellt behov av bygglov, besök Boverkets webbsidalänk till annan webbplats

Ekonomibyggnader

Du behöver: bygglov i detaljplanerat område
Ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring är inte bygglovpliktiga annat än inom områden med detaljplan. Undantaget gäller bara de byggnader som direkt behövs för den aktuella näringen. För andra anläggningar eller byggnader för annan verksamhet krävs bygglov.

Eldstad, braskamin, vedspis eller rumsvärmare

Du behöver: anmälan för installation av eldstad

Generellt sett krävs endast anmälan för installation av eldstad. Bygglov kan dock krävas om eldstaden behöver en ny skorsten som ska placeras på fasaden.

Eldstad kan vara kakelugn, braskamin, bastukamin, vedspis, oljepanna eller annan anordning för eldning.

Friggebod eller mindre komplementbyggnad

Du behöver: åtgärden är bygglovsbefriad

Det är tillåtet att utan bygglov bygga en mindre komplementbyggnad, så kallad friggebod i omedelbar närhet till ett en- eller tvåbostadshus. Det finns ingen begränsning i antalet, men den sammanlagda byggnadsarean får inte överstiga 15 kvadratmeter. Höjden får vara högst tre meter från mark till taknock och byggnaden ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Den får placeras närmare gränsen om grannen godkänner. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.

Kring kraftledningar och större vägar råder särskilda bestämmelser liksom inom strandskyddsområde. I vår kommun är strandskyddat område ofta 300 meter från strandlinjen. I dessa fall krävs strandskyddsdispens innan du får bygga.

Inglasning av befintlig uteplats

Du behöver: bygglov i detaljplanelagt område

Inglasning av uteplatser under skärmtak kräver normalt bygglov inom detaljplanelagt område och sammanhållen bebyggelse. Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Om fastigheten ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad utan bygglov.

Markarbete och schaktning

Du behöver: marklov inom detaljplanelagt område

Marklov behövs om du ändrar marknivån mer än 0,5 meter på fastighet inom detaljplan. Utanför detaljplanelagt område krävs generellt inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.

Det krävs ändå marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Tänk på att hålla dig inom din egen fastighet för att undvika besvär för grannar. Du ska också klara av att ta hand om din egen vattenavrinning.

Markiser

Du behöver: bygglov för markiser med reklamtext, företagsnamn eller logotyp

Bygglov behövs inte för rörliga eller infällbara markiser vid privata bostäder. Men, ofta har bostadsrättsföreningar och hyresvärdar egna regler om form och färg. Kontakta bostadsrättsföreningens styrelse eller din hyresvärd för att få veta vad som gäller i ditt fall. På många håll i kommunen är enskilda byggnader eller hela miljön kulturhistoriskt värdefull. Där gäller det att vara extra försiktig. Kontakta först kommunantikvarien för rådgivning.

För markiser med reklamtext, företagsnamn eller logotyp krävs alltid bygglov. Dessa utgör en viss påverkan på gatubilden och är därför bygglovpliktiga. Tillstånd från fastighetsägaren kan också behövas för markisens färgsättning och utformning. Större markiser med stödben (vid uteserveringar) kräver också bygglov.

Mur eller stödmurar

Du behöver: bygglov i vissa fall

Inom detaljplan krävs normalt bygglov för murar som överstiger 0,5 m . En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida, en så kallad stödmur.

Om din fastighet ligger utanför detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du bygga murar i omedelbar närhet av bostadshuset utan bygglov. Dock måste reglerna i 2:a och 8:e kapitlet i plan- och bygglagen följas om hänsyn till landskapsbilden samt bevarande av kultur- och naturvärden.

Ny användning av en byggnad

Du behöver bygglov och i vissa fall strandskyddsdispens

Om du ska ändra en byggnad så att det blir en ytterligare bostad eller lokal för handel, hantverk eller industri behöver du bygglov. Du behöver också bygglov om du ska använda eller inreda en byggnad till något för ett väsentligt annat ändamål än det som den senast har använts för, till exempel om du ändrar en bostad till ett kontor eller ett garage till en butik. Det gäller även om du inte kommer att ändra något i själva byggnaden, och även om du bara använder en del av byggnaden på ett nytt sätt.

Observera att inom strandskyddat område kan även strandskyddsdispens krävas, exempelvis vid ändrad användning från sjöbod till bastu eller båthus till gäststuga.

Nybyggnad och tillbyggnad

Du behöver: bygglov samt i vissa fall rivningslov

Att bygga en helt ny byggnad eller göra en tillbyggnad kräver oftast bygglov. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll.

Utanför sammanhållen bebyggelse finns vissa lovbefriade åtgärder, för mer och aktuell information besök Boverkets webbsidalänk till annan webbplats.

Även husbåtar, husvagnar och serveringsvagnar som står uppställda på samma plats under lång tid räknas som byggnader eller upplag. Att flytta en byggnad till en annan plats räknas som rivning på den ursprungliga platsen och nybyggnad på den nya platsen. Det kräver därför både rivningslov och bygglov.

Parabolantenn

Du behöver: inget bygglov
Du behöver inget bygglov för att sätta upp en mindre parabol avsedd för din egna fastighets behov. För större paraboler kontakta bygglov för mer information.

Parkeringsplats

Du behöver: bygglov i vissa fall

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanerat område.

Du behöver inget bygglov för parkeringsplats för en- eller tvåbostadshus men du ska klara att ta hand om din egen vattenavrinning på tomten. Följande kriterier måste vara uppfyllda för att parkeringsplatsen ska vara undantagen från bygglov:

 • på fastigheten finns det endast ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus
 • parkeringsplatsen är endast till för fastighetens behov
 • att parkeringsplats inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Pergola och spaljé

Du behöver: bygglov krävs oftast för flerbostadshus

Genomsiktliga konstruktioner som pergola eller spaljé kräver inte bygglov vid enbostadshus. Observera att inom detaljplanerat område behöver byggnader och andra anläggningar än byggnader följa detaljplanen, även om de inte är lov- eller anmälningspliktiga (enbart så kallade Friggebodsåtgärder och Attefallsåtgärder är undantagna).

För flerbostadshus krävs dock normalt bygglov för att kunna säkerställa att den estetiska helheten inte förändras. Bostadsrättsföreningar och fastighetsägare av flerbostadshus ansvarar för att åtgärder är enhetlig utformade.

Pool

Du behöver: åtgärden är bygglovsbefriad med vissa undantag

Du behöver inte bygglov för en helt nedgrävd pool. Om du bygger upp den ovanför marken mer än 0,5 meter har stödmur eller tillbyggnader ihop med poolen kan det dock krävas bygglov för dessa. Det kan även krävas en servisanmälan om poolen ansluts till det allmänna vatten- och avloppsnätet. I områden med vattenbrist rekommenderas att sjö- eller havsvatten används i poolen eller fylls med vatten från tankbil. Kraven på säkerhetsanordningar kring poolanläggningar har skärpts. Tänk på säkerheten (exempelvis poolskydd eller andra erforderliga fallskydd). Flyttbara pooler som inte är inbyggda och som plockas ner efter sommarsäsongen kräver inget bygglov. Tänk dock på placeringen av en pool som har reningsverk och pump så att inte grannarna störs.

Rivning av byggnad

Du behöver: rivningslov eller rivningsanmälan

Rivningslov söker du när du ska riva hela eller delar av en byggnad inom detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt område räcker det i de flesta fall med en anmälan.

Skärmtak

Du behöver: åtgärden är bygglovsbefriad med vissa undantag

Om skärmtaket sitter på ett en- eller tvåbostadshus, är placerat över altan, balkong, entré eller skyddad uteplats samt minst 4,5 meter från tomtgränsen så krävs inget bygglov. De skärmtak som har anordnats på tomten får dock inte vara större än 15 kvadratmeter tillsammans. Skärmtak utöver denna area kräver bygglov.

Som tillbyggnad räknas allt som ökar en byggnads volym. Inglasning av uteplatser under ett bygglovbefriat skärmtak kräver således bygglov.

Skyltar och strålkastare

Du behöver: bygglov inom detaljplanelagt område

Det krävs bygglov för att sätta upp eller ändra en skylt eller ljusanordning på en byggnad som ligger inom ett detaljplanelagt område. Ibland behöver du bygglov även utanför detaljplanelagt område, om kommunen har bestämt det i områdesbestämmelser. Utanför planlagt område måste du söka tillstånd från Trafikverket och eller från Länsstyrelsen. Det finns även undantag för lovplikt för vissa skyltar. Läs mer om bygglov för skylt och undantagen i plan- och bygglagenlänk till annan webbplats.

Läs mer i "Riktlinjer för skyltning".PDF

Solceller, solfångare och solpaneler

Du behöver: åtgärden är bygglovsbefriad om kriterier för detta uppfylls

Solfångare eller solcellspaneler som monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial är i vissa fall bygglovsbefriade även om de medför att byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas. Undantaget från krav på bygglov gäller både för en- och tvåbostadshus och för andra typer av byggnader. Följande kriterier ska vara uppfyllda för att sådana solfångare och solcellspaneler ska vara bygglovsbefriade:

 • de ska monteras utanpå en byggnads fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • de ska följa byggnadens form
 • de får inte monteras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • de får inte monteras inom eller i anslutning till områden som är av riksintresse för totalförsvaret
 • att solenergianläggningen inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Läs mer om villkoren för solpaneler och solceller på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats.

Tips! Du kan söka bidrag om du vill investera i solceller eller solpaneler. Läs mer om statligt stöd för solceller hos Länsstyrelsenlänk till annan webbplats.

Använd solkartan för att visa hur mycket solen strålar på ditt tak. 

För mer information om energi och klimat ta kontakt med Energi- och klimatrådgivningen.

Sopskåp, kärlskåp

Du behöver: bygglov

Sopskåp eller kärlskåp bedöms vara bygglovpliktiga upplag. Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag.

Staket och plank

Du behöver: bygglov i vissa fall

För staket krävs inget bygglov men däremot för plank. Ett till större delen genomsiktligt staket får vara 1,1 meter högt annars räknas det som plank.

Du får också anordna en skyddad uteplats med plank i anslutning till en- och tvåbostadshus utan bygglov. Detta gäller såvida planket inte är högre än 1,8 meter, inte sträcker sig längre än 3,6 meter ut från huset och inte placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter.

Tänk på trafiksäkerheten vid korsningar och utfarter. När du sitter i en bil har du vanligtvis ögonen i höjden 80 centimeter och staket som är högre än det skymmer sikten. Detta gäller även vegetation som till exempel häckväxter.

Takkupor (attefallsåtgärd)

Du behöver: anmälan attefallsåtgärd

För att bygga upp till två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus som inte redan har takkupor krävs anmälan enligt plan- och bygglagen och ett startbesked. Du behöver alltså inte bygglov.

För lovbefriade takkupor gäller att:

 • takkuporna får tillsammans uppta högst halva takfallet på bostadshuset
 • takkuporna får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen
 • takkuporna får inte göras på byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla
 • att så kallade attefallstakkupor inte kräver bygglov enligt den detaljplan som gäller för området

Trädfällning

Du behöver: marklov i vissa fall, strandskyddsdispens i förekommande fall

Ibland krävs det marklov för att få fälla träd. Marklov behövs bara inom detaljplanerat område om så är föreskrivet i detaljplan. Utanför planlagt område krävs generellt inte marklov om inte områdesbestämmelser med utökad lovplikt gäller.

Det krävs ändå marklov för schaktning, fyllning, trädfällning och skogsplantering i ett område utanför detaljplan, om åtgärden ska genomföras i ett område som är avsett för bebyggelse eller i närheten av en befintlig eller planerad anläggning för totalförsvaret, eller annan anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

I de fall det krävs marklov vill vi att du skickar med en situationsplan där du har markerat trädet som du vill fälla. Beskriv vad det är för slags träd, tall, ek etcetera och motivera varför du vill fälla trädet. Dessutom vill vi att du markerar trädet på plats. Skicka gärna med ett fotografi på trädet.

Observera att inom strandskyddat område krävs det oftast strandskyddsdispens för att fälla träd om det kan avhålla allmänheten och eller förändrar livsvillkoren för växt- och djurliv.

Upplag eller materialgårdar - uppförande, flytt eller ändring

Du behöver: bygglov i vissa fall

Du behöver bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra upplag eller materialgårdar, till exempel permanent uppställning av bilar, uppläggning av båtar, förvaring av byggnadsmaterial av viss omfattning eller containrar som ställs upp på en plats om det inte är tillfälligt.

Bygglov krävs inte om det är fråga om en anläggning av liten omfattning i form av en eller flera containrar i omedelbar närhet till en pågående verksamhet inom ett industriområde och anläggningen inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Placering får ske närmre än 4,5 meter om berörda grannar medger det.

Ventilationsanläggning och OVK

Du behöver: anmälan enligt plan- och bygglagen

När du installerar en ny ventilationsanläggning eller gör en väsentlig ändring av en ventilationsanläggning behöver du göra en anmälan och få startbesked innan installationen får påbörjas. Vid nybyggnad och ombyggnad finns regler i Boverkets byggregler. Dessutom gäller förordningen om ventilationskontroll (OVK) för flerbostadshus, verksamhetsbyggnader och dylikt. I Nynäshamn ska berörda fastighetsägare skicka protokoll från genomförd ventilationskontroll till kommunens bygglovavdelning. Kontrollen sker med olika intervall beroende på vilken typ av ventilation en fastighet har.

Vindkraftverk

Du behöver: bygglov

Bygglov krävs för uppförande, flyttning eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk som uppfyller minst ett av följande kriterier:

 • är högre än 20 meter över markytan,
 • placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
 • monteras fast på en byggnad, eller
 • har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter.

Värmepump

Du behöver: tillstånd hos Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbundlänk till annan webbplats i vissa fall

För värmepump behövs inget bygglov men tillstånd behövs för pump som utvinner värme ur jord, berg, yt- och grundvatten. Inom vattenskyddsområden tillåts inte värmepumpar. Luftvärmepumpar behöver inte anmälas.

Växthus

Du behöver: anmälan attefallsåtgärd eller bygglov

Friliggande växthus

Friliggande växthus som tillhör ett en- eller tvåbostadshus räknas som en komplementsbyggnad.

Bygga växthus mot vägg

Att bygga växthus mot husvägg räknas som en tillbyggnad.

Om de bygglovbefriade åtgärderna redan är nyttjade, eller byggnadsarean överstiger vad som är tillåtet inom de bygglovbefriade åtgärderna krävs bygglov.

Anmälan krävs också för nytt vatten- och avlopp, eller vid väsentlig ändring av vattenförsörjning eller avlopp.

Ytterligare en bostad i enbostadshus

Du behöver: anmälan attefallsåtgärd

Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är en så kallad attefallsåtgärd. För att göra en sådan måste du göra en anmälan enligt plan- och bygglagen och invänta startbesked innan åtgärden kan påbörjas.

Yttre och inre ändringar av en byggnad

Du behöver: bygglov eller anmälan enligt plan- och bygglagen

Om byggnaden ligger i ett detaljplanelagt område behöver du generellt bygglov för att:

 • byta kulör på byggnaden, till exempel från gul till röd
 • byta fasadbeklädnad, till exempel från puts till trä
 • byta material på taket, till exempel från tegel till plåt.

Du behöver inte bygglov för att:

 • ändra rumsindelningen eller göra någon annan inre ändring, till exempel lägga nytt golv eller ta bort undertak.

Du behöver göra en anmälan enligt plan- och bygglagen om:

 • du vill göra stora förändringar av byggnadens planlösning.
 • den åtgärd du vill utföra innebär att byggnadens bärande delar berörs eller om du planerar att till exempel göra stora förändringar av vatten- och avloppsledningar.

Alla ändringar ska göras varsamt, så att byggnaden behåller sin karaktär. Du ska också ta hänsyn till byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Det gäller både inre och yttre ändringar, och det gäller oavsett om det krävs bygglov eller inte. Kravet på varsamhet är inte ett förbud mot att ändra, men alla ändringar du gör ska utgå från byggnadens förutsättningar. Som byggherre ansvarar du för att detta sker.

Du får inte förvanska byggnader som är särskilt värdefulla historiskt, kulturhistoriskt, miljömässigt eller konstnärligt, eller som ingår i ett område som är särskilt värdefullt.


 • rivning av en byggnad eller del av en byggnad utanför detaljplanerat område
 • ändring av konstruktion och planlösning
 • när en bärande vägg ska förändras
 • när tillgängligheten till en byggnad förändras
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, braskamin, rökkanal eller ventilation i byggnad
 • förändringar av ett avloppssystem
 • förändringar som påverkar brandskyddet i en byggnad (utrymningsvägar, brandceller med mera)
 • underhåll av en kulturskyddad byggnad eller anläggning
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

Övriga åtgärder som kräver anmälan

Du behöver: anmälan enligt plan- och bygglagen

Exempel på andra åtgärder som kräver anmälan enligt plan- och bygglagen:

 • ändring av konstruktion och planlösning
 • när en bärande vägg ska förändras
 • när tillgängligheten till en byggnad förändras
 • installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, braskamin, rökkanal eller ventilation i byggnad
 • förändringar av ett avloppssystem
 • förändringar som påverkar brandskyddet i en byggnad (utrymningsvägar, brandceller med mera)
 • underhåll av en kulturskyddad byggnad eller anläggning
 • nybyggnad eller väsentlig ändring av ett vindkraftverk.

På www.boverket.se hittar du en fullständig lista.länk till annan webbplats

Sidan granskad 2020-08-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp