Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33

Planen vann laga kraft den 15 mars 2019

Området ligger i Nynäshamns nordöstra del, öster om infartsvägen, riksväg 73 och strax söder om raffinaderiet. Områdets areal är cirka 1,2 hektar och ligger cirka 1 kilometer från Nynäshamns centrum.

Syftet med denna detaljplan för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33 är att möjliggöra exploatering av de aktuella fastigheterna. Inom fastigheten Nynäshamn 2:32 planeras verksamhet och industri. Inom fastigheten Nynäshamn 2:33 planeras en obemannad drivmedelstation och biltvätt.

Kommunfullmäktige beslutade 14 februari 2019 att anta förslag till detaljplan för: Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33. (diarienummer KS/2018/0284/214)

Beslutet om antagande vann laga kraft: 2019-03-15.

Här kan du läsa mer om detaljplanen för Nynäshamn 2:32 och del av Nynäshamn 2:33.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2020-03-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp