Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Detaljplan för Lamellen1, Kalvö 1:13 med flera, utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn

Planen vann laga kraft den 15 mars 2019

Planområdet ligger i Nynäshamns nordöstra del, öster om infartsvägen, riksväg 73 och strax söder om raffinaderiet. Områdets areal är cirka 8 hektar och ligger cirka 1 kilometer från Nynäshamns centrum.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av kommunens avloppsreningsverk, ARV och säkerställa dess verksamhet. I detaljplanen inryms även reningsverkets befintliga anläggning. För att säkerställa mark för en kommande utbyggnad av avloppsreningsverket behövs det skyddszoner för lukt- och bakteriespridning både inom och utanför verksamheten. Därav planläggs skydd av berg söder och väster om ARV.

Kommunfullmäktige beslutade 14 februari 2019 att anta förslag till detaljplan för: Lamellen 1, Kalvö 1:13 m.fl., utbyggnad av reningsverket i nordöstra Nynäshamn. (diarienummer KS/2018/0283/214)

Beslutet om antagande vann laga kraft: 2019-03-15.

Här kan du läsa mer om detaljplan för Lamellen 1, Kalvö 1:13 med flera.

Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14 kapitlet plan- och bygglagen måste väcka talan om det vid Mark och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Sidan granskad 2020-03-05

Sidansvarig:

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

Kommunens logotyp