Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Kommunens organisation

Nynäshamns kommun består av fyra förvaltningar och åtta hel- eller delägda bolag. Varje förvaltning är underordnad en nämnd.

Nämnderna består av folkvalda politiker och förvaltningarna av anställd personal. Förvaltningarnas uppgift är att planera och genomföra det som politikerna fattar beslut om.

Inom den kommunala organisationen finns också bolag, kommunrevision, en överförmyndarnämnd, en valnämnd och en upphandlingsnämnd.
 
Varje bolag har en styrelse som delvis består av politiker.

Valnämndens uppgift är att på lokal nivå ansvara för genomförandet av val till bland annat kommun, riksdag och landsting.

Kommunrevisionen består av förtroendevalda revisorer som granskar om kommunens verksamhet sköts på ett ändamålsenligt, effektiv och säkert sätt samt om räkenskaperna är rättvisande.

Överförmyndarnämndens huvuduppgift är att utöva tillsyn och kontroll över förmynderskap, godmanskap och förvaltarskap. Fem kommuner på Södertörn har slagit ihop sina överförmyndarverksamheter och har bildat Södertörns överförmyndarnämnd. Verksamheten ligger i Haninge.

Kommunerna i Nynäshamn och Haninge bildade från oktober 2012 en ny gemensam upphandlingsorganisation och inrättade en gemensam nämnd för samverkan inom upphandlingsverksamheterna - Södertörns upphandlingsnämnd. Syftet med denna samverkan är bland annat att tillsammans stärka kommunerna som upphandlare, höja kompetensen inom verksamheten, bättre möta upphandlingslagstiftningens ökade krav och som ett resultat av detta göra ännu bättre upphandlingar.

Organisationsskiss över hur Nynäshamns kommun är organiserad

Rutorna i skissen är klickbar och leder dig till respektive nämnd eller verksamhets webbsida där du kan läsa mer.

Kommunens organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelseförvaltningen Kultur- och fritidsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Socialnämnden Socialförvaltningen AB Nynäshamnsbostäder Södertörns överförmyndarnämnd Södertörns upphandlingsnämnd kommunrevision Södetörns miljö- och hälsoskyddsförbund Södertörns brandförsvarsförbund Samordningaförbundet Östra Södertörn Mer information om styrelsen med mera på Stockholms hamnars webbplats.
Sidan granskad 2018-01-09
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp