Socialnämnden

Här kan du läsa en kort sammanfattning från ett urval av de senaste besluten från socialnämnden.

Socialnämnden den 20 juni

Bidrag till Brottsofferjouren

Socialnämnden bifaller Brottsofferjouren Haninge/Nynäshamn ansökan om verksamhetsbidrag för 2017 med 4 kr/invånare, totalt 111 008 kronor.

Yttrande över motion om etiska riktlinjer för förtroendevalda

Socialnämnden har yttrat sig över en motion avseende etiska riktlinjer för förtroendevalda i Nynäshamns kommun. Syftet med de etiska riktlinjerna ska vara att förbättra demokratin genom att styra debatt och uttryck i riktning mot vad motionärerna menar är en saklig, faktabaserad och värdig debatt mellan förtroendevalda. Socialnämnden antog förvaltningens skrivelse som sitt yttrande över motionen. 

Yttrande över remiss om Styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun

Socialnämnden har yttrat sig över remissen "Styrdokument för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet i Nynäshamns kommun". Dokumentet har upprättats av kommunstyrelseförvaltningen och beskriver hur kommunen ska arbeta i den här typen av frågor. Socialnämnden antog förvaltningens yttrande som sitt eget med tillägget att ett tydliggörande behöver göras av respektive parts beslutsförhet i relation till ansvarsområde samt att beslutsordning och tidsplan ska förtydligas.

Yttrande över handlingsplan för samordning i Nynäshamns kommun av arbetet mot hot, våld och kränkningar relaterade till våldsbejakande extremism

Socialnämnden har yttrat sig över remissen "Handlingsplan för samordning i Nynäshamns kommun av arbetet mot hot, våld och kränkningar relaterade till våldsbejakande extremism". Socialnämnden antog förvaltningens yttrande som sitt eget och överlämnar det till kommunstyrelsen samt att ett förtydligande sker hur hot- och våldssituationer ska behandlas utanför kontorstid.

Socialförvaltningens lokalbehov

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda hur förvaltningens lokalförsörjningsbehov ser ut fram till år 2025.

Översyn av socialförvaltningens arbete med verksamhetslokaler

Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utreda hur förvaltningens arbete kopplat till lokaler ska bedrivas.

Förslag på överenskommelse om bibehållet kostnadsansvar vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholm

Kommunförbundet Stockholms län (KSL) har begärt svar på en remiss avseende förslag på överenskommelse om bibehållet kostnadsförslag vid flyttning till särskilt boende mellan kommunerna i Stockholms län. Syftet med överenskommelsen ska vara att kommunerna kan köpa platser av varandra och den placerande kommunen behåller ett långsiktigt betalningsansvar. Detta som en del i att klara den utbyggnad av särskilt boende som behövs och därmed öka valfriheten för de äldre. Socialnämnden beslutar att anta förvaltningens remissvar som sitt eget och översänder detta till Kommunförbundet Stockholms län (KSL).

Hela protokollet finns att läsa under Protokoll socialnämnden.

Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Marie Eriksson

Nynäshamns kommun  ●  Stadshusplatsen 1  ●  149 81 Nynäshamn  ●  växel: 08-520 680 00  ●  fax: 08-520 140 08  
e-post: kontaktcenter@nynashamn.se  ●  Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterJournummerOm webbplatsen ● RSS

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kontaktcenter@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp