Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
Backlura
Backlura

Om Backlura

Förskolans verksamhet utformas efter mål och riktlinjer hämtat ur Läroplan för Förskolan 98, reviderad 2010. Läs här nedanför kring några av de uppdrag och områden förskolan arbetar efter. På förskolan finns även en pedagogista som stödjer pedagogerna i sitt arbete.

"Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet." Lpfö 98, reviderad 2010.

Backlura förskola bedriver en allsidig verksamhet i form av rörelse, sång och rytmik , skapande verksamhet i olika uttrycksformer som bild, form, och lek, samt fri lek i en utmanande och inspirerande inom- och utomhusmiljö. Vi arbetar även mot Grön flagg och ser att barnen blir mer miljömedvetna.
All verksamhet utgår från vår läroplan för förskolan, Lpfö 98, reviderad 2010.

Här på Backlura har vi två förskolegårdar varav den ena är en naturgård. Utevistelse är viktig för främjandet av god hälsa och fysisk aktivitet.  
Vi arbetar medvetet med Språkstimulans, Matematik, Naturvetenskap och teknik i olika temastunder, projekt och i många rutinsituationer under barnens hela vardag på förskolan.
Enligt den reviderade läroplanen ska förskolan lägga stor vikt vid ämnen som Matematik, Naturkunskap och teknik.
Här kommer några exempel från läroplanen som lägger grund för vår verksamhet.

Förskolan ska sträva efter att alla barn:

  •   Utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.
  •   Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
  •   Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.
  •  Utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap.
  • Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring.
  • Utveckla sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
  • Utveckla sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  • Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra.
  • Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner.

Läroplanen  säger att "Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö- och naturvårdsfrågor"

Det är ett verktyg för alla pedagogiska verksamheter som vill arbeta med hållbar utveckling i såväl undervisning som daglig drift.

Läroplanen säger "att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, rytmik dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråket utgör både innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande" 

Förskolan ska sträva efter att varje barn:

  •   Utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama"

Läroplanen säger att "Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet och intresse för den skriftspråkliga världen"

Under året 2011 fick personal i kommunen utbildning i form av:

Veli Tuomela, språkprofessor-konsult.

Sidan granskad 2017-10-24
Sidansvarig: Marie-Louise Larsson

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp