Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Socialnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning från ett urval av de senaste besluten från socialnämnden.

Socialnämnden den 26 september

Information om Kostnad per brukare, KPB

Representanter från företaget Ensolution föredrar de senaste resultaten ör Kostnad per brukare, KPB. KPB är en metod för kostnadsberäkning av olika insatser inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning.

Uppföljning tertial 2, 2017

Socialnämnden godkände verksamhetsberättelsen för det andra tertialet 2017.

Hammaren blir ett stödboende

Socialnämnden beslutar att avveckla Hammaren i sin nuvarande form (HVB-boende) och istället öppna ett stödboende. Målgruppen på Hammaren är ensamkommande barn och unga.

Yttrande över motion om äldre- och funktionshinderombud

Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen för befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjänst till äldre- och funktionshinderombud, samt föreslå organisatorisk placering av denna. Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Yttrande över motion om äldreombud

Socialnämnden beslutar att förvaltningen får i uppdrag att se över olika alternativ att inom ramen för befintlig verksamhet och befintliga ekonomiska ramar konvertera en tjänst till äldre- och funktionshinderombud, samt föreslå organisatorisk placering av denna. Socialnämnden överlämnar förvaltningens skrivelse som sitt yttrande till kommunstyrelsen.

Yttrande över ansökan om att starta en träffpunkt i Prästgården

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att inhämta synpunkter på ansökan från det kommunala pensionärsrådet, det kommunala rådet för funktionshinderfrågor samt från kommunstyrelseförvaltningen.

En ansökan som syftar till att socialnämnden ska hyra lokalerna på fastigheten Lövlund 1 har inkommit till förvaltningen. Lokalerna ska möjliggöra för volontärer att driva dagverksamhet för kommunens äldre i lokalerna. Fika,
trädgårdsarbete, bakning, lotteriverksamhet, boule med mera nämns som tänkbara aktiviteter.

Tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande barn som fyller 18 år

Socialnämnden beslutade att tillfälligt stoppa flytten till Migrationsverkets anläggningar för ensamkommande flyktingbarn som fyllt 18 år i avvaktan på vidare förhandlingar och eventuell överenskommelse med Svenska kyrkan.


Hela protokollet finns att läsa under Protokoll socialnämnden.

Sidan granskad 2017-09-29
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp