Lyssna på sidan Lyssna

Bygglovsbefriade åtgärder

Det finns byggnationer som du kan utföra i direkt anslutning till ditt en- eller tvåbostadshus utan att söka bygglov. Det gäller till exempel friggebod och skärmtak.

En del byggnadsåtgärder får du göra utan bygglov eller anmälan. De åtgärderna kan du göra direkt. Reglerna gäller enbart tomter som är bebyggda med en- eller tvåbostadshus.

För attefallshus och övriga attefallsåtgärder behöver du göra en anmälan.

Se Boverkets video Frågor och svar om bygglovbefriade åtgärder för svar på vanliga frågor om bygglovbefriade åtgärder inklusive attefallsåtgärder.


Det får du göra utan bygglov eller anmälan:

Altan

Kriterier för att en altan ska vara bygglovbefriad:

 • Altanen ska byggas på en tomt där det finns ett en- eller tvåbostadshus eller komplementbostadshus.
 • Altanen ska byggas inom 3,6 meter från bostadshuset eller komplementbostadshuset.
 • Altanen får vara högst 1,8 meter över marken. Observera att plank eller mur räknas med i den totala höjden.
 • Altanen får inte placeras närmare än 4,5 meter från gräns. Om grannen har godkänt bygget genom ett grannmedgivande så är det dock okej att placera altanen närmare än 4,5 meter. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • Du får inte använda altanen som något annat än uteplats.
 • Du får inte glasa in altanen.
 • Du får inte bygga altanen vid byggnad eller på område som är särskilt värdefull. Då måste en bedömning av det enskilda fallet göras för att reda ut om du behöver bygglov.

Om alla kriterier uppfylls behöver altanen inte följa bestämmelserna i detaljplanen.

Då krävs det bygglov

Om kriterierna inte uppfylls behöver du bygglov för en altan om:

 • altanen är högre än 1,2 meter och
 • altanen är en nybyggnad, tillbyggnad eller väsentligt ändrar byggnadens fasad.

Om altanen inte uppfyller kriterierna för att vara bygglovbefriad enligt ovan måste detaljplanen följas även om altanen inte är lov- eller anmälningspliktig.

Undantag utanför detaljplanelagt område

Om fastigheten ligger i ett område utan detaljplan, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse får du göra en mindre tillbyggnad av altan utan bygglov.

Guide för regler kring altan

På Boverket webbplats finns en bra guide om att bygga altaner, uteplatser och uterum.länk till annan webbplats

Skyddad uteplats

Följande kriterier måste vara uppfyllda för att det ska vara en bygglovsbefriad skyddad uteplats:

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten
 • syftet med muren eller planket ska vara att anordna en skyddad uteplats
 • planket eller muren får inte vara högre än 1,8 meter
 • uteplatsen ska uppföras inom 3,6 meter från bostadshuset
 • uteplatsen ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om grannarna medger så kan det placeras närmare. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • att uteplatsen inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Skärmtak

Du får bygga skärmtak för en- och tvåbostadshus och tillhörande fristående uthus, garage och andra små byggnader utan bygglov. Den sammanlagda arean skärmtaken får dock inte överskrida 15 kvadratmeter. Skärmtaket kan vara över en skyddad uteplats vid en bostad eller över en altan, balkong eller entré. Skärmtaket får inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter. Om grannarna medger så kan det placeras närmare. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.

Skärmtaket ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler och Europeiska konstruktionsstandarderna.

Komplementbyggnad maximalt 15 kvadratmeter, så kallad friggebod

Du får bygga en eller flera fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, i anslutning till ett en- eller tvåbostadhus utan bygglov. Den sammanlagda ytan på byggnaderna får vara max 15 kvadratmeter. Byggnaden eller byggnaderna måste också uppfylla följande kriterier:

 • det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • den ska vara en komplementbyggnad
 • den får vara högst 15 kvadratmeter. Om flera friggebodar byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15 kvadratmeter byggnadsarea.
 • tacknockshöjden får vara högst 3 meter
 • den ska vara fristående
 • den ska placeras i omedelbar närhet till en-eller tvåbostadshus
 • den ska placeras minst 4,5 meter från gräns. Om grannarna medger så kan det placeras närmare. Observera att inom detaljplan kan ägare av allmän platsmark (exempelvis gator, parker och så vidare) inte ge ett sådant medgivande.
 • att friggeboden inte kräver bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området

Taknockshöjden beräknas från markens medelnivå invid byggnaden upp till nocken.

Byggnaden ska uppfylla de krav som ställs på byggnader i plan- och bygglagen, plan- och byggförordningen, Boverkets Byggregler (BBR) och Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (EKS).

Sidan granskad 2020-08-03

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp