Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

2020-02-25

Utveckling av nya och befintliga verksamhetsområden i Kalvö

Underrättelse om granskning av detaljplan för Kalvö industriområde.

En detaljplan för Kalvö industriområde har upprättats i januari 2020. Detaljplanen sänds nu ut på granskning till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen. Planområdet ligger strax norr om väg 73 i utkanten av Nynäshamns stad. Området består idag av verksamheter och natur.

Syftet med detaljplanen är att ge förutsättningar för utveckling av Kalvö industriområde genom att möjliggöra nya industri- och verksamhetstomter. Planförslaget möjliggör för en utökning av industri- och verksamhetsmark med cirka 100 000 m2. Det kommer att finnas möjlighet att etablera industri, restaurang, kontor, verksamheter och drivmedelsförsäljning inom planområdet.

För att uppnå kommunens övergripande mål bör förnybara drivmedel finnas tillgängliga för försäljning. Handel med livsmedel och dagligvaror tillåts inte, eftersom det kan påverka centrumhandeln negativt. Utökningen kommer att ske delvis inom befintligt industriområde och delvis på oexploaterade ytor i anslutning till industriområdet. Planen är tänkt att vara flexibel gällande användningen och utnyttjandet av fastigheterna för att möjliggöra en mångfald av olika etableringar. Placering av nya byggrätter och vägar har anpassats efter topografi och naturkvalitéer i området.

Kommunen bedömer bland annat med hänvisning till ovanstående att detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Samråd av planförslaget pågick under tiden 15 december 2017 – 22 januari 2018.

Synpunkter som framförts under samrådsskedet redovisas i en samråds-redogörelse.

Granskningstid: tisdag 25 februari 2020 – tisdag 17 mars 2020
Planförslaget består av följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
• Samrådsredogörelse

Handlingarna finns på kommunens webbplats:
www.nynashamn.se/detaljplaner.

Handlingarna finns också tillgänglig på dessa
platser:
• miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset
• biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn

Önskar du få utskrivna handlingar skickade till dig kontakta:
Caroline Stenberg
e-post: caroline.stenberg@nynashamn.se
telefon: 08-520 682 95

Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer 2015.0505. Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
eller till
msn@nynashamn.se.

Senast tisdag 17 mars 2020 ska synpunkter ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte senast under granskningstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut att anta planen.
Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Pitchayan Buachoom, pitchayan.buachoom@nynashamn.se, telefon 08-520 684 73.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2020-02-24

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp