Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen

Öppna jämförelser - Grundskola 2016

Nynäshamns kommun rankas fortfarande som en effektiv skolkommun av SKL, Sveriges kommuner och landsting. Resultatet presenteras i rapporten Öppna jämförelser – Grundskola 2016.

Varje år i april presenterar SKL Öppna jämförelser – Grundskola. Syftet är att ge ett underlag för att jämföra resultat- och resursindikatorer på kommunnivå. I Öppna jämförelser rankas Sveriges 290 kommuner inbördes. Uppgifterna i årets rapport avser ekonomiåret 2014 och kunskapsresultaten avser läsåret 2014/2015.

Nynäshamns kommun har relativt låga nettokostnader per elev i grundskolan och en relativt hög negativ avvikelse från standardkostnaden. Det betyder att kommunen har lägre kostnader för grundskolan än den förväntade kostnaden med hänsyn till kommunens strukturella förutsättningar.

Kommunerna jämförs med ett sammanvägt resultat. Resultatet avser årskurs 9 och i beräkningarna ingår både faktiska och modellberäknade värden.  De modellberäknade värdena kompenserar för kommunernas strukturella förutsättningar. SKL menar att det sammanvägda resultatet ska ge en bild av hur väl kommunerna klarar sitt kunskapsuppdrag. Nynäshamns kommun har klättrat några placeringar i den kommunala rankingen vid beräkningen 2016. SKL har gjort några förändringar i beräkningarna som kan påverka jämförbarheten med tidigare år. Tabellen nedan redovisar kommunens resultat 2013 – 2016. Från och med 2015 redovisas resultaten uppdelade på olika huvudmän.

Kommunens beräknade effektivitet rankas på plats 48 bland landets kommuner. Det är en något lägre placering i jämförelse med tidigare år. Detta trots ett bättre sammanvägt resultat. En anledning är att kommunens nettokostnader per elev ökade mer än den genomsnittliga ökningen i riket. Avvikelsen till standardkostnaden sjönk även med ett par procentenheter. Det är svårare att avgöra vilken påverkan förändringarna i beräkningsmodellen har haft på kommunens sammanvägda resultat. Stockholms län har en hög andel kommuner med goda resultat. Tabellen nedan redovisar det sammanvägda resultatet för samtliga kommuner i Stockholms län och hur detta rankas i relation till övriga kommuner i riket.

Nynäshamns kommun nådde goda resultat i de nationella proven i årskurs 3 läsåret 2014/2015. I Öppna jämförelser redovisas andelen som klarar kunskapskraven i samtliga ingående delprov i matematik och svenska/svenska som andraspråk. Resultaten är särskilt goda i matematik. Kommunens resultat klarar sig mycket väl i en jämförelse med såväl rikets samtliga kommuner som med kommungruppen. I Öppna jämförelser redovisas några kommuner med liknande strukturella förutsättningar tillsammans. Grupperingen gjordes 2010 utifrån folkmängd, medianinkomst, socioekonomiska faktorer och standardkostnad. I Nynäshamns kommungrupp ingår Kumla, Sandviken, Strängnäs och Upplands – Bro. Det är viktigt att påpeka att den indikator som SKL redovisar för jämförelser i årskurs 3 inte längre ingår i Skolverkets redovisning av resultat i grundskolan. De anser att måttet är svårtolkat och därför blir svårt att använda för jämförelser mellan kommuner.

I Öppna jämförelser – Grundskola 2016 framkommer några områden som Nynäshamns kommun särskilt uppmärksammar i utvecklingsarbetet.

Redovisningen av resultat i årskurs 6 begränsats till ämnesbetygen i ett fåtal ämnen. Kommunens resultat i årskurs 6 når inte samma höga nivåer som resultaten i årskurs 3. Den gäller särskilt pojkar och den genomsnittliga betygspoängen i matematik och svenska.

Nynäshamns kommun har en låg andel lärare med pedagogisk högskoleexamen, endast 76 % av lärarkåren. Det medför att Nynäshamn placerar sig bland de allra sista i kommunrankingen.
Personalens utbildningsnivå sjönk ytterligare med några procentenheter vid mätningarna innevarande läsår 2015/2016. Personalläget ser likadant ut i flera av kommunerna i Stockholms län. Kommunen arbetar medvetet med att rekrytera fler legitimerade lärare men rekryteringsläget är svårt.

Hela resultatet presenteras i Öppna jämförelser – Grundskola 2016, som ni hittar om ni följer länken under Dokument.

Sidan granskad 2017-06-21
Sidansvarig: Fredrik Nordensson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp