2016-11-09

Utredning av personalhanteringen klar

Nu är den externa utredningen av personalhanteringen på Nynäshamns kommun klar. Utredarnas uppdrag var främst att synliggöra brister och de lyfter fram en del som kan förbättras. Ett första underlag med tankar om hur kommunen ska jobba vidare med rapporten kommer att finnas den 29 november, när kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) har nästa möte.

I april beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) – som även är kommunens personalutskott – att det skulle genomföras en utredning av personalhanteringen på Nynäshamns kommun av utomstående arbetsrättslig expertis. Syftet med utredningen var att belysa hur organisationen mår och hur personalpolitiken tillämpas i Nynäshamns kommun samt att ge förslag på förbättringar.

Utredarna

Kommunchefen fick uppdraget att i samråd med personalutskottet upphandla vem eller vilka som skulle få uppdraget att genomföra utredningen. Uppdraget gick till Göran Söderlöf, arbetsrättsjurist på Sveriges kommuner och landsting, samt Jarl Karlsson, tidigare förhandlingschef på dåvarande SKTF som numera heter Vision.

Utredarna fick uppdraget att:

 • Granska hur relationen mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna - den så kallade partsmodellen – i kommunen fungerar i centrala samverkansfrågor som arbetsmiljö, lönebildning och medbestämmande. Och vid behov ge förslag på förbättringar.
 • Granska hur arbetsrättsliga procedurer och utredningar har hanterats från parternas sida samt ge förslag på förbättringar utifrån gällande lagar och avtal.
 • Rapportera till referensgruppen bestående av personalutskottet, kommunchefen och två fackliga representanter.

Uppdraget utökades

Under utredningens gång såg utredarna att det ursprungliga uppdraget behövde utökas. På deras initiativ och med godkännande av referensgruppen utökades därför uppdraget till att även omfatta: chefs- och ledningsfrågor, organisationsfrågor, attitydfrågor, policyer och omorganisationer.

Utredarna har gjort djupintervjuer med cirka 40 personer - såsom politiker, tjänstemän, fackrepresentanter och tidigare anställda och tidigare politiker - samt läst bland annat organisationsplaner, delegationsordningar och policyer. Nu är utredningen klar och har presenterats för referensgruppen.

I utredningen skriver utredarna bland annat att:

 • Det har funnits och finns en ambition från kommunledningens sida att utveckla verksamheten och göra den mer målstyrd. Likaså att utforma tydligare vägledning för chefer och övrig personal i syfte att förbättra förhållandena i Nynäshamns kommun. Trots den höga ambitionsnivån finns det ett missnöje och en misstro bland personalen mot kommunledningen.
 • En av grundorsakerna till de problem som upplevs i Nynäshamns kommun beror på en kultur som har utvecklats bland medarbetarna – en kultur som utredarna kallar ”Nynäshamnsanda”. Det har uppstått en kompisanda där det förväntas att man inte kritiserar varandra. Utredarna skriver att det i den kulturen är stor risk att man tillåter eller blundar för organisatoriska övertramp och att egna agendor utvecklas. Att förändra organisationen, arbetsordningen och strukturer i en sådan miljö skapar lätt oro och problem mellan verkställande ledning och de anställda, skriver utredarna. De anser även att den upplevda Nynäshamnsandan måste neutraliseras genom att tydliggöra för alla vilka roller och uppgifter de anställda i Nynäshamns kommun har.
 • När större ingrepp och förändringar görs i en etablerad organisation krävs kommunikationsinsatser och tydlighet från ledningen. Utredarna anser att den interna informationsverksamheten kan utnyttjas på ett effektivare sätt.
 • Flertalet av de cirka 90 insändare som har publicerats i Nynäshamns Posten de senaste 18 månaderna har författats av personer som utredarna uppfattar vill misskreditera kommunledningen och det arbete som den utför.
 • Missnöjet som framförs i Nynäshamns Posten måste ledningen ta till sig. Kritiken ska bemötas med saklig information.
 • Alla chefer har inte full insikt i vad som förväntas av dem. Chefsuppdraget och det ansvar som ligger på cheferna måste tydliggöras.
 • Kommunens ledningsgrupp (KLG) måste få en tydligare roll, bli synligare i organisationen och arbeta mer transparent. Ansvaret för gruppens utveckling vilar på kommunchefen. Kommunchefen har varit för osynlig i organisationen.
 • Det krävs snabba och omfattande förändringar av arbetsgivaravdelningen för att få avdelningen att fungera som den stödresurs till förvaltningarna som den är avsedd till.
 • Om personalärendet som utredarna kallar C.D: Utredarna konstaterar att ärendet slutade i enighet mellan parterna och att C.D. vid ärendets avslutande och även dessförinnan biträddes av sin fackliga organisation Vision som bedömde att det inte var motiverat att driva ärendet vidare till central förhandling.
 • Arbetsmiljön är bra på många arbetsplatser och att personalen trivs där.

Kommentarer

– Utredningen har varit ett omfattande arbete där vi uppfattar att samtliga intervjuade har gett uttryck för sina åsikter och frågor. Det är även många som har hört av sig och velat delta, vi har då intervjuat även dem. Vi vill betona att vi har arbetat opartiskt och utifrån utredningsdirektivet, det finns ingen beslutsfattare i kommunen, politiker eller chef som har försökt påverka i vilken riktning utredningen skulle gå, säger utredarna Göran Sederlöf och Jarl Karlsson.

– Rapporten bekräftar vår bild av hur situationen är. Vår uppfattning är att ledning och politiker inte har lagt sig i vilka som skulle intervjuas och de som har velat uttala sig har fått göra det.. Likaså har alla kunnat säga vad de tycker och tänker, säger Lotta Jalakas, fackförbundet Vision samt Gunilla Gudmundsson, Akademikerförbundet SSR.

– Det är en väl genomförd utredning som ger en bred bild. Mycket känner jag igen och en del är nytt och tydliggjort. Utredningen ger en bra utgångspunkt för det fortsatta långsiktiga utvecklingsarbetet, så jag är tacksam för att den har genomförts, säger kommunchef Birgitta Elvås.

Fortsatta arbetet

– Utredningen är värdefull. KSAU är beställare av den och kommer tillsammans med kommunchefen att börja arbetet med att gå igenom rapporten. Även facket är en viktig part i det arbetet. Redan vid KSAU:s nästa möte den 29 november kommer det att finnas ett första underlag med tankar om hur kommunen ska jobba vidare med utredningen, säger Daniel Adborn, tillförordnad ordförande i kommunstyrelsens arbetsutskott.

Text: Erika Vikström och Åsa Ericsson

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2016-11-16
Sidansvarig: Annie Skytt

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp