Ikon för funktionen lyssna på webbplatsen
2017-05-22

Flerbostadshus planeras på Höjdgatan

Detaljplanen för området vid korsningen Skolgatan/Höjdgatan i centrala Nynäshamn är nu ute på samråd. Planen föreslår tre nya flerbostadshus med cirka 80 lägenheter.

Illustration av tre punkthus med träfasad med grönska runt omkring.

Vy från korsningen Skolgatan/Höjdgatan. Observera att illustrationerna enbart är en redovisning av placering och höjd. Hur fasad och fönster ska se ut regleras inte i detaljplanen och de kan få ett annat utseende. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter/3DHouse

Vid korsningen Skolgatan/Höjdgatan i centrala Nynäshamn planeras det för fler bostäder. Det nya förslaget till detaljplan möjliggör tre nya flerbostadshus i 7-10 våningar med underliggande parkeringsgarage. Totalt planeras det för cirka 80 lägenheter av varierande storlek. Enligt förslaget placeras husen kring en gemensam gård med grönytor runt om.

Förslaget innebär också ett förbättrat gångstråk längs Höjdgatan och upprustning av mötesplatsen i korsningen Skolgatan/Höjdgatan.

– Det är efterfrågan på bostäder i Nynäshamn och med den nya detaljplanen skapar vi möjlighet till fler bostäder i ett centralt läge nära kollektivtrafik. Byggnadernas utformning ser kommunen som ett samtida tillskott till området, säger Julia Boström, planarkitekt på Nynäshamns kommun.

Illustration av husens placering från ovan.

Tre punkthus föreslås vid korsningen Skolgatan/Höjdgatan i centrala Nynäshamn. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter/3DHouse

Byggnation möjlig i början av 2019

Detaljplanen vinner troligtvis laga kraft i början av 2018 och möjlig byggstart är i början av 2019. Byggherre är BTH Bostad. Den planerade boendeformen är bostadsrätt.

Detaljplanen ute på samråd 23 maj-20 juni

Ett förslag till detaljplan för fastigheten Älgen 18 finns nu ute för samråd. Samrådsperioden för den nya detaljplanen är den 23 maj-20 juni. Under samrådstiden finns planhandlingar och en modell i kommunhusets reception på Stadshusplatsen 1 i Nynäshamn. Handlingarna finns också på biblioteket i Folkets Hus i Nynäshamn under ordinarie öppettider.

Samrådsmöte 8 juni klockan 16-19

Torsdag den 8 juni klockan 16-19 hålls samrådsmöte i entréhallen till Folkets hus, Stadshusplatsen 3 i Nynäshamn. På samrådsmötet kan du ta del av information, ställa frågor och diskutera förslaget med representanter från kommunen, arkitekterna Lindberg Stenberg och byggherren BTH Bostad.

Samrådshandlingar och mer information om detaljplanen.

Vad är ett samråd?

Kommunens tjänstepersoner tar fram ett första förslag till detaljplan. Den första versionen kallas samrådsförslag. Den som vill kan under samrådstiden lämna in synpunkter på förslaget. Oftast genomförs också ett samrådsmöte. När samrådstiden är slut samlas alla synpunkter tillsammans med tjänstepersonernas kommentarer i en samrådsredogörelse och detaljplanen bearbetas utifrån de synpunkter som inkommit. Syftet med samråd är bland annat att ge de som berörs av förslaget insyn och möjlighet att lämna synpunkter.

Nybyggnation i Nynäshamns kommun

Förslaget att bygga nya bostäder på Höjdgatan är ett av flera pågående bostadsprojekt i Nynäshamns kommun. Bostäder planeras exempelvis vid Gröndalsvikens station, Telegrafenområdet och Nynäsgårds station. Totalt är det klart med byggnationen av cirka 800 bostäder i kommunen fram till år 2025. Under samma period finns det planer på ytterligare cirka 2 500 bostäder. Bostäderna är hyresrätter, bostadsrätter och äganderätter.

Just nu pågår också bygget av Stockholm Norvik Hamn och Norvik logistik- och företagspark i utkanten av Nynäshamn. Likaså utvecklas Kalvö från industriområde till verksamhetsområde där allt från små till stora verksamheter ska kunna etablera sig.

Tipsa någon om den här sidan via:

Sidan granskad 2017-10-20
Sidansvarig: Lisa Olen

Nynäshamns kommun 

Bild för besökadress

Stadshusplatsen 1

Bild för postadress

149 81 Nynäshamn

Nynäshamns kommun
Stadshusplatsen 1
149 81 Nynäshamn

växel 08-520 680 00
fax 08-520 140 08

kommunstyrelsen@nynashamn.se

Journummer
Hitta hitlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Om webbplatsen

twitterfrågeln i blått

Följ oss på Twitter @Nynashamnkommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Logotyp för RSS
Kommunens logotyp