Klimat

Klimatförändringar är en av vår tids mest angelägna miljöproblem. Människans utsläpp av växthusgaser är en bidragande faktor till klimatförändringarna som kommer att påverka oss som lever idag men framförallt kommande generationer.

Nynäshamns Klimatstrategi och energiplan

Klimatstrategi och Energiplan

Nu finns ett uppdrag att ta fram nya mål för kommunen, där nuvarande målvärden och formuleringar ses över. I de nya målen kommer klimatmålen och miljömålen slås samman till ett dokument.

Klimatstrategin pekar ut kommunens mål och åtaganden för att minska klimatpåverkan men även hur kommunen förbereder sig inför ett nytt klimat. Energiplanen är handlingsplan för att uppnå målen i klimatstrategin. Mer information om Klimatstrategi och energiplan finns under rubriken Dokument.

Ekokommun Nynäshamn har ambitiösa klimatmål

Kommunens övergripande målsättning är ett hållbart klimatneutralt samhälle och att styra utvecklingen mot hållbara energisystem. Nynäshamns kommuns omvärldsberoende när det gäller energiförsörjning ska minimeras och på sikt ska kommunen producera mer miljövänlig energi från sol-, vind och vågkraft än vad kommunen använder.

Nynäshamns klimatstrategiska mål

1. Fossilbränslefri kommunal organisation 2020
2. Fossilbränslefritt Nynäshamn 2030
3. Klimatneutral kommunal organisation 2030
4. Klimatneutralt Nynäshamn senast 2050

Läs mer om vad detta innebär i Klimatstrategi och Energiplan under Dokument.

Energiplanens handlingsplan är indelad i fyra målområden. Till dessa finns delmål med åtgärder och nyckeltal kopplade till sig för att uppföljning ska vara möjlig att göra. Energiplanens målområden är:

  • Hushållning av energi och minimering av klimatpåverkan
  • Planering och byggande
  • Transporter
  • Förnyelsebar energi

Läs mer i Klimatstrategi och Energiplan under Dokument.

Havsnivåhöjning på 2 meter i Nynäshamn

Havsnivåhöjning på 2 meter i Nynäshamn

Växthuseffekten påverkar Nynäshamn

Våra utsläpp av växthusgaser kommer att fortsätta påverka jordens klimatsystem många år framåt. Klimatförändringarna som följer kan komma smygande eller ske plötsligt. De värsta scenarierna behöver inte bli verklighet - förutsatt att utsläppen begränsas. Vi behöver anpassa vårt samhälle och vår naturmiljö till de förändringar vi vet kommer.

I arbetet att ta fram en ny Översiktsplan för Nynäshamn togs en klimat- och sårbarhetsanalys fram av Statens Geotekniska Institut (SGI) och SMHI, vilken finns att tillgå under Dokument. Där finns även illustrationer över framtida havsnivåer över Nynäshamns tätort.

Sidan granskad 2017-10-27
Sidansvarig: Annie Burman Skytt

Nynäshamns kommun 

Stadshusplatsen 1

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp