Kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning från kommunstyrelsens senaste sammanträde 4 oktober.

Exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Björsta 2:23 och 2:26 med flera har upprättats. För att reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploateringen har ett exploateringsavtal tecknats mellan kommunen och exploatören U & P i Nynäshamn AB.
Avtalet reglerar utförande och finansiering av anläggningar inom exploateringsområdet. Exploateringsavtalet innehåller även en överenskommelse om bildande av ledningsrätt för kommunala VA- anläggningar på exploatörens fastigheter.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att godkänna undertecknat exploateringsavtal för Björsta 2:23 och 2:26.

Detaljplan för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl., Ösmo

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att detaljplanen
för Björsta 2:23 och 2:26 m.fl. Ösmo godkänns och överlämnas tillkommunfullmäktige enligt 5 kap. 29 § ÄPBL 1987:10.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 18 oktober 2017.
Detaljplanen syfte är att möjliggöra byggandet av cirka 70 bostäder, vilka är sammanbyggda och fristående bostäder av varierande hustyp i samklang med landskapet och terrängen. Planförslaget innehåller även ett mindre verksamhetsområde för handel, kontor, lager och icke störande småindustri. Tillfarten till området sker via befintlig infrastruktur.

Kommunens sommarjobbssatsning 2018

Kommunstyrelsen har beslutat att kommunens sommarjobbssatsning för ungdomar 2018 enbart omfattar kommunala arbetsplatser och ideella föreningar. Det antal platser som behövs för att uppfylla garantin fördelas mellan förvaltningarna; i första hand genom anmälan av ledig plats för mottagande av sommarjobbare i andra hand proportionellt.

Svar på medborgarförslag om broddar

Kommunstyrelsen har beslutat att avslå medborgarförslag om att ge alla
65+ broddar att sätta på skorna. Det är viktigt att Nynäshamns kommun arbetar kontinuerligt med frågan om förebyggande av fallolyckor i sin verksamhet i äldreomsorgen. Utdelning av broddar är en åtgärd som inte efterfrågas av de ansvariga inom förvaltningen inom ramen för det arbetet. Det saknas även entydigt stöd för att insats med broddar har önskad effekt. Förvaltningen har därför föreslagit att medborgarförslaget avslås.

Nyckel för att logga in till politikerportalen
Sidan granskad 2017-10-16
Sidansvarig: Heidi Slotte

Om

Viss information sparas om ditt besök när du besöker den här webbplatsen.

» Läs mer om cookies (kakor)

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp