Dagvattenpolicy

Dagvatten är vatten från regn, snösmältning eller spolning som rinner av från gator, tak, gårdar, grönytor med mera. Då mark bebyggs ändras dagvattnets naturliga avrinningsförhållanden och därmed också vattnets kretslopp.

En ökande andel hårdgjorda ytor i kombination med mer intensiv nederbörd medför ökade risker för översvämningar då det befintliga dagvattenledningsnätet blir överbelastat. Dagvattnet medför också föroreningar som samlats på de hårdgjorda ytorna, såsom tungmetaller, korrosionsmaterial och olja, samt kväve och fosfor som bidrar till övergödning.

Bakgrund och syfte

Nynäshamns kommun står inför stora förändringar och utbyggnadsplaner under de kommande åren samtidigt som kraven på rening och ett långsiktigt hållbart omhändertagande av dagvatten ökar. Därför finns det nu en dagvattenpolicy framarbetad med syftet att skapa ett gemensamt ställningstagande om vilka ansvarsområden och riktlinjer som ska gälla. Policyn och riktlinjerna innebär att åtgärder måste sättas in längs hela kedjan från den plats nederbörden faller tills dess vatten når recipienten.

Dagvattenpolicyn är antagen i kommunfullmäktige, och är gällande från och med 2010-01-01. Dagvattenpolicyn är ett levande dokument som kommer att revideras och kompletteras vid behov.

Sidan granskad 2017-06-29
Sidansvarig: Christian Tönnes

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp