Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunstyrelsen

Här kan du läsa en kort sammanfattning från kommunstyrelsens senaste sammanträde 17 januari.

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning.
Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383) ska varje kommun anta riktlinjer för bostadsförsörjningen. Syftet är att skapa förutsättningar för att alla i kommunen ska kunna leva i goda bostäder. Det är också syftet att främja att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Riktlinjerna för bostadsförsörjningen ska i sin tur utgöra underlag för planläggning enligt plan- och bygglagen (PBL) när det gäller det allmänna intresset för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 14 februari 2018.

Exploateringsavtal för kvarteren Telegrafen och Vaktberget

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att godkänna exploateringsavtal för Telegrafen 7, 9 10, 13, 14, Vakberget 4, 5 och 32 
Ett förslag till detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget har upprättats. För att reglera genomförandefrågor till följd av detaljplanen och exploatering av området, har ett exploateringsavtal för varje fastighet inom detaljplanen tecknats mellan kommunen och respektive exploatör.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 14 februari 2018.


Detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget, Nynäshamn

Kommunstyrelsen har beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för kvarteren Telegrafen och Vaktberget.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat en detaljplan för delar av kvarteren Telegrafen och Vaktberget. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden
godkände utlåtandet och detaljplanen den 7 december 2017.
Planens syfte är att området ska utvecklas till en stadsdel med egen identitet präglad av det industriella arvet. En blandning av bostäder, arbetsplatser och verksamheter eftersträvas. Täthet och våningsantal kan variera men bebyggelsen ska i huvudsak placeras mot gatorna med en skala på cirka 4-5 våningar och på vissa platser högre och på andra lägre. Ett i dagsläget rimligt antagande är cirka 675 lägenheter.
Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 14 februari 2018.


 Förslag avveckla tomtkön i Nynäshamns kommun

Kommunstyrelsen har beslutat föreslå kommunfullmäktige att ge
kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att avveckla tomtkön i Nynäshamns
kommun. 
Tomtkösystemet skapades på 1970-talet som ett verktyg att erbjuda
tomter med tillhörande byggrätt till låga priser i Nynäshamns kommun. Ändrade förutsättning i form av ökat intresse från privata byggherrar och krav på ett marknadsmässigt agerande från kommuner har lett till att tomter istället
förmedlas till marknadspris samt att kommunen har mer fokus på större bostadsexploateringar. Kommunstyrelsens bedömning är att tomtkön inte längre är ett effektivt verktyg som en del av kommunens bostadsförsörjningsprogram. Kommunen har inte erbjudit några tomter via tomtkön på flera år. Kommunen styckar sällan av enstaka fastigheter för försäljning och har för avsikt att huvudsakligen sälja mark genom direkta markköp eller genom markanvisningar för bostadsutveckling i kommunen. Kommunfullmäktige behandlar ärendet den 14 februari 2018.

Medborgarförslag - Flytta de BMX/Kickbike-ramper som idag finns inom området Estöparken, för att förbättra möjligheten till aktivitet för ungdomar i Ösmo

Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla medborgarförslaget och ge miljö- och samhällsbyggnads­nämnden i uppdrag att i samråd med Vanstaskolan och Ung Fritid flytta ramperna till en lämplig plats i anslutning till Ung Fritids lokaler i Vanstaskolan i Ösmo. Säkerhetsaspekter och risk för vandalisering ska beaktas vid placeringen.
Den 24 februari 2017 inkom ett medborgarförslag om att flytta BMX/kickbike-ramper som idag finns inom området Estöparken i Nynäshamns tätort till Ösmo. Förslagsställaren menar att ramperna sällan används och att de kunde göra mer nytta om de flyttades till Ösmo och placerades i anslutning till Ung Fritids lokal Exit vid Vanstaskolan. Den 19 april 2017 beslutade kommunfullmäktige att delegera beslutanderätten för medborgarförslaget till
kommunstyrelsen.

Nyckel för att logga in till politikerportalen
Sidan granskad 2018-01-26
Sidansvarig: Heidi Slotte

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp