Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Nynäshamns KompetensCentrum
Nynäshamns KompetensCentrum

Informationskonferens vuxenutbildning

För att ge kommunerna möjlighet att ta del av den senaste tillgängliga informationen och kunna förbereda sig inför kommande verksamhetsår bjöd Skolverket in till en informationskonferens den 28 november 2016.
Från NKC deltog Katarina Svinhufvud.

Kommunernas vuxenutbildning är viktig för att vuxna ska kunna ta del av olika kompetensinsatser. Vuxenutbildningen förväntas vara flexibel och kunna möta nya och bredare målgrupper. Inom ramen för kommunernas vuxenutbildning har under senare år en del förändringar genomförts eller håller på att genomföras. Regeringen har även i budgetpropositionen för 2017 (Prop. 2016/17:1) aviserat ett antal planerade satsningar framöver.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström medverkade vid konferensen liksom Centrala studiestödsnämnden (CSN), Delegationen för unga till arbete (DUA) och Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Skolverket.

Anna Ekström inledningstalade med att gymnasieexamen är nyckeln till arbetslivet och att vuxenutbildningen är en del av lösningen. Ministern understryker att kommunerna behöver satsa lika hårt på vuxenutbildningen som regeringen gör. Bilden över vad regeringen gör visar bland annat att man satsar stort på en utbyggnad av kunskapslyftet med regional yrkes Vux : Samverkan- Medfinansiering- Starkare koppling till arbetsmarknaden. Stat och kommun måste arbeta flexibelt, snabbt och tillsammans skapa förutsättningar för våra nyanlända att komma i utbildning och ut på arbetsmarknaden. Ministern vill även öka Statsbidragen till vuxenutbildningen och arbetar för att medlen ska släppas på jämnare.

Mats Söderberg, gymnasie- och vuxenutbildningsansvarig på SKL talade om en kompetenssatsning för nyanlända 18-30 år med kort utbildning. SKL är väldigt tydlig med att det finns stora behov av att möta den här målgruppen, som ser väldigt olika ut från individ till individ. Flexibla, individuellt anpassade utbildningsmöjligheter för att kunna få en gymnasieutbildning. Till exempel flera utbildningsstarter per termin. SKL har lämnat en skrivelse till regeringen 24 november 2016, om etableringsuppdraget- att AF ska inte ha samma utbildningsutbud som vuxenutbildningen och att stärka arbetsförmedlares kunskaper om vuxenutbildningen.

Emil Johansson och Madelene Syrén Arbetsförmedlingen menar att samverkan mellan AF och kommunen lokalt är nyckeln till att få fler att avsluta eller påbörja sin gymnasieutbildning. Arbetsförmedlingen behöver öka sin kunskap om vad vuxenutbildningen lokalt kan erbjuda. Satsningen på utbildningskontrakt är mer lyckad än satsningen på trainee. 2000 utbildningskontrakt i hela Sverige idag, heltid eller deltid, deltid i kombination med studier och deltidspraktik för ett erhålla arbetslivserfarenhet. Man vet inte varför utbildningskontrakten på heltid är dominerande. Man tror att man kommer vara uppe i ca 3000 utbildningskontrakt i början av 2017. Traineejobb- 273 stycken i hela Sverige.

DUA- Delegationen för Unga till Arbete underströk vikten av att bygga stödet till AF inom kommunerna för att kunna skapa förutsättningar för tillgängliga insatser som kan erbjudas till unga och att resultaten av samverkan måste mätas. DUA försöker att skapa ett gemensamt verksamhetssystem för den Samverkan som finns idag, det kommer i DUA's nästa rapport till Regeringen som kommer i februari. DUA har fått et utvidgat uppdrag - vilket aviseras i P 2017 - arbete pågår om hur det ska se ut.

  • Främja samverkan om nyanländas etablering i arbetslivet
  • Förlängning av uppdraget till februari 2019
  • Erfarenheterna av samverkan rörande unga ska beaktas
  • Tilläggsdirektiv före årsskiftet

DUA:s ordförande Lil Ljunggren Lönnberg menar att det inte fungerar att han nyanlända på språkintroduktion och när de kommer ut därifrån har de inte behörighet till ett nationellt program och är för gamla för att ingå i etableringsuppdraget.

CSN redovisad ändrad resultatprövning för Komvux, från och med maj. Då kommer CSN enbart att räkna godkända betyg från , grundskolan, eftergymnasial nivå och Komvux och ett nytt studiestartsstöd juli 2017. Idag finns ett arbetslöshetsproblem som är ett utbildningsproblem- eller avsaknaden av utbildning. Studiestartsstöd- Målgrupp

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/06/studiestartsstod-for-arbetslosa-med-kort-utbildning/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillhör den sökande målgruppen:

  • Kort utbildning
  • Stort behov av utbildning
  • Ålder
Sidan granskad 2017-06-22
Sidansvarig: Carina Trygg

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp