Lyssna på sidan Lyssna

Bygglov

Här kan du läsa om hur det går till att söka bygglov och vad du ska tänka på innan du söker. Du hittar också checklistor och exempelritningar inför din bygglovsansökan.

Guide: bygglov steg för steg

1. Förbered

 • Kontrollera detaljplanen. Det är detaljplanen som styr vad man får bygga på en fastighet. Om det inte finns någon detaljplan kan det istället finnas områdesbestämmelser som styr markanvändningen. Om detaljplanen är pågående, det vill säga att kommunen håller på att arbeta fram nya regler för markanvändningen, så gäller ofta att du inte kan få bygglov innan detaljplanen fått laga kraft. Information om vad som gäller för en pågående detaljplan finns på planens webbsida.

 • Kontrollera vem som äger huset eller fastigheten. Om någon annan äger huset måste du ha ett godkännande från ägaren/ägarna innan du utför en åtgärd. Bor du i bostadsrätt måste du ha ett godkännande från bostadsrättsföreningen.

 • Kontrollera om du behöver strandskyddsdispens. Om fastigheten ligger inom strandskyddat område kan du även behöva ansöka om strandskyddsdispens.Vi rekommenderar att du söker strandskyddsdispens innan du gör din bygglovsansökan. Du riskerar annars att inte kunna utnyttja ditt bygglov.

 • Kontrollera om du behöver marklov. Om du ska göra större förändringar av marknivån kan du även behöva ansöka om marklov.

 • Kontrollera om byggnaden eller den omgivande miljön har ett kulturhistoriskt värde. Det finns särskilda regler för att bygga i värdefulla kulturmiljöer.

 • Ska du ansluta till kommunalt vatten eller avlopp? Då ska du göra en så kallad servisanmälan. Om du redan är ansluten, men bygger till ditt hus eller utökar din tomt ska det också anmälas till VA-enheten. Även för enskilt vatten och avlopp finns särskilda regler.

 • Har du koll på fastighetsgränsen? Om du är osäker på var din fastighetsgräns går, kontakta Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • Behövs en kontrollansvarig? Vi kontrollerar att du följer de lagar och regler som finns kring byggnader och byggprodukter. Omfattningen, formerna och vilka tekniska lösningar du har valt granskas. Det kan till exempel handla om vilket material ditt hus byggs med, att balkongen konstrueras så att den inte trillar ner, att huset är tillgänglighetsanpassat och att vatten- och ventilationsfrågorna är planerade och genomtänkta. För att kunna säkerställa detta, kräver vi in handlingar från dig. I många fall behöver du anlita en kontrollansvarig, som hjälper dig med detta. 

2. Ta fram handlingar


Dessa handlingar ska du skicka med i din bygglovsansökan

Ritningar

Du får själv göra din bygglovritning men kravet är den utförs på ett fackmannamässigt sätt. Vi rekommenderar dig att att anlita en fackman, gärna en arkitekt.

De ritningar du skickar in ska vara:

 • Skalenliga
 • I ett exemplar
 • Ritade på blankt vitt papper. Ej ritade på rutigt, randigt eller färgat papper
 • Alla åtgärder ska tydligt markeras och måttsättas
 • Avstånd till gränser ska måttsättas.

Exempelritningar

Här hittar du exempelritningar.

Beställ befintliga ritningar

I kommunens arkiv finns också bygglovsritningar för de flesta byggnader som finns i Nynäshamns kommun. Du kan beställa ritningar på fasader, sektioner, planlösningar, tekniska lösningar och beskrivningar samt situationsplaner.
Mejla mosn@nynashamn.se eller ring 08-520 680 00 för att begära ut handlingar.

3. Skicka in ansökan

Dessa handlingar ska du skicka med i din bygglovsansökan

Din ansökan med bifogade handlingar skickar du till:

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Nynäshamns kommun
149 81 Nynäshamn

eller till: mosn@nynashamn.se

4. Ansökan behandlas

När din ansökan kommer in registreras den och får ett diarienummer. Du får en bekräftelse på detta via brev eller e-post.

Handläggaren granskar din ansökan och ser om den följer gällande bestämmelser samt uppfyller de allmänna kraven enligt plan- och bygglagen. Vi kontaktar dig om din ansökan avviker eller om den inte är komplett.

I vissa fall måste remisser skickas till grannar eller sakkunniga innan ärendet avgörs. De flesta beslut fattas av handläggaren själv. Avvikande och komplicerade ärenden beslutas av byggnadsnämnden som sammanträder en gång per månad. Nämnden beslutar bland annat om strandskyddsdispenser och förhandsbesked. Delegationsordningen styr vilka beslut som handläggaren själv får ta och vilka som måste beslutas av nämnden.

5. Du får ett beslut

Beslutet om bygglov skickas till dig och övriga berörda. Innan du får börja bygga måste du också:

 • få ett skriftligt startbesked av kommunen. För att få startbeskedet krävs det oftast ett tekniskt samråd. Startbeskedet får du separat. Vid enklare ärenden kan du få startbeskedet samtidigt som bygglovet. Då behövs inget tekniskt samråd.
   
 • vänta fyra veckor från att lovbeslutet har kungjorts på Post- och Inrikes tidningars webbplatslänk till annan webbplats. Under den tiden har allmänheten möjlighet att överklaga beslutet.

6. Tekniskt samråd och startbesked

Tekniskt samråd

När ditt bygglov är beviljat ska ett tekniskt samråd hållas. På mötet går vi gemensamt igenom hur du ska planera och organisera arbetet, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Vid enkla ärenden behövs inget samråd och vi meddelar dig detta i beslutet.

Startbesked

Efter samrådet skriver handläggaren protokoll och du får ett startbesked. Ibland kan det hända att de tekniska handlingarna måste kompletteras innan du får startbeskedet. När du har fått startbeskedet kan du påbörja åtgärden, förutsatt att det har gått fyra veckor sedan lovet kungjordes.

7. Arbetsplatsbesök under byggtiden

Handläggaren gör som regel minst ett arbetsplatsbesök tillsammans med byggherren och den kontrollansvarige om en sådan krävs. Under besöket går ni igenom kontrollplanen och ser till att bygglovet följs. Ni diskuterar även de ändringar som behöver göras och hur ni ska gå till väga. Efter mötet skriver handläggaren ett protokoll som du får ta del av.

8. Slutsamråd och slutbesked

Slutsamråd

Meddela oss i god tid när ditt byggprojekt börjar bli färdigt så bokar vi in en tid för slutsamråd tillsammans med din kontrollansvarige. Slutsamrådet ska normalt hållas på den plats där byggåtgärderna har genomförts.

Slutbesked

När du som byggherre har visat att alla krav är uppfyllda godkänner vi byggprojektet med ett slutbesked. Du får inte börja använda byggnaden eller åtgärden innan du har fått slutbeskedet. Blankett för begäran om slutbesked finns här

Ansök om bygglov

Dessa handlingar ska du skicka med i din bygglovsansökan:

Mer information om respektive handling hittar du i checklistorna.

Sidan granskad 2020-06-12

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp