Lyssna på sidan Lyssna

Kungörelse om samråd för detaljplan för del av Själv 5:14, Segersäng, Sydvästra Segersängsmotet

Samrådstiden är från 1 september till och med 4 oktober 2020

Ett förslag till detaljplan för del av Själv 5:14 har upprättats i juni 2020. Detaljplanen sänds nu ut på samråd till berörda sakägare, myndigheter och andra med väsentligt intresse av planen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett verksamhetsområde med flexibel utformning vad gäller typ av verksamheter och fastighetsindelning.

Planområdets areal är cirka 11,5 hektar och ligger mellan väg 73 och Segersäng. Segersäng station ligger cirka 1,5 kilometer väster om planområdet. Planområdet består av tät skogsmark. De norra delarna utgörs främst av barrskog för att sedan övergå i övervägande lövskog söderut. Terrängen är mycket kuperad och berg i dagen kan observeras på sina ställen över hela området.

Kommunen bedömer att detaljplaneförslaget är förenligt med översiktsplanen.

Planhandlingar och utredningar finns på kommunens webbplats för detaljplaneförslaget: www.nynashamn.se/segersangsmotet.

Under samrådstiden finns detaljplanen tillgänglig på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i kommunhuset samt på biblioteken i Nynäshamn, Ösmo och Sorunda under ordinarie öppettider.

På grund av Covid-19 kommer det inte vara något samrådsmöte.

Synpunkter på detaljplanen lämnas i ett yttrande med namn, adress och fastighetsbeteckning. Ange diarienummer MSN/2018/0606.
Yttrandet skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn
eller e-post till: msn@nynashamn.se.

Senast den 4 oktober 2020 ska synpunkterna ha kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Den som inte framfört skriftliga synpunkter kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor om detaljplanen besvaras av planarkitekt Pitchayan Buachoom, e-post: pitchayan.buachoom@nynashamn.se, telefon: 08-520 684 73. 

Sidan granskad 2020-08-28

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp