VA-Laboratorium

VA-avdelningen säkerställer att vattnet i Nynäshamns kommun håller god kvalitet. Detta görs genom omfattande provtagningar i enlighet med gällande föreskrifter.

Från kommunens vatten- och avloppsreningsverk analyseras prover varje vecka. Provtagning och analyser sker även på ledningsnätet. Driftprover kontrolleras också kontinuerligt. Detta gör det möjligt att bedöma effekten av ett visst reningssteg och ligger till grund för eventuella åtgärder i reningsprocessen.

Vissa av analyserna sker på VA-avdelningens eget ackrediterade laboratorium. För en del undersökningar anlitas det externa laboratoriet ALcontrol.

Provtagningar

Varje vecka tas vattenprover från kommunens avloppsreningsverk och vattenverk. Dessutom tas prover på dricksvattnet från ledningsnäten i kommunen.

Från recipienten Fitunaån tas prover 9 gånger per år. Kontroller sker även i Fållnäsviken som är recipient för Marsta reningsverk. Provtagning i Norviksfjärden och Mysingen sker 4 gånger per år.

Provtagningar görs vid:

 • Avloppsreningsverk
 • Recipienter
 • Vattenverk
 • Ledningsnät
 • Våtmarken
Utloppet ut mot Norviksfjärden

Utloppet ut mot Norviksfjärden

 

Ackreditering

VA-verkets laboratorium är ackrediterat för sin verksamhet av SWEDAC - Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll

SWEDAC,  är en statlig myndighet som sorterar under både Utrikesdepartementet och Näringsdepartementet med uppgifterna att verka som nationellt ackrediteringsorgan samt att ansvara för kontrollfrågor enligt lagen om teknisk kontroll. Ackreditering är en kompetensprövning som sker enligt europeiska och internationella standarder. Ackreditering innebär att SWEDAC fortlöpande prövar att företaget i fråga är kompetent att utföra de provtagningar, analyser, kalibreringar, certifieringar och kontroller som det ackrediterats för.

Krav på rutiner som skall finnas på ett ackrediterat laboratorium:


 • Vid varje analysomgång skall, där så är möjligt, analyseras ett kontrollprov. Detta utöver de standardprov som analyseras.
 • Laboratorieinstrumenten skall kalibreras och servas regelbundet. Loggböcker skall finnas till utrustningen.
 • Laboratoriet skall delta i nationella och internationella provningsjämförelser. Ett antal prov homogeniseras och skickas ut för analys till ett stort antal olika laboratorier. Samstämmighet med medel- och medianvärden från de övriga laboratoriernas analysresultat krävs.
 • Ett internt utbildningssystem krävs. För att utföra en analys skall laboranten ha ett körkort för den analysen. Körkort för analyser utfärdas först då laboranten har fått tillräcklig utbildning.
 • Internrevisioner. Varje moment i laboratorieverksamheten skall revideras minst en gång per år.
 • Dokumentstyrning. Det skall klart framgå var alla handlingar, protokoll, rapporter med mera förvaras. Protokoll, rapporter och vissa andra dokument skall sparas i 10 år. Rutiner skall finnas för indragning av utgångna metoder.
 • Klagomålsrutiner. Rutiner skall finnas för att hantera klagomål på analyser och ifrågasättande av analysresultat.
 • Arkivbeständiga pennor och skrivare skall användas. Alla gjorda ändringar skall signeras.
Sidan granskad 2017-11-08
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp