Funktionsnedsättning

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva extra stöd och hjälp från kommunen. Vi ger stöd i olika former, det kan till exempel vara gruppboende, boendestöd, personlig assistans eller sysselsättning och aktiviteter.

Avgifter

Hjälp från handikappomsorgen är i princip alltid avgiftsfria. Inom vissa verksamheter inom handikappomsorgen tar kommunen dock ut avgifter.

»Läs mer om avgifter inom handikappomsorgen.

Avlösarservice

Avlösning kan även ges för att föräldrarna ska kunna ägna tid åt det funktionsnedsatta barnets syskon. För att ansöka om avlösarservice kontaktar du kommunens LSS-handläggare. Avlösarservice är kostnadsfritt för dig som beviljas hjälp.

Kontakt

Elisabeth Hansson
kontaktsekreterare avlösarservice
08-520 739 69

LSS-handläggare
08-520 680 00 (växel)

Telefontid:
Måndag-torsdag 9.00-10.00
Torsdag även 16.00-17.00

Är du intresserad av att arbeta som avlösare?

Som avlösare avlastar du föräldrarna till en person med funktionsnedsättning i deras hem. Insatsen omfattar inte aktiviteter utanför hemmet. Som avlösare har du en timanställning.

Skicka din intresseanmälan i form av en kort beskrivning av dig själv, dina intressen, eventuellt tidigare erfarenheter av liknande uppdrag och vad för typ av uppdrag du är intresserad av till Lena Holmqvist, Nynäshamns kommun.

Boendestöd

Boendestöd är till för dig som har en funktionsnedsättning och har fyllt 18 år. Boendestöd är en praktisk och social stödinsats som ska underlätta och öka dina möjligheter till ett självständigt liv och göra så att du kan vara delaktig i samhället. Insatserna utförs tillsammans med dig.

Praktiska stödinsatser kan vara att du och boendestödjaren tillsammans städar din bostad, tvättar kläder eller planerar och strukturerar upp vardagssysslor.

Exempel på sociala stödinsatser kan vara att boendestödjaren följer med dig på läkarbesök eller hjälper dig att komma i kontakt med myndigheter.

Du betalar ingenting

Det innebär att du som får stöd kan avsluta insatsen när som helst. Du kan också neka till boendestöd om någon annan föreslår det och du inte är intresserad. Boendestöd ges enligt socialtjänstlagen och är kostnadsfritt. 

Du ansöker hos en handläggare på kommunen

Vill du ansöka om boendestöd börjar du med att kontakta en handläggare på kommunen. Läs mer om hur du ansöker om boendestöd.

Kontakt

LSS-handläggare
08-520 680 00 (växel)

Telefontid:
Måndag-torsdag 9.00-10.00
Torsdag även 16.00-17.00

Bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan söka bidrag för bostadsanpassning. Bostadsanpassning innebär att din bostads fasta funktioner anpassas efter dina behov. Fasta funktioner är till exempel köksbänkar, toaletter och dörrar.

Läs mer om hur du ansöker om bostadsanpassningsbidrag.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig som har ett funktionshinder och som behöver en meningsfull sysselsättning. i Nynäshamns kommun finns flera olika utförare av daglig verksamhet som du kan välja bland.

»Läs mer om daglig verksamhet.

Gruppbostad

Du som har en funktionsnedsättning kan ha behov av ett gruppboende med stöd av personal. I Nynäshamns kommun har vi flera olika boenden.

»Läs mer om gruppbostäder.

Stödfamilj

Ett barn med funktionsnedsättning är ibland i behov av miljöombyte. Föräldrarna kan också behöva avlastning och finns det andra syskon kan de behöva egen tid med föräldrarna.

Hur får mitt barn en stödfamilj?

Om du har ett barn med en funktionsnedsättning och har behov av en stödfamilj, kontaktar du en handläggare på socialförvaltningen.

Vill ni vara en stödfamilj?

Som stödfamilj tar ni emot ett barn eller en ungdom i ert hem en till två helger i månaden. Även du som ensamstående kan vara stödfamilj.

Ett barn med funktionsnedsättning kräver ofta mycket tid och uppmärksamhet, men det ger också mycket glädje tillbaka. Vad ni och barnet gör beror på era och barnets intressen, barnets ålder och behov.

Ni får ersättning. Möjlighet till handledning finns.

Anmäl intresse

Ring kontaktsekreteraren om du vill anmäla intresse eller om du vill veta mer.

Kontakt

Elisabeth Hansson
kontaktsekreterare
08-520 739 69

Handläggare
08-520 680 00 (växel)

Telefontid:
Måndag-torsdag 9.00-10.00
Torsdag även 16.00-17.00

Kontaktperson

Många personer med funktionsnedsättning saknar vänskapsrelationer eller har få kontakter vid sidan av sina anhöriga. Därför behövs ibland en kontaktperson.

Hur får jag eller mitt barn en kontaktperson?

Om du är en person med funktionsnedsättning och har behov av en kontaktperson kontaktar du en handläggare på socialförvaltningen.

Vill du arbeta som kontaktperson?

Som kontaktperson är du en kompis/medmänniska till en person med funktionsnedsättning. Ni träffas några gånger per månad och kan till exempel gå på bio, spela spel, gå på fotboll eller fika tillsammans. Som kontaktperson får du en ersättning i form av ett arvode och en omkostnadsersättning.

Kontakt

Elisabeth Hansson
kontaktsekreterare
08-520 739 69
e-post till Elisabeth Hansson.

Handläggare
08-520 680 00 (växel)

Telefontid:
Måndag-torsdag 9.00-10.00
Torsdag även 16.00-17.00

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för barn, ungdomar och vuxna som har en funktionsnedsättning och som bor tillsammans med den egna familjen eller i familjehem.

Korttidsvistelse innebär att du med funktionsnedsättning tillfälligt vistas på ett korttidshem, hos en stödfamilj eller i lägerverksamhet.

Det kan finnas olika anledningar till korttidsvistelse. Ibland kan det vara personen själv behöver byta miljö och umgås med andra som är i en liknande situation. Det kan också vara så att familjen kan behöva avlastas ansvaret och omvårdnaden under en kortare eller längre period.

Nynäshamns kommun har ingen egen korttidsvistelse, det innebär att platserna köps.

Ansökan

»Läs mer om hur du ansöker om korttidsvistelse.

Kontakt

LSS-handläggare
08-520 680 00

Telefontid:
Måndag-torsdag 9.00-10.00
Torsdag även 16.00-17.00

Ledsagarservice

Syftet med ledsagning är att personer med funktionsnedsättning ska kunna delta på exempelvis fritidsaktiviteter, läkarbesök, träningsaktiviteter och promenader på ett säkert och tryggt sätt tillsammans med sin ledsagare. 

Hur får jag en ledsagare?

Om du är en person med funktionsnedsättning och har behov av en ledsagare kontaktar du en handläggare på socialförvaltningen. Kontaktuppgifter finns till höger.

Är du intresserad av att arbeta som ledsagare?

Som ledsagare stödjer du en person med funktionsnedsättning vid olika aktiviteter utanför det egna hemmet. Dessa aktiviteter kan vara promenader, träning, shopping, fotboll med mera. Som ledsagare får du timersättning och har även möjlighet att få ersättning för personliga utlägg under uppdraget om du skickar in kvitto.

Kontakt

Elisabeth Hansson
kontaktsekreterare
08-520 739 69
e-post till Elisabeth Hansson.

Handläggare
08-520 680 00 (växel)

Telefontid:
Måndag-torsdag 9.00-10.00
Torsdag även 16.00-17.00

Lots för funktionshindrade

Du som äldre eller har en funktionsnedsättning kan vända dig till kommunens lots. Lotsen har en rådgivande funktion i kommunen och fattar inga beslut.

Lotsen kan bland annat svara på frågor om

 • Vilken myndighet som har hand om vad
 • Brukar- och anhörigorganisationer
 • Vad du kan få för stöd och hjälp från kommunen
 • Hur du gör för att få hjälp
 • Var du kan söka efter mer information
 • Hjälpmedel
 • Äldreomsorg
 • Rehabilitering
 • Bostad
 • Skola, utbildning
 • Social service
 • Sjukvård

Lotsen kan även hjälpa till att fylla i blanketter, boka tider, boka färdtjänstresor och byta batteri och slang till hörapparater.

Kontakt

Lotsen
08-520 737 22
e-post till lotsen.

Lotsen är tillgänglig:
Måndag-fredag
8.30-13.30

Besöksadress:
Receptionen på Balder
Lövlundsvägen 20
149 30 Nynäshamn

Personlig assistans

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd. Det ska stärka din möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv. Du bestämmer själv hur assistansen ska genomföras och av vilken/vilka den ska ges.

Du som tillhör en personkrets har rätt till assistans

Du ansöker till kommunens LSS- handläggare som först gör en personkretsbedömning enligt vad som står i LSS-lagens första paragraf, punkterna 1-3:

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, och
3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande om de är stora och försakar bestående svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Efter utredningen får du ett beslut

När det är klart vilken personkrets du tillhör utreds ditt behov av personlig assistans. Om dina grundläggande behov är större än 20 timmar per vecka, ska du söka direkt hos Försäkringskassan.

Du får välja

Du kan själv välja vem som utför den personliga assistansen, det kan till exempel vara genom kommunens assistansverksamhet, privata alternativ eller brukarkooperativ.

Vad kostar det?

Det kostar ingenting att ha en personlig assistent.

Läs mer om hur du ansöker.

Kontakt

Eva Hanström
Enhetschef
08-520 680 30

LSS-handläggare
08-520 680 00 (växel)

Telefontid:
Måndag-torsdag 9.00-10.00
Torsdag även 16.00-17.00

Samordnad individuell plan, SIP

Har du insatser från olika myndigheter, till exempel från både Nynäshamns kommun och landstinget kan du få en samordnad individuell plan (SIP).PDF

Fördelen med en SIP är bland annat att du:

 • blir delaktig och får inflytande
 • får en sammanhållen vård och omsorg
 • får översikt över vem som gör vad

Stöd till anhöriga

För dig som stöttar en närstående finns möjlighet till många olika typer av stöd.

»Läs mer om anhörigstöd.

Trygghetslarm

Det ska vara tryggt och säkert att åldras i Nynäshamns kommun. Trygghetslarm är till för dig som känner oro för att ramla eller bli sjuk oberoende av ålder. Nynäshamns kommun har bytt till digitala trygghetslarm som fungerar likadant som de gamla analoga.

Du bär en larmknapp som armband eller halsband. Larmet går via mobilnätet direkt till en larmcentral. Där görs en första bedömning och vid behov rings larmet ut till kommunens Trygghetspatrull. De åker då hem till dig.

Vi ser till att

 • Du får ett larm installerat inom en vecka från den dag anmälan kommit in till kommunen.
 • Ett digitalt lås sätts på din ytterdörr.
 • Ditt larm provas automatiskt dagligen mot larmcentralen
 • Personalen kan uppvisa legitimation.
 • Du bemöts med förståelse och respekt.
 • Du får ett tryggt och säkert omhändertagande.

Nynäshamns kommun har nyckelfri hemtjänst. När du får en  hemtjänstinsats eller trygghetslarm kommer du att få ett digitalt lås på din ytterdörr.

 

Vad kostar det?

Månadskostnaden för ett trygghetslarm är 245 kronor. Programmering av larmet och installation ingår. Inga övriga kostnader tillkommer.

Hur får jag ett trygghetslarm?

När du har bestämt dig gör du en anmälan om trygghetslarm, muntligt eller skriftligt. Vill du göra en skriftlig anmälan kan du hämta blanketten i kommunens reception på Stadshusplatsen 1. En muntlig anmälan gör du direkt till din biståndshandläggare.

Kontakt

Trygghetspatrullen
Anna Mouritsen Gruppchef
08-52073673
anna.mouritsen@nynashamn.se

Biståndshandläggare
08-520 680 00 (växel)

Telefontider biståndshandläggare:
måndag-torsdag 9-10
torsdag även 16-17

Sidan granskad 2013-06-28
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp