Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Kullsta
Kullsta

Om Kullsta

Förskolans verksamhet utformas efter mål & riktlinjer hämtat ur Läroplan för Förskolan 98, Reviderad 2010. Läs här nedanför kring några av de uppdrag och  områden förskolan arbetar efter:

Förskolans värdeord Välkomnade förhållningssätt. Barn håller varandra i händena.

Förskolans Värdeord - Välkomnade förhållningssätt.

Förskolans Värdeord Oemotståndliga miljöer. Barn kör traktor i sanden med handen.

Förskolans Värdeord- Oemotståndliga miljöer.

Förskolans Värdeord- Lust. Barns hand håller i ett bär med fingrarna.

Förskolans Värdeord- Lust.

Förskolans Värdeord- Lärande. Barn håller händerna och formar en båt med sand i.

Förskolans Värdeord- Lärande.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." Lpfö 98, reviderad 2010.

Kullsta förskola bedriver en allsidig verksamhet i form av rörelse, sång och rytmik , skapande verksamhet i olika uttrycksformer som bild, lera, dans, utforskande och ostrukturerat material,  utmanande och oemotståndlig inom- och utomhusmiljö.
All verksamhet på förskolan utgår från vår läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2016.

Alla barn är ute minst en gång om dagen på vår förskolegård eller i närliggande skogsområden. Utevistelse är viktig för främjandet av god hälsa och fysisk aktivitet.  
Barnens naturliga vilja till rörelse samt rytmik och skapande dans ingår i verksamheten.
Vi arbetar medvetet med Språkstimulans, Matematik, Naturvetenskap och teknik i olika stunder, projekt och i alla rutinsituationer under barnens hela dag på förskolan.
Enligt den reviderade läroplanen ska förskolan lägga stor vikt vid ämnen som Matematik, Naturkunskap och teknik.
Här kommer några exempel från läroplanen som lägger grund för vår verksamhet.

Förskolan ska sträva efter att alla barn:

 •   Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
 •   Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 •   Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
 •  Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
 • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
 • Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
 • Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
 • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
 • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Läroplanen säger att "Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor"

Grön Flagg

Från och med 2015 är Kullsta Förskola är certifierade med Grön flagg.Våra tre delmål 2015 var : Skapa en bra arbetsmiljö för såväl barn som vuxna, Motverka stress och Främja kamratrelationer.

2016 var Temat: Kemikalier (giftfri förskola), Livsstil och Hälsa och våra tre delmål: Kemikaliesmart förskola, Relationer och Kost och Kropp.

Mer om arbetet kring Håll Sverige rent och Grönflagg kan du läsa i länken här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster eller i hallen på avdelningarna.

Läroplanen säger" att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråket utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande"

 
Förskolan har en pedagog som är Danskonstnär,  utbildad i Skapande dans. Genom dansen får barnen lära sig verktygen att använda kroppen som ett uttrycksmedel. Att lära in, att lära  sig förstå sig själv och andra i sin omgivning, att kommunicera via kroppen.
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

 •   Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama"

Läroplanen säger att "Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen"

Under året 2011 fick personal i kommunen utbildning i form av:Veli Tuomela, språkprofessor-konsult.

Läs mer här.öppnas i nytt fönster

Sidan granskad 2018-02-20
Sidansvarig: Gunilla Andersson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp