Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Begäran av planeringsbesked för
Eknäs gård 1:1

Kungörelse om samråd från den 28 juni och till med 18 augusti 2019.

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 9 juni 2016 (msn § 150/16) att lämna positivt planbesked för fastigheten Eknäs gård 1:1. Ansökan avser att förtäta området med villor och flerfamiljshus samt en marina.

Området är inte utpekat i kommunens översiktsplan som utvecklingsområde. Området omfattas av utvidgat strandskydd och riksintresse för friluftsliv och den planerade bebyggelsen kan komma att strida mot 3 kap. 2, 4 och 6 §§, miljöbalken, rörande god hushållning med mark.

Ett planeringsbesked kan begäras från länsstyrelsen innan arbetet med detaljplanen startar igång. Planeringsbeskedet ska samrådas med berörda myndigheter och andra som kan antas ha väsentliga synpunkter.

Kommunen begär planeringsbesked utifrån

Prövning enligt miljöbalken 3 kap. 2, 4 och 6 §§, god hushållning
med mark

Stora mark- och vattenområden, som idag inte är påverkade av exploatering berörs av den kommande detaljplanen. Brukningsvärd jordbruksmark kan komma att tas i anspråk och hela området ligger inom riksintresse för friluftslivet och högexploaterad kust.

Prövning enligt miljöbalken 4 kap. 2 §, särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden
Hela området är i sin helhet riksintresse för friluftslivet. Kommunen begär planeringsbesked utifrån 4 kap. 2 § miljöbalken med avseende på om detaljplanen riskerar att medföra påtaglig skada på riksintresset.

Prövning enligt miljöbalken 5 kap. 2§, miljökvalitetsnormer för vatten
Kommunen begär planeringsbesked avseende att detaljplanen riskerar att miljökvalitetsnormerna för vatten inte uppfylls.

Prövning enligt miljöbalken 7 kap. 13-18 §§, strandskyddsområde
Området ligger inom utökat strandskydd. Kommunen begär planeringsbesked utifrån 7 kap. 13-18 §§ om möjligheten att utfärda dispens från strandskyddsbestämmelserna. 

Samråd om begäran av planeringsbesked

Ett förslag till begäran av planeringsbesked för fastigheten Eknäs gård 1:1, Nynäshamns kommun finns nu ute för samråd under perioden 28 juni - 18 augusti 2019.

Samrådshandling

Begäran om planeringsbesked för fastigheten Eknäs gård 1:1Word

Synpunkter på förslaget

Skickas till:
Nynäshamns kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
149 81 Nynäshamn

eller mejl till: miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Sista dag att lämna synpunkter på förslaget är den 18 augusti 2019.

Frågor besvaras av planchef Maria Landin, 08-520 683 17, maria.landin@nynashamn.se

Sidan granskad 2019-06-25

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp