2015-12-08

Skolinspektionens tillsyn i Nynäshamn är klar

Skolinspektionens tillsyn av skolor i kommunen har avslutats. Den visar bland annat att kommunens kvalitetsarbete, elevhälsan och det så kallade resursfördelningssystemet är förbättringsområden. Bristerna är kända sedan tidigare och kommunen har påbörjat ett förbättringsarbete.

Var tredje år granskar Skolinspektionen 30-40 procent av landets kommunala skolor.  Skolinspektionens uppdrag är att lyfta fram brister i skolornas verksamheter.

I Nynäshamns kommun har tre grundskolor, grundsärskolan, förskola, fritidshem, gymnasiesärskolan och gymnasiet granskats.

—Statens inspektion är av godo, den hjälper oss i vårt kvalitetsarbete. Årets inspektion lyfter fram de brister som vi känner till sedan tidigare. Vi har redan påbörjat arbetet med att ta fram åtgärder, säger Christel Bäckström, tillförordnad chef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Kommunens förbättringsarbete

Kommunens förbättringsarbete har bland annat lett till att en biträdande skolchef anställdes i augusti, hon har påbörjat arbetet med att ta fram en plan för det systematiska kvalitetsarbetet. Detta kommer bland annat att underlätta resultatuppföljningarna.

Fördelning efter behov

Ett arbete som initierats är att se över resursfördelningssystemet, det kommer enkelt uttryckt att bli mer behovsanpassat. Inför kommande budget har förvaltningen fått utökat nämndbidrag och har inget effektiviseringskrav.

— 77 procent av våra elever når kunskapsmålen i alla ämnen. I jämförelse med riket så ligger vi adekvat till, men det är inget resultat som vi kan slå oss till ro med. Vi behöver ju fånga in eleverna och göra riktade insatser, säger
Eva Lundin, skolchef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Rekrytering av personal

I flera år har kommunen brottats med svårigheterna att rekrytera en viss kategori av lärare och arbetet fortsätter med ta en fram en rekryteringsstrategi.

— Vi kranskommuner har svårare att få tag i behöriga lärare. Vi har arbetat med att öka lärarnas löner, med det har inte givit det resultat vi önskat, säger Christel Bäckström.

— Vi tar Skolinspektionens kritik på allvar och har redan startat arbetet med att förbättra det som Skolinspektionen pekar på i sin kritik. Vi har påbörjat ett systematiskt  och målinriktat arbete för att utveckla skolverksamheten så  att vi kan möta alla elevers behov.  I budgeten för nästa år har vi politiker prioriterat barn- och utbildningsnämndens verksamheter och förstärkt resurserna för att möjliggöra detta, , säger Liselott Vahermägi (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Innan 17 juni 2016 ska kommunen redovisa vilka insatser som har gjorts för att komma till rätta med bristerna. Eftersom förbättringsarbetet är påbörjat räknar kommunen med att kunna redovisa åtgärder till utsatt datum och därför inte behöva betala vite.

Text: Jeanette Eliasson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2015-12-14
Sidansvarig: Jeanette Eliasson

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp