Dekorationsikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Flerbostadshus vid Nynäsgårds station

Underrättelse om granskning för detaljplan för Kullsta 2, Nynäshamn 2:13 och del av Nynäshamn 2:1

En detaljplan för Kullsta 2, Nynäshamn 2:13 och del av Nynäshamn 2:1 har upprättats i september 2019. Detaljplanen sänds nu ut på ny granskning till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen. Planen har tidigare varit utställd för granskning och sedan antagits men har efter antagande överklagats och upphävts. Kommunen har därefter omarbetat förslaget till detaljplan och ställer därmed ut det nya förslaget för granskning. Fastigheterna ligger vid Nynäsgårds station och avståndet till Nynäshamns centrum är cirka 1 kilometer.

Syftet med detaljplanen är att utveckla stationsområdet Nynäs Gårds station och skapa förutsättningar för ny bostadsbebyggelse med cirka 100 lägenheter i 4-6 våningar med möjlighet för centrumändamål i bottenplan. Planförslaget ligger intill de kulturhistoriskt intressanta Telihusen från 1920-talet och den nya bebyggelsen föreslås anpassas i höjd till de befintliga husens nockhöjd så att ny bebyggelse inte dominerar intrycket från Centralgatan. De nya byggnaderna anpassas också i placering så att de befintliga bostadshusen fortfarande får utblickar mot stationsområdet och så att de kan upplevas från stationen under årstider där vegetationen inte döljer husen.

Detaljplanen innebär också att privat mark som använts för allmänna ändamål övergår till allmän platsmark för att säkerställa allmänhetens åtkomst till pendeltågsstationen. Kommunens översiktsplan anger bland annat att nya bostadsområden så långt som möjligt ska integreras med andra funktioner så som arbetsplatser, service och kultur. Översiktsplanen anger också att all ny bebyggelse ska lokaliseras inom 700 meter från en busshållplats eller inom 1000 meter från en pendeltågsstation. Kommunen bedömer bland annat med hänvisning till ovanstående att detaljplanen följer kommunens översiktsplan.

Samråd av planförslaget pågick under tiden 1 september – 22 september 2016. Synpunkter som framförts under samrådsskedet redovisas i en samrådsredogörelse. Granskning av det tidigare planförslaget pågick under tiden 24 maj – 19 juni 2017. Synpunkter som framförts under granskningsskedet redovisas i ett granskningsutlåtande.

Granskningstid: tisdag 22 oktober – tisdag 12 november 2019
Planförslaget består av följande handlingar:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning
Handlingarna finns på kommunens webbplats:
www.nynashamn.se/detaljplaner.

Handlingarna finns också tillgänglig på dessa platser:
• miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset
• biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn

Önskar du få utskrivna handlingar skickade till dig kontakta:
Caroline Stenberg
e-post: caroline.stenberg@nynashamn.se
telefon: 08-520 682 95

Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer 2015.0738. Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
eller till
msn@nynashamn.se.

Senast tisdag den 12 november 2019 ska synpunkter ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter då kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor om detaljplanen besvaras av Andreas Winander Schönning, andreas.winander-schonning@nynashamn.se, telefon 08-520 682 24.

Sidan granskad 2019-10-11

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Dekorationsikon för besökadress

Stadshusplatsen 1

Dekorationsikon för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp