Lyssna på sidan Lyssna

Marklov

Marklov krävs vid schaktning, eller om du gör en utfyllnad som avsevärt ändrar markens höjd. Marklov kan även krävas för trädfällning. Bestämmelsen gäller för områden med detaljplan eller områdesbestämmelser.

Inom ett område med detaljplan behöver du oftast marklov för att schakta eller fylla ut marken på ett sätt som avsevärt ändrar markens höjdläge. Detta gäller både för tomter och för allmänna platser.

Du behöver marklov för att till exempel anlägga en park, bygga upp skyddsvallar eller plana ut mark för en bollplan. Du behöver marklov oavsett vem som utför åtgärden. När du utför åtgärden ska du noga följa alla bestämmelser som finns i marklovet och de tillhörande ritningarna.

För att påbörja att markarbete behöver du utöver marklov också ha ett startbesked.

Kommunen kan minska eller utöka marklovsplikten

Kommunen kan besluta om minskad eller utökad marklovsplikt. Det framgår i så fall av detaljplanen för det aktuella området.

Utökad marklovsplikt betyder att du behöver marklov även för att fälla träd och plantera skog. Det gäller till exempel när kommunen vill skydda enstaka träd eller grupper av träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön. Du behöver dock inte marklov för att till exempel plantera fruktträd på en villatomt.

Minskad marklovsplikt betyder att du inte behöver marklov för att schakta eller fylla ut mark. Den minskade marklovsplikten kan gälla för antingen hela planområdet, eller för delar av det.

När behövs inte marklov inom detaljplanerat område?

Om detaljplanen anger att markytan har ett visst höjdläge behöver du inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som står i detaljplanen.

Du behöver inte heller marklov för att schakta och fylla ut mark i samband med en byggåtgärd som kräver bygglov, eftersom byggnadsnämnden i så fall prövar eventuella förändringar av marknivån när du söker bygglov. Du måste följa den markhöjd som står i bygglovshandlingarna, annars kan till exempel byggnadshöjden påverkas så att byggnaden blir olovlig.

När behövs marklov inom områden med områdesbestämmelser?

Ibland behöver du marklov för att schakta, fylla ut mark, fälla träd och plantera skog inom ett område med områdesbestämmelser. Det framgår i så fall av områdesbestämmelserna. Du behöver bara marklov för att schakta, fylla ut, fälla träd och plantera skog inom ett område som är avsett för bebyggelse, eller som ligger i närheten av en befintlig eller planerad anläggning som kräver ett skydds- eller säkerhetsområde.

Ansök om marklov

Dessa handlingar ska du skicka med i din ansökan om marklov:

Sidan granskad 2019-09-02

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp